Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

är att studerande efter avslutad kurs har en grundläggande kunskap om läkemedelsbehandling och behärskar läkemedelsräkning. Den här kursen bidrar till att utveckla kompetensen: Kontextuell klinisk vårdande och medicinsk kompetens.

Läranderesultat

- ser läkemedelsbehandling i patientvården som en helhet som omfattar kunskap inom många olika områden såsom etik, juridik, anatomi och fysiologi, farmakologi och matematik - känner till olika former av läkemedel och i huvuddrag vet hur läkemedlen påverkar organismen - känner till de olika skedena i läkemedelsbehandlingsprocessen och ser betydelsen av att medverka till att utveckla den här processen - är medveten om vad som är säker läkemedelsbehandling och ser kopplingen till patientsäkerhet - är medveten om sitt ansvar vid läkemedelshantering och kan handla enligt de anvisningar som är i kraft - behärskar den terminologi och de räkneoperationer som behövs för att garantera patientens säkerhet. - har beredskap att möta äldres specialbehov och kan handleda patienten i frågor som berör läkemedelsbehandling

Innehåll

Inledning, presentation av innehåll och litteratur Definitioner och begrepp. Läkemedlets skede i organismen Administrationssätt och läkemedelsformer Etikettydning Recept, Utdelning av läkemedel till patienten, Medicineringsprocessen. Säker läkemedelsbehandling, Patientsäkerhet Säker läkemedelsbehanling, nationell handbok Sjukskötarens ansvarsområde Biverkningar, Missbruk och felanvändning av läkemedel Läkemedel åt specialgrupper, Läkemedel och äldre Studiebesök Apoteket Svanen, Lappviksgatan 1, 00180 Helsingfors Provisor Bengt Mattila Workshop 1-6 i läkemedelsräkning två grupper A och B Introduktion till Pharmaca Fennica, Räkneövningar med tabletter och suppositorier ordinerade i g, mg eller mcg Räkneövningar med flytande perorala läkemedel Räkneövningar med injektionslösningar ordinerade i g, mg eller mcg Räkneövningar med läkemedel ordinerade i internationella enheter Räkneövningar med läkemedel angivna i procent Hur länge räcker den ordinerade mängden läkemedel Intravenösa infusioner och läkemedel angivna i mmol Räkneövningar med läkemedel angivna i mmol Utspädning av lösningar, övningsuppgifter Repetition, ev. övningstentamen i läkemedelsräkning

Förkunskaper

Grundmatematik Anatomi och fysiologi

Mer information

Tentamen består av två delar. Den första delen består av en teoretisk del som värderas med vitsorden tillfredsställande (1,2), god (3,4) och utmärkt (5). Den teoretiska delen ger maximum 35 p. Godkänd prestation 17p. 17-20p=1, 21-24p=2, 25- 28p=3, 29-32p=4, 33-35p=5 Den andra delen är läkemedelsräkning. Den innehåller tio tal som för godkänd prestation alla skall vara rätt räknade utan kalkylator. Läkemedelsräkningen värderas med godkänd/underkänd. Om den ena delen i tentamen är godkänd och den andra underkänd kan bara den underkända delen tenteras om separat. Efter avklarad räkning (10 tal) tenterar studerande från hösten 2014 en terminstentamen (5 tal) varje termin under resten av studietiden (totalt 5 terminstentamina). I terminstenten får kalkylator användas.

Litteratur

Saano S. & Taam-Ukkonen M. 2013. Lääkehoidon käsikirja. SanomaPro. Helsinki. Alternativ på svenska: Hordeng H. & Spigset O. (red.). Farmakologi och farmakologisk omvårdnad. 2009. Studentlitteratur. Lund. Säker läkemedelsbehandling. Social- och hälsovårdsministeriets publikationer 2007:15 , ISSN 1236-2050. ISBN 978-952-00-2368-3 (inh.), 978-952-00-2369-0 (PDF). http://www.stm.fi/Resource.phx/publishing/document s/11882/index.htx Rekommenderad litteratur: Kivelä S-L. 2004. Vanhusten lääkehoito. Hygieia. Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä. ISBN 951-26- 5117-3. Kragh A. (red.) 2005. Äldres läkemedelsbehandling – orsaker och risker vid multimedicinering. Studentlitteratur. Lund. ISBN 91-44-03906-9 Ranta I. (toim.).Sairaanhoitaja & lääkehoito. Hoitotyön vuosikirja 2013. Sairaanhoitajaliitto. Fioca Oy. Helsinki. Aktuella artiklar Kompendium i läkemedelsräkning (övningsuppgifter) och annat studiematerial finns på Itslearning Böcker i läkemedelsräkning: Ernvall Sirpa, Pulli Antero, Salonen Anne-Marie, Nurminen Marja-Leena, Kaukkila Hanna-Sisko, 2006. Läkemedelsräkning. Utbildningsstyrelsen 2006 . ISBN 952-13-2734-0. alternative Ernvall S. m.fl. 2005. Lääkelaskenta. WSOY.. Porvoo. ISBN 951-0-30244-9

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 28 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 21 timmar
  • Självstudier - 84 timmar
  • Stödundervisning enligt behov - 0 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

I kursen ingår i P2 en förberedande tentamen som innehåller grundläggande matematik (de fyra räknesätten, första gradens ekvationer och förvandling). Efter tentamen erbjuds några stödlektioner i grundläggande matematik. TENTAMEN i Läkemedelslära läkemedelsräkning Tentamen består av två delar. Den första delen består av en teoretisk del som värderas med vitsorden tillfredsställande (1,2), god (3,4) och utmärkt (5). Max 35p. 17-20p=1, 21-24p=2, 25- 28p=3, 29-32p=4, 33-35p=5. Den andra delen är läkemedelsräkning. Den innehåller tio tal som för godkänd prestation alla skall vara rätt räknade utan kalkylator. Läkemedelsräkningen värderas med godkänd/underkänd. Om den ena delen är godkänd och den andra underkänd kan den underkända delen tenteras om separat. Efter avklarad räkning (10 tal) tenterar studerande från hösten 2011 en terminstentamen (5 tal) varje termin under resten av studietiden (totalt 5 terminstentamina).

Lärare

  • Dahl Birgitta
  • Skogster Annika

Examinator

Dahl Birgitta

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Examinationsformer

2014-03-10 - Tentamina

Kurs- och studieplansökning