Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

5

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att; På denna kurs fördjupar studerande sig i barnmorskekunskap under förlossning, i barnmorskans professionalitet, familjecentrerad barnmorskekunskap och samarbete och ledarskap i barnmorskearbete vid vården av avvikande förlossning. Studerande skall: -kunna veta när förlossningen avviker från det normala (avgöra vårdbehov och prioritering inom vården) -har förmåga till tvärprofessionellt team arbete inom förlossningsvården.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studerande: - kunna avgöra när en förlossning är avvikande, känna till vårdåtgärder vid avvikande förlossning. -ha förståelse för barnmorskans självständiga arbetsområde. -smärtlindringsmetoder: användningssätt och administrering. -fördjupade teoretiska kunskaper i förlossningsarbete. -avläsa och tolka CTG/Stan-kurvan samt kunna avgöra när tilläggskonsultation behövs i tolkningen av kurvan. -har förmåga att reagera och handla vid akuta (nöd)situatoner (tex.avstannad förlossning, bjudningsfel,avvikande fostrljud, navelsträngs prolaps, akut asfyxi, akut kejsarsnitt, oväntad stark nedsänkning av RR, tecken på uterusruptur, haemorragie under förlossning och postpartum, administrera transfusioner och läkemedelsbehandling, asynklitismen, kvarsittande placenta, sugklocka, uthjälpning av sätesläge och skulderdystoci)

Innehåll

Barnmorskans roll i vården vid avvikande förlossningar: - sectio och akut sectio - sugklocksförlossning - prematur förlossning - tvillingförlossning - sätesbjudning, bjudningsfel - skulderdystoci - beredskap att ta emot ett dåligt barn, (-anestesiologi) - komplikationer i och efter förlossningen - nöddop - övningar och simuleringar - skriftlig uppgift och seminarier

Förkunskaper

Avklarad teori i barnmorskearbete vid födsel 1,regelbunden förlossning och kursen barnmorskearbete och ofödda/nyfödda barnet

Kursen ersätter följande kurser

-

Mer information

obligatoriska studier: Seminarietillfällen Övningarna + simuleringar

Litteratur

ETENE 329538 v. 1 Synnytyksessä toteutettavan hyvän hoidon eettiset perusteet National Institute for Healt and Clinical Exellence 2007: Intrapartum Care WHO 2012: WHO recommendations for the prevention and treatment of postpartum haemorrhage ISBN 978 92 4 154850 2 Paanannen et.al.2012 eller 2015: Kätilötyö. Edita Prima.Helsinki. ISBN 978-951-37-5097 Otava, ISBN 978-951-37-6604-7 eller Ed. Tiran Denice. 1999.Maye's Midwifery. A Textbook for Midwives. Twelf edition or later. Part ten. eleven, twelve, thirteen. Ryttyläinen Katri. 2005. Naisten arvioinnit hallinnasta raskauden seurannan ja synnytyksen hoidon aikana. Väitöskirja. Kuopion yliopisto. http://www.uku.fi/vaitokset/2005/ISBN951-27- 0367- Ryttylainen.htm Ylikorkala.Kauppila.2011 Naistentaudit ja synnytykset.Duodecim. ISBN 978-951-656-352-0X, XI

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 30 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 5 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 12 timmar
 • Praktiska övningar - 30 timmar
 • Självstudier - 40 timmar
 • Nätbaserade - 10 timmar
 • Seminarier - 8 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

-godkänd tentamen (60% rätt för att bli godkännd) -obligatoriska övningar, simuleringar och seminarier -skriftligt arbete se its learning -frånvaro från seminarie kompenseras med extra skriftlig uppgift, - sätesläge- och skulderdystoci övningar enligt EU direktiven.

Lärare

 • Jeglinsky-Kankainen Ira
 • Stenbäck Pernilla

Examinator

Stenbäck Pernilla

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

P1

Examinationsformer

 • 2016-09-29 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • 2016-09-26 - Rapporter och produktioner
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter

Kurs och studieplanssökning