Kursens undervisningsperiod

4 (2020-03-23 till 2020-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

15 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att kunna förstå mentalvårdens och barnavårdens organisatoriska struktur. Studerande kan i akut skede bemöta, stödja och vårda både barn och psykiatriska patienters hälsohinder, problem, behov och begär vid ohälsa och lidande. Studerande kan tillämpa etiska principer i vårdandet, studerande förstår sin andel i vårdrelationen och har en förståelse för betydelsen av handledning och arbetshandledning som yrkesspecifika metoder att utveckla barn- och den psykiatriska vården.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att att kunna förstå mentalvårdens och barnavårdens organisatoriska struktur. Studerande kan i akut skede bemöta, stödja och vårda både barn och psykiatriska patienters hälsohinder, problem, behov och begär vid ohälsa och lidande. Studerande kan tillämpa etiska principer i vårdandet, studerande förstår sin andel i vårdrelationen och har en förståelse för betydelsen av handledning och arbetshandledning som yrkesspecifika metoder att utveckla barn- och den psykiatriska vården. De specifika målen för praktik inom den psykiatriska vården Teoretiskt kunnande: Studerande har kunskaper om det det psykiatriska hälso -och sjukvårdssystemet Opiskelija omaa tietoa psykiatrisesta terveydenhuoltojärjestelmästä Studerande har kunskaper i mental hälsa och i mentala störningar Opiskelija omaa tietoa mielenterveydestä ja eri mielenterveyden häiriöistä Handlingsförmåga i praktiska situationer / Toimintavalmius käytännön tilanteissa: Studerande förstår den psykiatriska vårdprocessens särdrag och kan tillämpa dessa Opiskelija ymmärtää psykiatrisen hoitoprosessin ominaispiirteitä ja osaa soveltaa niitä Studerande kan identifiera, bemöta och vårda patienter med olika psykiska problem och sjukdomar Opiskelija osaa tunnistaa, kohdata ja hoitaa erilaisista psyykkisistä ongelmista ja sairauksista kärsiviä potilaita Studerande kan delta i vårdens planering, förverkligande och utvärdering samt göra en skriftlig vårdplan Opiskelija pystyy osallistumaan hoidon suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin sekä laatimaan kirjallinen hoitosuunnitelma Studerande inser vårdrelationens betydelse och kan medvetet använda sina egna färdigheter för att främja patientens hälsa Opiskelija mieltää hoitosuhteen merkityksen ja pystyy tietoisesti käyttämään omia taitojaan potilaan terveyden edistämiseksi Etiskt förhållningssätt / Eettisyys: Studerande kan tillämpa etiska principer i den psykiatriska kontexten Opiskelija osaa soveltaa eettisiä periaatteita psykiatriseen ympäristöön Studerande är medveten om sitt eget kunnande och sina egna gränser samt kan använda handledning som stöd för sin professionella utveckling Opiskelija tiedostaa omat rajansa ja osaamistasonsa, sekä pystyy hyödyntämään ohjausta oman ammatillisen kasvun kehittämisessä Studerande inser variationer i närhet/distans fenomenet i den psykiatriska vården Opiskelija ymmärtää läheisyys/etäisyys ilmiön variaatioita psykiatrisessa hoitotyössä De specifika målen för praktiken i barnsjukvård / Tavoitteet lastensairaanhoidon jaksolle Teoretiskt kunnande/Teoreettinen osaaminen: Studerande känner till de vanligaste sjukdomarna som förekommer på avdelningen samt är medveten om de hälsohinder och vård dessa sjukdomar medför. Opiskelija tuntee osastolla tavallisimmin esiintyvät sairaudet sekä tietää näistä seuraavat terveysesteet ja hoidot. Handlingsförmåga i praktiska situationer/Toimintakyky käytännön tilanteissa Studeranden förstår hur en sjukdom påverkar barnet och familjen Opiskelija ymmärtää miten sairaus vaikuttaa lapseen ja perheeseen Studeranden kan möta barn och föräldrar med respekt och finkänslighet Opiskelija pystyy kohtaamaan lapsen ja perheen kunnioittavasti sekä hienotunteisesti Studeranden kan vara närvarande, lyssna till barn/föräldrar och skapa trygghet i vårdsituationer Opiskelija omaa kyvyn olla läsnä ja kuunnella lasta ja vanhempia sekä luoda turvallisuutta hoitotilanteessa Studeranden kan skapa en vårdrelation med barnet med beaktande av dess familj Opiskelija osaa luoda hoitosuhteen lapseen perhettä kunnioittaen Studeranden klarar av barnets grundvård Opiskelija suoriutuu lapsen perushoidosta Studeranden kan rapportera vidare förverkligad vård muntligt och skriftligt Opiskelija osaa raportoida toteutetetusta hoidosta suullisesti ja kirjallisesti Studeranden finner sin plats i vårdteamet och klarar av att samarbeta med övrig personal Opiskelija löytää paikkansa hoitotiimissä ja kykenee yhteistyöhön muun hoitohenkilökunnan kanssa Studeranden förstår noggrannheten och ansvar i läkemedelsgivning till barn Opiskelija ymmärtää vastuun ja tarkkuuden merkityksen lasten lääkehoidossa Studeranden kan planera och fungera i förstahjälpssituationer Opiskelija osaa suunnitella ja toimia ensiaputilanteissa Studeranden kan formulera målsättning för sin egen inlärning, välja strategier, förverkliga och värdera dem Opiskelija osaa suunnitella tavoitteet itselleen, valita menetelmät toteuttaa sekä arvioida saavutuksiaan Etiskt förhållningssätt/Eettinen asenne Studeranden ser sitt ansvar relaterat till barnet/familjen/teamet och kan värdera sitt handlande utgående från den humanistiska värdegrunden med utgångspunkt i patientens rättigheter och sina egna skyldigheter Opiskelija näkee vastuunsa suhteessa lapseen/perheeseen/työtiimiin ja kykenee arvioimaan toimintaansa humanistisen arvoperustan potilaan oikeuksien ja omien velvollisuuksian lähtökohdista

Innehåll

Tillämpade studier i barn -och psykiatriska sjukhus.

Förkunskaper

Teoretiska studier i barn -och psykiatrisk vård.

Mer information

Angående vaccinationskrav: Infektioiden torjunta on keskeinen osa hoidon laatua ja potilasturvallisuutta. Infektioiden torjunnassa esim. henkilökunnan influenssarokotuksilla voidaan merkittävästi vähentää potilaiden influenssaan sairastumista ja potilaskuolemia. Työharjoitteluun osallistuvalla opiskelijalla on oltava päivitetyn ohjeen mukaisesti tartuntatautilain 48§ mukaisesti joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa, vesirokkoa ja hinkuyskää vastaan. Lisäksi vaaditaan tartuntatautilain 55 ja 56 §mukainen terveydentilan selvitys keuhkotuberkuloosista ja salmonellasta. Opiskelijoiden terveydenhuolto hoidetaan oppilaitoksen kautta. Opiskelijan tulee olla hyvissä ajoin yhteydessä opiskeluterveydenhuoltoon asianmukaisen rokotussuojan ja tartuntatautilain mukaisen terveydentilan varmistamiseksi. Oireinen opiskelija ei saa aloitta harjoittelua ennen oireiden selvittämistä. (JYL 2/2018). Om det gått över två år sedan kurs/kurser i barn-och psykiatrisk vård avlagts, bör studenten innan praktiken inleds påvisa tillräckliga kunskaper genom att delta i kursen eller kursernas praktiska övningar med godkänt resultat.

Litteratur

Storvik-Sydänmaa Stiina , Talvensaari Helena, Kaisvuo Terhi 2012. Lapsen ja nuoren hoitotyö ISBN10: 9526302869, ISBN13: 9789526302867 Punkanen, T. 2004 Mielenterveystyö ammattina. Kustannusosakeyhtiö Tammi. Tampere. ISBN 951- 26- 4771-0 Lindström, U. 1994 Psykiatrisk vårdlära. Liber Tryckeri AB. Falköping. ISBN 91-634-0725-6. (valda delar)

Studieaktiviteter

  • Självstudier - 50 timmar
  • Praktik - 350 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 400 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 400 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Lärare

  • Carstens Laura
  • Savolainen Jari
  • Stenbäck Pernilla
  • Stockmann-Broo Christine

Examinator

Savolainen Jari

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (22 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2020-01-04 till 2020-05-31

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-03-23 08:00 - 16:00 Yrkespratkik - Barn och psykiatrisk avdelning
2020-03-24 08:00 - 16:00 Yrkespratkik - Barn och psykiatrisk avdelning
2020-03-25 08:00 - 16:00 Yrkespratkik - Barn och psykiatrisk avdelning
2020-03-26 08:00 - 16:00 Yrkespratkik - Barn och psykiatrisk avdelning
2020-03-27 08:00 - 16:00 Yrkespratkik - Barn och psykiatrisk avdelning
2020-03-30 08:00 - 16:00 Yrkespratkik - Barn och psykiatrisk avdelning
2020-03-31 08:00 - 16:00 Yrkespratkik - Barn och psykiatrisk avdelning
2020-04-01 08:00 - 16:00 Yrkespratkik - Barn och psykiatrisk avdelning
2020-04-02 08:00 - 16:00 Yrkespratkik - Barn och psykiatrisk avdelning
2020-04-03 08:00 - 16:00 Yrkespratkik - Barn och psykiatrisk avdelning
2020-04-06 08:00 - 16:00 Yrkespratkik - Barn och psykiatrisk avdelning
2020-04-07 08:00 - 16:00 Yrkespratkik - Barn och psykiatrisk avdelning
2020-04-08 08:00 - 16:00 Yrkespratkik - Barn och psykiatrisk avdelning
2020-04-09 08:00 - 16:00 Yrkespratkik - Barn och psykiatrisk avdelning
2020-04-10 08:00 - 16:00 Yrkespratkik - Barn och psykiatrisk avdelning
2020-04-13 08:00 - 16:00 Yrkespratkik - Barn och psykiatrisk avdelning
2020-04-14 08:00 - 16:00 Yrkespratkik - Barn och psykiatrisk avdelning
2020-04-15 08:00 - 16:00 Yrkespratkik - Barn och psykiatrisk avdelning
2020-04-16 08:00 - 16:00 Yrkespratkik - Barn och psykiatrisk avdelning
2020-04-17 08:00 - 16:00 Yrkespratkik - Barn och psykiatrisk avdelning
2020-04-20 08:00 - 16:00 Yrkespratkik - Barn och psykiatrisk avdelning
2020-04-21 08:00 - 16:00 Yrkespratkik - Barn och psykiatrisk avdelning
2020-04-22 08:00 - 16:00 Yrkespratkik - Barn och psykiatrisk avdelning
2020-04-23 08:00 - 16:00 Yrkespratkik - Barn och psykiatrisk avdelning
2020-04-24 08:00 - 16:00 Yrkespratkik - Barn och psykiatrisk avdelning
2020-04-27 08:00 - 16:00 Yrkespratkik - Barn och psykiatrisk avdelning
2020-04-28 08:00 - 16:00 Yrkespratkik - Barn och psykiatrisk avdelning
2020-04-29 08:00 - 16:00 Yrkespratkik - Barn och psykiatrisk avdelning
2020-04-30 08:00 - 16:00 Yrkespratkik - Barn och psykiatrisk avdelning
2020-05-01 08:00 - 16:00 Yrkespratkik - Barn och psykiatrisk avdelning
2020-05-05 08:00 - 16:00 Yrkespratkik - Barn och psykiatrisk avdelning
2020-05-06 08:00 - 16:00 Yrkespratkik - Barn och psykiatrisk avdelning
2020-05-07 08:00 - 16:00 Yrkespratkik - Barn och psykiatrisk avdelning
2020-05-08 08:00 - 16:00 Yrkespratkik - Barn och psykiatrisk avdelning
2020-05-11 08:00 - 16:00 Yrkespratkik - Barn och psykiatrisk avdelning
2020-05-12 08:00 - 16:00 Yrkespratkik - Barn och psykiatrisk avdelning
2020-05-13 08:00 - 16:00 Yrkespratkik - Barn och psykiatrisk avdelning
2020-05-14 08:00 - 16:00 Yrkespratkik - Barn och psykiatrisk avdelning
2020-05-15 08:00 - 16:00 Yrkespratkik - Barn och psykiatrisk avdelning
2020-05-18 08:00 - 16:00 Yrkespratkik - Barn och psykiatrisk avdelning
2020-05-19 08:00 - 16:00 Yrkespratkik - Barn och psykiatrisk avdelning
2020-05-20 08:00 - 16:00 Yrkespratkik - Barn och psykiatrisk avdelning
2020-05-21 08:00 - 16:00 Yrkespratkik - Barn och psykiatrisk avdelning
2020-05-22 08:00 - 16:00 Yrkespratkik - Barn och psykiatrisk avdelning

Kurs- och studieplansökning