Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

Efter avslutad studiehelhet innehar studenten kompetens att tillgodose de grundläggande behoven hos patienten samt har utvecklat sin kompetens inom det kontextuella kliniska vårdandet. Studeranden innehar både teoretiska och praktiska kunskaper och färdigheter i klinisk vård och kompetensen har ökat inom vårdandet av den inremedicinska och kirurgiska patienten

Läranderesultat

ALLMÄNNA (gäller oberoende område): Studerande förstår dokumenteringens och rapporteringens betydelse i kontinuiteten av patientens vård Opiskelija ymmärtää kirjaamisen ja raportoinnin merkityksen hoidon jatkuvuuden näkökulmasta Studerande använder olika vårdrekommendationer och handböcker som stöd för sin verksamhet och inlärning Opiskelija käyttää eri hoitotyön suosituksia ja käsikirjoja toimintansa ja oppimisensa tukena Studerande utvecklar sitt etiska förhållningssätt och kan identifiera, analysera och reflektera över etiska problem Opiskelija osaa havannoida, analysoida ja reflektoida eettisiä ongelmia Studerande har grundläggande färdigheter som hänför sig till patientens grundvårdsområde, såsom patientens personliga hygien, näringstillförsel/tillstånd och observation av patientens vitala livsfunktioner Opiskelija hallitsee potilaan hoidon perusteet, osaa hoitaa potilaan hygienian ja ravinnonsaannin/tilan sekä osaa valvoa potilaan vitaalitoimintoja Studerande förstår betydelsen av patient- och läkemedelssäkerhet Opiskelija ymmärtää potilas-, ja lääketurvallisuuden merkityksen Studerande förstår betydelsen av ett aseptiskt handlande och kan handla aseptiskt Opiskelija toimii aseptisesti ja ymmärtää aseptisen toimintatavan ja sen merkityksen INREMEDICINSK VÅRD Studerande förstår sjukskötarens roll i det multiprofessionella samarbetet i vården av den inre medicinska patienten Opiskelija ymmärtää sairaanhoitajan asiantuntijuuden osana moniammatillista yhteistyötä sisätauti potilaan hoidossa Studerande förstår betydelsen av läkemedelsbehandling för patienter med inremedicinska sjukdomar Opiskelija ymmärtää lääkehoidon merkityksen sisätautipotilaiden sairauksien hoidossa Studerande kan vårda patienter med parenteral vätske- och läkemedelsbehandling Opiskelija osaa hoitaa potilaita jotka saavat parenteraalista neste- ja lääkehoitoa Studerande förstå den inremedicinska vårdens natur och forma sig en helhetsbild av vårdprocessen Opiskelija ymmärtää sisätautisen potilaan hoidon luonteen ja osaa muodostaa kokonaiskuvan hoitoprosessista Studerande kan utgående från patientens hälsohinder och symptom välja och utföra lämpliga vårdaktiviteter Opiskelija osaa potilaan terveydentilan ja oireiden perusteella valita ja suorittaa oikeat hoitotoimenpiteet Studerande förstår patienthandledningens betydelse och övar sig att handleda den inremedicinska patienten olika situationer Opiskelija ymmärtää potilasohjauksen merkityksen ja harjoittelee sisätautipotilaan ohjaamista eri tilanteissa. KIRURGISK VÅRD Studerande förstår sjukskötarens roll i det multiprofessionella samarbetet i vården av den kirurgiska patienten Opiskelija ymmärtää sairaanhoitajan asiantuntijuuden osana moniammatillista yhteistyötä kirurgisen potilaan hoidossa Studerande kan förverkliga den kirurgiska patientens grundvård Opiskelija osaa toteuttaa kirurgisen potilaan perushoitoa Studerande känner till de centrala läkemedelsgrupperna och deras indikationer/kontraindikationer i vården av den kirurgiska patienten Opiskelija ymmärtää harjoitteluympäristössä käytettävät keskeiset lääkeaineryhmät sekä niiden käyttö- ja kontraindikaatiot Studerande kan bedöma den kirurgiska patientens tillstånd både kliniskt och med hjälp av observationsinstrument Opiskelija osaa arvioida kirurgisen potilaan vointia kliinisesti sekä/tai seurantalaitteiden avulla Studerande förstår vilka ingrepp som görs på den aktuella praktikplatsen och kan förbereda patienten inför olika ingrepp samt vid assistera vid dessa Opiskelija ymmärtää minkälaisia toimenpiteitä harjoitteluympäristössä potilaille tehdään, osaa valmistella potilaan eri toimenpiteisiin ja avustaa keskeisissä toimenpiteissä Studerande förstår vården och förebyggandet av smärta och illamående med medicinska och icke- medicinska metoder Opiskelija ymmärtää kivun hallinnan ja pahoinvoinnin ennaltaehkäisyn lääkkeellisin ja ei lääkkeellisin menetelmin Studerande kan vägleda och informera patienten före, under och efter ett ingrepp Opiskelija toteuttaa potilasohjausta ennen toimenpidettä, sen aikana ja toimenpiteen jälkeen

Innehåll

Practical training according the instructions given.

Förkunskaper

Studarande bör ha dessa kurser avklarade: Clinical care I Clinical care II Clinical Practice: Practical Training. Medication Administration and Patient safety course. Dosage calculation exam must be valid.

Mer information

Praktikplatsen reserveras via Jobiili och bör vara gjord inom utsatt tid. Platsen måste bokas minimum två veckor före praktiken börjar så det finns tillräckligt med tid att bekräfta platsen. Ifall studerande inte kan påbörja praktiken, måste platsen annulleras två veckor före den börjar. CV:n måste vara uppdaterad före reservationen görs. Informera läraren att då ska på praktik. Uppgifterna för kursen finns i Itslearning samt information om praktiken. Logga in i kursen före praktiken börjar.

Studieaktiviteter

  • Självstudier - 14 timmar
  • Praktik - 256 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 270 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 270 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Lärare

  • Gray Pamela
  • Mannevaara Pauleen

Examinator

Mannevaara Pauleen

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kurs- och studieplansökning