Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Kursens undervisningsperiod

1 (2019-08-01 till 2019-10-27)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målet med kursen är att utveckla en grundläggande forskningskompetens. Med denna kompetens som grund kan studerande inleda skrivandet av sitt examensarbete.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande - kunna redogöra för forskningsprocessen. - känna till hur kunskap formas, olika former av kunskap och olika traditioner för kunskapsbildning samt kunna redogöra för kunskapssyner i olika vetenskaps-/tvärvetenskapliga områden. - känna till och kunna diskutera olika typer av examensarbete i förhållande till behov inom arbetslivet samt ha förmåga att läsa, förstå och kritiskt granska vetenskaplig litteratur som stöd för examensarbetet. - känna till och kunna diskutera de yrkes- och forskningsetiska principerna som gäller för examensarbetet. - kunna identifiera behov för utveckling, kunna avgränsa tema samt formulera ett syfte och frågeställningar för sitt examensarbete vilket bidrar till kunskapsutveckling inom professionsområdet.

Innehåll

Forskningsprocessen Design av kvantitativ och kvalitativ forskning Vetenskapsteori Forskningsetik Olika vetenskapliga angreppssätt

Kursen ersätter följande kurser

2018-2019, Vetenskapsteori och metodik

Mer information

Obligatoriska gruppträffar Workshops i informationssökning erbjuds (examineras inte) FUI mässa 28.5.20

Litteratur

Tentlitteratur: Jakobsen, D.I. 2012. Förståelse, beskrivning och förklaring - Introduktion till samhällsvetenskaplig metod för hälsovård och socialt arbete. Studentlitteratur, Lund. Henricson, M. 2012. Vetenskaplig teori och metod: från idé till examination inom omvårdnad. Studentlitteratur. Övrig litteratur: Backman, J. 2016. Rapporter och uppsatser. Studentlitteratur, Lund. Björklund, M. & Paulsson, U. 2014. Academic papers and theses: - to write and present and to act as an opponent. Jansson, R. 2013. English for scientific research. A practical guide to good science writing. Studentlitteratur, Lund. Flick, U. 2011. Introducing Research Methodology. A Beginner's Guide to Doing a Research Project. USA, SAGE Publications Ltd. Paulsson, U. 2011. Uppsatser och rapporter: med eller utan uppdragsgivare. Studentlitteratur, Lund. Toikko, T. & Rantanen, T. 2009. Tutkimuksellinen kehittämistoiminta. Tampere University, Tampere.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 10 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 5 timmar
 • Basgruppsarbete - 20 timmar
 • Självstudier - 80 timmar
 • Nätbaserade - 20 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten aktivt deltar (närvaro) och blir godkänd i samtliga gruppuppgifter samt i tentamen. Gruppuppgifterna 1 och 2 bedöms godkänd - underkänd. Gruppuppgifterna 3 och 4 bedöms med vitsorden Tillfredsställande (1,5), Goda (3,5) och Berömliga (5). (60 % av slutvitsordet) Tentamen (gärna egen dator med) bedöms med vitsord på en skala från 1 till 5 (40 % av slutvitsordet).

Lärare

 • Arell-Sundberg Marina
 • Arola Annikki
 • Forss Mia
 • Gray Pamela
 • Grönlund Anu
 • Kiukas Carina
 • Ruutu Katri
 • Sigfrids Ingmar
 • Stenbäck Pernilla
 • Tana Jonas

Examinator

Kiukas Carina

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (187 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Omtentamensdatum

 • 2019-11-22
 • 2020-01-17

Kursanmälningstid

2019-08-12 till 2019-09-08

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-08-28 12:00 - 14:00 F143 Metodikens grunder AV-HJÄLP: Under hela bokningen (12:00) Forss Mia
Hellsten Thomas
Stenbäck Pernilla
2019-09-04 10:00 - 12:00 F143 Metodikens grunder AV-HJÄLP: Endast i början (10:00) Arell-Sundberg Marina
Sigfrids Ingmar
2019-09-04 13:00 - 16:00 Metodikens grunder Tidsreservering
2019-09-10 13:00 - 16:00 FUI-mässan FUI- mässan
2019-09-11 10:45 - 12:15 F143 Metodikens grunder AV-HJÄLP: Endast i början (10:45) Jeglinsky-Kankainen Ira
2019-09-11 13:00 - 16:00 Metodikens grunder Tidsreservering
2019-09-16 10:00 - 12:00 E385 Metodikens grunder Workshop i informationssökning 17soc + 17ergt Hagström Sarah
2019-09-17 13:00 - 15:00 F365 Metodikens grunder Workshop i informationssökning 17fv 17bm Hagström Sarah
2019-09-18 10:00 - 12:00 Metodikens grunder AV-HJÄLP: Endast i början (10:00)
2019-09-18 13:00 - 16:00 Metodikens grunder Tidsreservering
2019-09-20 09:30 - 11:30 E385 Metodikens grunder Workshop i informationssökning 17hv 17sj Hagström Sarah
2019-09-24 12:00 - 14:00 B522 Metodikens grunder Lupp i grupp Stenbäck Pernilla
Tana Jonas
2019-09-24 12:00 - 14:00 D173 Metodikens grunder Lupp i grupp Arell-Sundberg Marina
Sigfrids Ingmar
2019-09-24 12:00 - 14:00 D4106 Metodikens grunder Lupp i grupp Forss Mia
Nyberg Anu
2019-09-24 12:00 - 14:00 B518 Metodikens grunder Lupp i grupp Kiukas Carina
Ruutu Katri
2019-09-25 10:00 - 12:00 F143 Metodikens grunder AV-HJÄLP: Endast i början (10:00) Kiukas Carina
2019-09-25 13:00 - 16:00 Metodikens grunder Tidsreservering
2019-10-01 08:30 - 10:15 E383 Metodikens grunder Workshop i informationssökning 17ft Hagström Sarah
2019-10-02 12:00 - 14:00 D4107-08 Metodikens grunder Lupp i grupp Arell-Sundberg Marina
Sigfrids Ingmar
2019-10-02 12:00 - 14:00 D173 Metodikens grunder Lupp i grupp Kiukas Carina
Ruutu Katri
2019-10-02 12:00 - 14:00 B522 Metodikens grunder Lupp i grupp Stenbäck Pernilla
Tana Jonas
2019-10-10 13:30 - 15:00 B326 Metodikens grunder Lupp i grupp Forss Mia
Nyberg Anu
2019-10-16 13:00 - 16:00 F143 Metodikens grunder Tentamen Enoksson Maria
Forss Mia
Kiukas Carina
Sigfrids Ingmar
Stenbäck Pernilla
Åkermarck Erica
2019-10-16 13:00 - 16:00 E385 Metodikens grunder Tentamen
2019-10-16 13:00 - 16:00 E383 Metodikens grunder Tentamen

Kurs och studieplanssökning