Kursens undervisningsperiod

2 (2019-10-28 till 2019-12-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

15 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studerande klarar av att under handledning planera, utföra och utvärdera vården av den gravida kvinnan, den nyförlösta kvinnan och den friska nyfödda. Studerande klarar av att identifiera avvikelser under graviditeten, barnsängstiden och hos det nyfödda barnet och känner till hur fortsatt vård ordnas. Studerande utvecklar sin förmåga att arbeta kvinno- och familjecentrerat,mångkulturellt och multiprofessionellt, samt kan identifiera behovet av särskilt stöd hos kvinnor/familjer.

Läranderesultat

MÖDRARÅDGIVNINGEN (5veckor) Studerande kan under handledning sköta en gravid kvinna och hennes familj på mödra-, eller mödra -och barn rådgivningen under graviditeten och barnsängstiden. Opiseklija osaa ohjattuna hoitaa raskaana olevaa naista sekä hänen perhettä äitiys-ja lastenneuvolassa sekä raskauden- että lapsivuodeaikana Studerande förstår rådgivningens uppgift och känner till när den gravida eller fostret är vid behov av specialsjukvård samt kan vidta åtgärder för förverkligandet av denna. Opiskelija ymmärtää neuvolan perustehtävän ja tunnistaa milloin raskaana oleva tarvitsee erikoissairaanhoitoa ja osaa tarvittaessa huolehtia että hoito toteutuu. Studerande klarar av att följa upp den gravida kvinnans och fostrets mående under hela graviditeten Opiskelija osaa seurata tulevan äidin ja sikiön vointia koko raskausajan Studerande känner till och kan handleda om de sociala förmånerna som hör till den gravida, föräldrar och barnfamiljen Opiskelija on tietoinen sosialiset etuuksista jotka kuuluvat raskaana olevalle, vanhemmille sekä lapsiperheille pystyy myös ohjaamaan asiakkaita näissä asioissa. Studerande handlar enligt WHO:s rekommendationer och kan stöda amning också i krävande situationer Opiskelija osaa toimia WHO:n suositusten mukaisesti ja tukea imetystä myös haastavissa tilanteissa. Studerande känner till hälsogranskningarna för barn upp till 1 års ålder samt är bekant med vaccinationsprogrammet Opiskelija on tietoinen/hahmoittaa alle vuoden ikäisten lasten terveystarkastukset ja tuntee rokotusohjelman Studerande deltar i /kan enligt överenskommelse självständigt förverkliga en del av familje/förlossningsförberedelse kurs på rådgivningen Opiskelija osallistuu/voi sopimuksen mukaan toteutaa osan synnytys-tai perhevalmennuskurssista neuvolassa Studerande kan arbeta familjecentrerat och ta i beaktande olika sociala- och kulturella behov och aspekter. Opiskelija osaa työskennellä perhekeskeisesti ja kykenee ottaa huomioon eri sosiaaliset-ja kulttuuriset tarpeet/tekijät. BARNSÄNGSAVDELNING Efter avklarad praktikkurs förväntas det att barnmorskestuderande tillsammans med sin handledande barnmorska på barnsängsavdelningen klarar av att planera, förverkliga och utvärdera postpartum vården efter en regelbunden eller oregelbunden förlossning Harjoittelun suoritettuaan opiskelija pystyy ohjattuna suunnittelemaan ja toteuttamaan synnyttänen äidin ja vastasyntyneen lapsen hoidon, säännöllisen tai epäsäännöllisen synnytyksen jälkeen Studerande kan följa upp moderns fysiska- och psykiska hälsa och återhämtning post partum Opiskelija osaa seurata äidin fyysistä ja psyykkistä palautumista ja vointia synnytyksen jälkeen Studerande kan stöda och handleda amning i olika situationer enligt WHO:s principer (amningskurs 20 h) Opiskelija osaa tukea ja ohjata eri imetystilanteissa WHO:n direktiivien mukaisesti (imetysohjaajakuouutus 20h) Studerande kan observera den nyföddas adaption och hälsotillstånd samt utföra de vanligaste undersökningarna och mätningarna. Opiskelija kykenee tarkkailemaan vastasyntyneen sopeutumista kohdunjälkeiseen elämään ja ja hänen terveydentilansa. Opiskelija osaa suorittaa tavallisimmat mittaukset ja tutkimukset. Studerande kan handleda föräldrarna i barnets grundvård Opiskelija osaa ohjata vanhempia vastasyntyneen perushoidossa Studerande kan självständigt genomföra de vanligaste vårdhandlingarna för modern och den nyfödda på barnsängsavdelningen Opiskelija pystyy itsenäisesti toteuttamaan tavallisimmat hoitotoimenpiteet osastolla äidille ja vastasyntyneelle lapsivuodeosastolla Studerandes egen initiativförmåga växer mot slutet av praktikperioden så att studerande klarar av att under handledning fungera som barnmorska under normal puerperium på barnsängsavdelningen. Opiskelijan aloitekyky kehittyy ja harjoittelujakson lopussa opiskelijan tulisi ohjaajan tukemana kykenemään toteuttaa säännöllisen lapsivuodeajan kätilötyö Studerande lär sig att tillsammans med sin handledare fungera i barnmorskans roll i det mångprofessionella teamet och känner till vilka enheter, yrkesgrupper, institutioner avdelningen samarbetar med. Opiskelija opii, yhdessä ohjaajansa kanssa ,toimimaan kätilönä moniammatillisessa tiimissä. Opiskelija tietää mitkä ovat osaston tärkeimmät yhteistyötahot.

Innehåll

5 vecko praktik på mödrarådgivning (mödra. och barnrådgivning) 6 veckor praktik på barnsängsavdelning (puerperalvård).

Förkunskaper

Avklarade sjukskötarstudier samt deltagande i alla moment i kurserna Familjeinriktad hälsovård 1 och 2 Läkemedelsräkning Om det gått över två år sedan Graviditet och Hälsa (FIHV 1), FIHV 2 kurs/kurser avlagts, bör studenten innan praktiken inleds påvisa tillräckliga kunskaper genom att delta i kursen eller kursernas praktiska övningar med godkänt resultat.

Kursen ersätter följande kurser

Ersätter som helhet Familjeinriktad hälsovård praktik A, barnsängavdelning (puerperalvård) för barnmorskor Ersätter delvis kursen Familjeinriktad hälsovård, praktik i Barnmorskearbete under graviditet

Studieaktiviteter

  • praktikuppgift för mödrarådgivning och praktikuppgift för barnsäng. - 25 timmar
  • Praktik - 380 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 405 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 405 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationskrav

Avklarad och godkänd praktik Godkänd praktikuppgift Alla dokument inlämnade på itslearning (målsättningar, utvärderingar handledaren/egen, timista, praktikuppgift)

Lärare

  • Niemi Annika
  • Silfver Jessica
  • Stenbäck Pernilla

Examinator

Silfver Jessica

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (11 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-03-18 till 2020-07-31
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-09-11 09:00 - 11:00 Hälsa för barn och unga Besök på THL med information om Rådgivningsdagarna Ekman Petra
2019-10-14 08:00 - 16:00 Praktik: Mödrarådgivning och postpartum vård
2019-10-15 08:00 - 16:00 Praktik: Mödrarådgivning och postpartum vård
2019-10-16 08:00 - 16:00 Praktik: Mödrarådgivning och postpartum vård
2019-10-17 08:00 - 16:00 Praktik: Mödrarådgivning och postpartum vård
2019-10-18 08:00 - 16:00 Praktik: Mödrarådgivning och postpartum vård
2019-10-21 08:00 - 16:00 Praktik: Mödrarådgivning och postpartum vård
2019-10-22 08:00 - 16:00 Praktik: Mödrarådgivning och postpartum vård
2019-10-23 08:00 - 16:00 Praktik: Mödrarådgivning och postpartum vård
2019-10-24 08:00 - 16:00 Praktik: Mödrarådgivning och postpartum vård
2019-10-25 08:00 - 16:00 Praktik: Mödrarådgivning och postpartum vård
2019-10-28 08:00 - 16:00 Praktik: Mödrarådgivning och postpartum vård
2019-10-29 07:30 - 16:30 Hälsa för barn och unga Vi deltar i ordnandet av Rådgivningsdagarna i Paasitorni. Ekman Petra
Silfver Jessica
2019-10-29 08:00 - 16:00 Praktik: Mödrarådgivning och postpartum vård
2019-10-30 07:30 - 16:30 Hälsa för barn och unga Vi deltar i ordnandet av Rådgivningsdagarna i Paasitorni. Ekman Petra
Silfver Jessica
2019-10-30 08:00 - 16:00 Praktik: Mödrarådgivning och postpartum vård
2019-10-31 08:00 - 16:00 Praktik: Mödrarådgivning och postpartum vård
2019-11-01 08:00 - 16:00 Praktik: Mödrarådgivning och postpartum vård
2019-11-04 08:00 - 16:00 Praktik: Mödrarådgivning och postpartum vård
2019-11-05 08:00 - 16:00 Praktik: Mödrarådgivning och postpartum vård
2019-11-06 08:00 - 16:00 Praktik: Mödrarådgivning och postpartum vård
2019-11-07 08:00 - 16:00 Praktik: Mödrarådgivning och postpartum vård
2019-11-08 08:00 - 16:00 Praktik: Mödrarådgivning och postpartum vård
2019-11-11 08:00 - 16:00 Praktik: Mödrarådgivning och postpartum vård
2019-11-12 08:00 - 16:00 Praktik: Mödrarådgivning och postpartum vård
2019-11-13 08:00 - 16:00 Praktik: Mödrarådgivning och postpartum vård
2019-11-14 08:00 - 16:00 Praktik: Mödrarådgivning och postpartum vård
2019-11-15 08:00 - 16:00 Praktik: Mödrarådgivning och postpartum vård
2019-11-18 08:00 - 16:00 Praktik: Mödrarådgivning och postpartum vård
2019-11-19 08:00 - 16:00 Praktik: Mödrarådgivning och postpartum vård
2019-11-21 08:00 - 16:00 Praktik: Mödrarådgivning och postpartum vård
2019-11-22 08:00 - 16:00 Praktik: Mödrarådgivning och postpartum vård
2019-11-25 08:00 - 16:00 Praktik: Mödrarådgivning och postpartum vård
2019-11-26 08:00 - 16:00 Praktik: Mödrarådgivning och postpartum vård
2019-11-27 08:00 - 16:00 Praktik: Mödrarådgivning och postpartum vård
2019-11-28 08:00 - 16:00 Praktik: Mödrarådgivning och postpartum vård
2019-11-29 08:00 - 16:00 Praktik: Mödrarådgivning och postpartum vård
2019-12-02 08:00 - 16:00 Praktik: Mödrarådgivning och postpartum vård
2019-12-03 08:00 - 16:00 Praktik: Mödrarådgivning och postpartum vård
2019-12-04 08:00 - 16:00 Praktik: Mödrarådgivning och postpartum vård
2019-12-05 08:00 - 16:00 Praktik: Mödrarådgivning och postpartum vård
2019-12-06 08:00 - 16:00 Praktik: Mödrarådgivning och postpartum vård
2019-12-09 08:00 - 16:00 Praktik: Mödrarådgivning och postpartum vård
2019-12-10 08:00 - 16:00 Praktik: Mödrarådgivning och postpartum vård
2019-12-11 08:00 - 16:00 Praktik: Mödrarådgivning och postpartum vård
2019-12-12 08:00 - 16:00 Praktik: Mödrarådgivning och postpartum vård
2019-12-13 08:00 - 16:00 Praktik: Mödrarådgivning och postpartum vård
2019-12-16 08:00 - 16:00 Praktik: Mödrarådgivning och postpartum vård
2019-12-17 08:00 - 16:00 Praktik: Mödrarådgivning och postpartum vård
2019-12-18 08:00 - 16:00 Praktik: Mödrarådgivning och postpartum vård
2019-12-19 08:00 - 16:00 Praktik: Mödrarådgivning och postpartum vård

Kurs- och studieplansökning