Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen att studerande kan kartlägga olika dimensioner och bedöma hälsofrågor i relation till livssituationen och arbetsförhållanden samt levnadssituation. Studerande har kunskap och insikt i skolhälsovårdens arbetsmetoder samt behärskar uppföljningen av den ungas hälsa. Studerande planerar, förverkligar och utvärderar äldrevården inom projektet xxxxxx Studerande behärskar hälsovårdens teori och framtidsutsikter.

Läranderesultat

Studerande lär sig att se hälsovårdens mångfald. Studerande fördjupar sina kunskaper i äldrevård. Studerande känner till,förstår, kan analysera och utveckla de för skolhälso- och studenthälsovården centrala delområden. Känner företagshälsovårdslagstiftningen. Studerande utför arbetsplatskartläggningar och hälsogranskningar. Studerande känner till rehabiliteringssystemet samt framtidsutsikterna för företagshälsovården. Studerande förstår den medicinska preventionens innebörd och relevans då det gäller befolkningens hälsa, sjuklighet och dödlighet. Studerande förstår historiens betydelse för hälsovårdsutvecklingen. Studerande behärskar hälsovårdens begrepp, modeller och teorier.

Innehåll

Skolhälsovård (2sp) Studerande hälsovård Företagshälsovård (2 sp) Arbetsmedicin (1 sp) Öppenvårdslära (2 sp) Projektarbete(1 sp) Hälsovårdlärans teori (2 sp)

Förkunskaper

Klinisk vård 1, 2 och 3 Läkemedelsbehandling och räkning Hemvård och öppenvård Psykiatrisk vårdlära

Kursen ersätter följande kurser

Skolhälsovård (2012) Företagshälsovård (2012) Arbetsmedicin (2012) Projektarbete och vårdutveckling för hälsovårdare (2012)

Mer information

obligatorisk närvaro vid övningar (hållningsundersökningar) - obs! ett krav för att gå ut på praktik inom skolhälsovården Studiebesök och rapport över deltagande i 1 tillfälle för föreläsning på Arbetshälsoinstitutet (se separat lista)Deltagande och rapport över två tillfälle på fredagsmeeting på Arbetshälsoinstitutet(se innehållet på hemsidan www.ttl.fi

Litteratur

Aktuella doktorsavhandlingar och artiklar Andersen E. & Schwencke E. Projektarbete - en vägledning för studenter, 1998, Studentlitteratur ISBN: 91-44-00890-2 Antti-Poika M et al: Työperäiset sairaudet, Työterveyslaitos, 1993 Antti-Poika M.&al. Työterveyshuolto, 2003, Duodecim Arbetskyddscentralen, 2007 Arbetshälsa ger resultat, Druvanmodellen,info@ttk.fi, ISBN 91- 44-02737-0 Arbetsskyddslagen 738/2001 (Finlex) Edling C & Nordberg G & Nordberg M, Hälsa och miljö -en lärobok i arbets- och miljömedicin, 2000, Studentlitteratur, ISBN: 91-44-01130-X Företagshälsovårdslagen 1383/2001 (Finlex) Haarala P. et al. 2008, Terveydenhoitajan osaaminen, Edita. ISBN: 978-951-37-4930-9 Juutilainen H. Työterveyshoitajan käsikirja,2004, Edita. ISBN:951-37-4006-4 Kallenberg K & Larsson G. 2000, Människans hälsa, livsåskådning och personlighet, Natur och kultur, Falun Karhula Anna-Liisa (red.) Terveystarkastukset työterveyshuollossa, Institutet för arbetshygien, 2006, ISBN 951-802-522-3 Kirkevold M. Omvårdnadsteorier analys och utvärdering Medin J. & Alexandersson K. 2000, Begreppen hälsa och hälsorämjande-en litteraturstudie, Studentlitteratur Onninen B. Livets positiva sida, en kvalitativ studie bland unga Seedhouse D. Health promotion, Philosophy, Prejudice and Practise, 2006, John Wiley & Sons, Ltd, ISBN 13: 978-0-4704732-9 Sivonen K. & Krogerus-Therman I. Den totala hälsan- en introduktion till hälsovårdslära, 1998, Studentlitteratur, Lund, ISBN 91-44- 27331-2 Sivonen K. & Klockars M. Upplevd hälsa och hälsovård på Kimitoön med tillhörande arkipelag Rapport 1/2005 Tamm M. Modeller för hälsa och sjukdom Terveydenhoitaja tidskrift Työ, Terveys, Turvallisuus tidskrift Uitti J.et Taskinen Helena, red.; Työpereäiset sairaudet, 2011, Työterveyslaitos Vainio et al. Kemikaalit ja työ, Työterveyslaitos, 2005 Työperäiset sairaudet; Uitti J. & Taskinen H. et al, Työterveyslaitos, 2011 Westerholm P. et al. 2005, Praktisk etik i arbetsmedicin, Studentlitteratur. ISBN: 91-44- 02737-0 Wärnå C. Dygd och hälsa, doktorsavhandling, Åbo Akademis förlag, ISBN: 951-765-094-9 tentamenslitteratur för skolhälsovården: 1. STAKES, 2002: Skolhälsovården 2002 ; en handbok för skolhälsovårdare, läkare, grundskolor och kommuner. Stakes handböcker 2002:54. ISBN 951-33-1354-9 (motsvarande finska version finns tillgänglig i nätversion (www.thl/verkkojulkaisut) eller Terho et al, 2002: Kouluterveydenhuolto . Helsinki : Duodecim, 2002 Gummerus 2. Mäki P. et al (toim) 2014. Hälsoundersökningar vid barnrådgivningen & inom skolhälsovården metodhandbok. THL, Opas 31. (på svenska enbart i bokform) Terveystarkastukset lastenneuvolassa & kouluterveydenhullossa. Menetelmäkirja. THL opas 14. Tillgänglig på finska på http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-302-305-5 De delar som hör till skolhälsovården spec. s. 20-23, kap 3, kap 4, s.69-71, s.77-79,kap.9.4, kap. 13.5.2, kap 13.5.3, kap 14, bilagorna 7,16,17,18 3. Kvalitetsrekommendation för skolhälsovården. Social- och hälsovårdsministeriets handböcker 2004:9. Tillgänglig i nätversion , se https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/han dle/10024/74656/Opp200409.pdf?sequence=1 4. Statsrådets förordning om rådgivningsverksamhet, skol- och studerandehälsovård samt förebyggande mun- och tandvård för barn och unga. 380/2009 http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2009/2009038 0 5. Social- och hälsovårdsministeriet. 2010. Rådgivningsverksamhet, skol- och studerandehälsovård samt förebyggande mun- och tandvård. Motiveringar till och tillämpningsanvisningar för förordningen (380/2009) följande sidor: 26-38, 49-59, 61-70, 103-104 http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-3059-9 6. Lag om elev- och studerandevård 1.8.2014 http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2013/20131287 7. Föreläsningsanteckningar, utdelat material samt av föreläsarna anvisad övrig litteratur.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 35 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 8 timmar
 • Praktiska övningar - 20 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 40 timmar
 • Självstudier - 80 timmar
 • Nätbaserade - 62 timmar
 • Seminarier - 15 timmar
 • Simuleringar och övningar i öppenvård - 10 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 270 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 270 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Företagshälsovårdstentamen våren 2017 Hemtentamen i arbetsmedicin hösten 2016 Tentamen i hälsovårdslärans teori meddelas senare Tentamen i skolhälsovård januari 2017

Lärare

 • Ekman Petra
 • Grönlund Anu
 • Kukkonen Göta
 • Sievers Hannele

Examinator

Grönlund Anu

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

 • 2016-01-29 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs- och studieplansökning