Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att bli förtrogen med vårdforskning, forskningsprocessen i syfte att arbeta för en evident klinisk vårdpraxis.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande kunna förstå forskningsprocessen och projektarbete; kunna använda till forskning relaterade begrepp på en grundläggande nivå; läsa och använda vårdforskningens resultat; samt utveckla sin förståelse för vårdvetenskaplig kunskap i klinisk praktik.

Innehåll

Vårdforskningens substans (vårdandets värdegrund, etik och substans i klinisk praxis). Forskningsprocessen.

Förkunskaper

Grundkurs i vårdvetenskap rekommenderas

Kursen ersätter följande kurser

Vårdforskningens grunder 3 sp 2004 ersätts endast delvis av kursen.

Mer information

Obligatoriskt deltagande i kursen som är en praktisk övningskurs. Gruppernas forskningsplaner presenteras vid seminarium 17.4, de färdiga forskningsrapporterna presenteras vid seminarium den 20.5 2008. Slutrapporten inlämnas korrigerad senast den 15.6.

Litteratur

Eriksson, K. 1987. Pausen. En beskrivning av vårdvetenskapens kunskapsobjekt. Stockholm : Almqvist & Wiksell, s. 9-27. ISBN 91-20-06689-9 Eriksson, K.1992. Broar. Introduktion till vårdvetenskaplig metod. Vasa : Institutionen för vårdvetenskap, Åbo Akademi, s. 1-103. ISBN 951-650-185-0 Polit, D. & Hungler, B. 1999. Nursing Research : principles and methods (6th edition), del I. Philadelphia : Lippincott. (eller senare upplagor, Polit & Beck)

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Studentstyrd lärarhandledd undervisning - 76 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete - 17 timmar
 • Nätbaserade och nätstödda studier - 20 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 37 timmar
 • Varav schemalagda studier: 96 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Demonstrationer och presentationer
 • Rapporter och produktioner
 • Uppsatser

Lärare

 • Alenius-Karlsson Nanny
 • Sivonen Kerstin
 • Törnqvist Maj-Len

Examinator

Sivonen Kerstin

Kursens hemsida

Vårdforskningens grunder

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Kursen är en praktikumkurs med obligatorisk närvaro. Föreläsningar och smågruppsövningar varvas under kursens gång. En övningsuppgift utförs under den mellanliggande tiden i samband med yrkespraktik. 14.4.2009 10-12 Forskningsprocessen, projektarbete och evidensbaserat, innovativt vårdande. Föreläsning 14.4. 13.00-14.30 Om att uppgöra en översikt av tidigare forskning. Teoretiska referensramar. F 14.4 14.30-17 smågruppsarbete 15.4 8.30-10 smågruppsarbete 15.4 10-11.30 Forskningens design, syfte och frågeställningar F 15.4 12.30-14 Material och metoder för datainsamling F 15.4 14-17 smågruppsarbete 16.4 8.30-10 Forskningsetik. Instrument för datainsamling. Följebrev. F 16.4 10-16 smågruppsarbete 17.4 8-9 smågruppsarbete 17.4 9-13 Presentation av projektplaner inför kursdeltagarna (seminarium I) 17.4 13-16 smågruppsarbete Konkret projektarbete i samband med yrkespraktiken vecka 18. 14.5 8.30-11.30 Bearbetning, analys och tolkning av insamlat material F 14.5 11.30-17 smågruppsarbete 15.5 8.30-11 smågruppsarbete 15.5. 11-12.30 Kritisk granskning och diskussion F 18.5 8.30-16.30 smågruppsarbete 19.5 8.30-10 smågruppsarbete 19.5 10-11 Om att vara opponent F 19.5 11.30-16 smågruppsarbete, förberedelse för presentation och opponentskap 20.5 8.30-15.30 Presentation och opposition av färdiga rapporter (seminarium II)

Examinationsformer

 • 2009-04-17 - Demonstrationer och presentationer
 • 2008-05-20 - Rapporter och produktioner
 • Datum meddelas senare - Uppsatser

Kurs- och studieplansökning