Kursens undervisningsperiod

4 (2020-03-23 till 2020-07-31)

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med praktiken är att studenten visar initiativförmåga, trovärdighet, ärlighet, ansvarsmedvetenhet och samarbetsförmåga i det praktiska arbetet samt håller överenskommelser och löften. Studenten kan bedöma behovet av vård och handleda klienter i vanligast förekommande hälsoproblematik genom de kontaktkanaler som finns tillgängliga. Studenten får kunskap och insikt i det hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande arbetet. Studenten uppvisar ett professionellt förhållningssätt. Studenten utvecklar ett hälsofrämjande arbetssätt. Studenten deltar aktivt i hälsovårdarens arbete och känner igen sina egna styrkor och svagheter.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att - göra en bedömning av vårdbehov i de vanligaste ärendena på en öppenvårdsmottagning genom de olika kanaler för klientkontakt som finns tillgängliga (mottagning, telefon, digitala kanaler). Opiskelija pystyy tekemään hoidon tarpeen arvion tavallisimmissa tapauksissa avohoidon vastaanottotyössä käytössä olevien eri yhteydenottokanavien kautta. (vastaanotto, puhelin, digitaalinen yhteydenpito) - utföra vårdhandlingar för allmännast förekommande hälsoproblematik inom öppenvården.Opiskelija pystyy suorittamaan hoito- toimenpiteitä yleisimmin esiintyvissä terveyshaasteissa avohoidon vastaanotolla. - handleda klienter om livstilsfrågor gällande folksjukdomar. Opiskelija pystyy ohjaamaan asiakkaita elämäntapakysymyksissä koskien kansantauteja. - handleda i vården av kroniska sjukdomar enligt god vårdpraxis och etablerade vårdstigar. Opiskelija pystyy ohjaamaan kroonisten sairauksien hoitoa käypä-hoidon ja käytössä olevien hoitopolkujen mukaisesti. Studerande är förmögen att tillämpa sina teoretiska kunskaper i praktiken inom öppenvårdsmottagningen. Opiskelija osaa soveltaa teoreettista osaamistaan käytännön työhön avohoitovastaanotolla. Studenten utvecklar ett hälsofrämjande arbetssätt. Opiskelija kehittää terveyttä edistävää työtapaa. Studenten kan kommunicera, bemöta och handleda människor i olika åldrar och livssituationer. Opiskelija osaa kommunikoida, kohdata sekä ohjata eri ikäisiä ihmisiä eri elämänvaiheissa. Studenten kan planera, förverkliga och rapportera om vården. Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa sekä raportoida hoidosta. Studenten förstår konfidentialitetens betydelse och balansgång i förhållandet till olika samarbetspartners med klienten i centrum. Opiskelija ymmärtää potilaskeskeisen luottamuksellisuuden tarkoituksen sekä tasapainoilun suhteessa eri yhteistyöosapuoliin.

Innehåll

4 veckor praktik, med 35 veckotimmar på öppenvårdsmottagning v. 5-8 eller 10-13. Reflektionsuppgift.

Förkunskaper

Avklarad teori och praktik under grundstudier. Deltagande i kursen Folkhälsoarbete.

Kursen ersätter följande kurser

2018-2019, Praktik: Befolkningsinriktad

Studieaktiviteter

Praktik - 140 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 140 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 140 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer: Examination 1 .... Examination 2 .... etc. (examinationer = tentamina, demonstrationer och presentationer, rapporter och produktioner, uppsatser, samt närvaro vid angivna tillfällen) Examinationerna väger sinsemellan på följande sätt: ...

Lärare

  • Ekman Petra
  • Stenbäck Pernilla

Examinator

Ekman Petra

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (9 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2020-01-21 till 2020-07-31
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-01-27 08:00 - 16:00 Praktik: Öppen vård
2020-01-28 08:00 - 16:00 Praktik: Öppen vård
2020-01-29 08:00 - 16:00 Praktik: Öppen vård
2020-01-30 08:00 - 16:00 Praktik: Öppen vård
2020-01-31 08:00 - 16:00 Praktik: Öppen vård
2020-02-03 08:00 - 16:00 Praktik: Öppen vård
2020-02-04 08:00 - 16:00 Praktik: Öppen vård
2020-02-05 08:00 - 16:00 Praktik: Öppen vård
2020-02-06 08:00 - 16:00 Praktik: Öppen vård
2020-02-07 08:00 - 16:00 Praktik: Öppen vård
2020-02-10 08:00 - 16:00 Praktik: Öppen vård
2020-02-11 08:00 - 16:00 Praktik: Öppen vård
2020-02-12 08:00 - 16:00 Praktik: Öppen vård
2020-02-13 08:00 - 16:00 Praktik: Öppen vård
2020-02-14 08:00 - 16:00 Praktik: Öppen vård
2020-02-17 08:00 - 16:00 Praktik: Öppen vård
2020-02-18 08:00 - 16:00 Praktik: Öppen vård
2020-02-19 08:00 - 16:00 Praktik: Öppen vård
2020-02-20 08:00 - 16:00 Praktik: Öppen vård
2020-02-21 08:00 - 16:00 Praktik: Öppen vård

Kurs- och studieplansökning