Kursens undervisningsperiod

3 (2020-01-01 till 2020-03-22)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Finska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

Efter avklarad kurs förväntas den studerande kunna arbeta på en ambulans på grundnivå.

Läranderesultat

- Studenten förstår den pre-hospitala processen(från alarm till station) - Opiskelija ymmärtää ensihoitotehtävän prosessina (hälytyksestä takaisin asemalle) - Studenten kan fungera professionellt i kontakten med patienter och anhöriga - Opiskelija osaa kohdata potilaan ja omaiset ammatillisesti - Studenten känner till praktikplatsens vårddirektiv på grundnivå och hur akutvården fungerar som en del av sjukvården. - Opiskelija tuntee harjoittelupaikan perustason hoitoprotokollat ja ensihoidon roolin osana sairaanhoitoa - Studenten kan göra en pålitlig primär- och sekundärbedömning - Opiskelija osaa tehdä luotettavan ensi- ja tarkennetun tilanarvion - Studenten kan undersöka och ge vård åt en lågrisk inremedicinsk- och traumapatient - Opiskelija osaa tutkia ja hoitaa itsenäisesti matalariskisen sisätauti- ja vammapotilaan - Studenten kan känna igen störningar i de vitala livsfunktionerna och en kritiskt sjuk patient - Opiskelija osaa tunnistaa peruselintoimintojen häiriön ja hätätilapotilaan - Studenten kan fungera som en medlem i vårdteamet i vården av låg- och högriskpatient (som studerande) - Opiskelija osaa toimia osana hoitoryhmää matala- ja korkeariskisen potilaan hoidossa (opiskelijana) - Studenten kan besluta om rätt vårdplats för en lågriskpatient - Opiskelija osaa päättää oikean hoitopaikan matalariskiselle potilaalle - Studenten kan använda vård- och förflyttningsutrustningen - Opiskelija osaa käyttää hoito- ja siirtovälineitä - Studenten kan avge rapport både skriftligt och muntligt - Opiskelija osaa raportoida suullisesti ja kirjallisesti - Studenten kan underhålla och rengöra ambulansens vårdutrymme samt vårdutrustningen - Opiskelija osaa huoltaa ja puhdistaa ambulanssin hoitotilan sekä hoitovälineet - Studenten kan använda telekommunikationsmedel - Opiskelija osaa käyttää viestintävälineitä - Studenten känner till hur samarbetet med polis, räddningsverk, nödcentral och vårdinstanser fungerar - Opiskelija tuntee miten yhteistoiminta poliisin, pelastuslaitoksen, hätäkeskuksen ja hoitolaitosten kanssa toimii - Studenten kan diskutera om patofysiologin, symptomen, fynden och vården kring de vanligaste sjukdoms- och olycksfallen på grundnivå - Opiskelija osaa keskustella yleisimpien sairauksien ja vammojen patofysiologiasta, oireista, löydöksistä sekä niiden hoidosta - Studenten känner till de vanligaste läkemedel patienterna använder och kan söka information om dem - Opiskelija tuntee yleisimmät potilailla käytössä olevat lääkkeet ja osaa etsiä niistä tietoa - Studenten känner till skademekanismen och typskador vid olika olyckor - Opiskelija tuntee vammamekanismin ja tyyppivammat eri onnettomuuksissa - Studenten kan reflektera över sitt eget agerande i vårdsituationer och kan beskriva sina egna målsättningar - Opiskelija osaa pohtia omaa toimintaansa hoitotilanteessa sekä kuvailla omia tavoitteita

Innehåll

Praktikkurs.

Förkunskaper

Medicin 1 Medicin 2 Praktisk-klinisk vård (praktik) Prehospitala akutvårdens stödfunktioner Om det gått över två år sedan dessa kurs/kurser avlagts, bör studenten innan praktiken inleds påvisa tillräckliga kunskaper genom att delta i kursen eller kursernas praktiska övningar med godkänt resultat.

Mer information

Praktiken sker på ambulanser stationerade inom en 70 km radie från Helsingfors. Praktikens längd är 7 veckor. Arbetsskiftens längd varierar mellan 12-24 timmar beroende på arbetsgivaren. Handledningen sker i huvudsak på finska. För att alla parter skall trivas under praktiken och missförstånd skall kunna undvikas finns det en del saker som är viktiga att minnas: Klädseln bör vara i enlighet med och följa praktikplatsens regler. Skyddskläderna ges av praktikplatsen i de flesta fall. Där kläder inte finns att få bör de egna kläderna följa praktikplatsens reglementen. Kläderna bör vara hela och rena. Byxorna skall vara uppdragna så att underkläderna inte syns. Skyddsutrustning så som t.ex. hjälm och reflexväst bör användas enligt arbetsgivarens anvisningar. Smycken och piercingar är inte tillåtna på någon praktik med hänvisning till hygienen och den egna säkerheten. Tatueringar bör vara täckta av klädseln vid patientkontakt. Under praktiken är arbetstiderna ofta långa och gemenskapen är viktig. Social samvaro och gemenskap är naturliga företeelser i arbetet som alla bör inneha ett professionellt förhållningssätt till. All intim kontakt under arbetstid är förbjuden. Ifall överenskomna regler inte följs kan yrkespraktiken avbrytas. Ohjeita opiskelijalle ja ohjaajalle: Ensimmäisen työvuoron aikana opiskelija tutustuu ambulanssin toimintaan ja työympäristöön. Opiskelija laatii omat tavoitteet harjoittelujaksolle ja käy ne läpi ohjaajan kanssa toisessa työvuorossa. Opiskelija esittää ohjaajalle opiskelu- ja työhistoriansa. Opiskelija laatii suunnitelman ja aikatauluttaa harjoittelujaksonsa tavoitteisiinsa nähden sopivaksi - Työtehtävät ja työnjako H1 ja H2 - Tarkempi tutustuminen ensihoidon laitteisiin ja työvälineisiin - Eri potilasryhmät ensihoidossa - Väli- ja loppuarviointi Myös työpaikan odotuksista opiskelijaan ja hänen roolistaan osana ambulanssin hoitotiimiä on hyvä keskustella. Viimeisen kahden-neljän työvuoron aikana ohjaaja kiinnittää korostetusti huomiota opiskelijan osaamiseen ja vertaa hänen työsuorituksiaan harjoittelujakson tavoitteisiin. Opiskelijan tulee pitää päiväkirjaa kaikista tehtävistä ja seurata sen avulla omaa edistymistään. Täytetty ja allekirjoitettu arviointikaavake toimitetaan opiskelijalle viimeistään kaksi viikkoa jakson päätyttyä Arviointikaavake tulostetaan osoitteesta: http://mentorskap.arcada.fi/node/12 Vastaan mielelläni harjoitteluun liittyviin kysymyksiin. Henrik Rehnström 0456317318 henrik.rehnstrom@arcada.fi Angående vaccinationskrav: Infektioiden torjunta on keskeinen osa hoidon laatua ja potilasturvallisuutta. Infektioiden torjunnassa esim. henkilökunnan influenssarokotuksilla voidaan merkittävästi vähentää potilaiden influenssaan sairastumista ja potilaskuolemia. Työharjoitteluun osallistuvalla opiskelijalla on oltava päivitetyn ohjeen mukaisesti tartuntatautilain 48§ mukaisesti joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa, vesirokkoa ja hinkuyskää vastaan. Lisäksi vaaditaan tartuntatautilain 55 ja 56 § mukainen terveydentilan selvitys keuhkotuberkuloosista ja salmonellasta. Opiskelijoiden terveydenhuolto hoidetaan oppilaitoksen kautta. Opiskelijan tulee olla hyvissä ajoin yhteydessä opiskeluterveydenhuoltoon asianmukaisen rokotussuojan ja tartuntatautilain mukaisen terveydentilan varmistamiseksi. Oireinen opiskelija ei saa aloitta harjoittelua ennen oireiden selvittämistä. (JYL 2/2018).

Litteratur

None

Studieaktiviteter

Praktik - 266 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 266 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 266 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationskrav

Godkänd utvärdering med handledaren. Dagbok över uppdragen och inlärningen. https://praktik.arcada.fi/

Lärare

  • Carstens Laura
  • Ericsson Christoffer
  • Rehnström Henrik

Examinator

Rehnström Henrik

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (26 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Praktiken sker under veckorna 2-8.

Kursanmälningstid

2019-12-24 till 2020-01-20
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-01-06 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - akutvård på grundnivå
2020-01-07 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - akutvård på grundnivå
2020-01-08 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - akutvård på grundnivå
2020-01-09 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - akutvård på grundnivå
2020-01-10 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - akutvård på grundnivå
2020-01-13 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - akutvård på grundnivå
2020-01-14 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - akutvård på grundnivå
2020-01-15 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - akutvård på grundnivå
2020-01-16 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - akutvård på grundnivå
2020-01-17 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - akutvård på grundnivå
2020-01-20 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - akutvård på grundnivå
2020-01-21 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - akutvård på grundnivå
2020-01-22 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - akutvård på grundnivå
2020-01-23 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - akutvård på grundnivå
2020-01-24 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - akutvård på grundnivå
2020-01-27 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - akutvård på grundnivå
2020-01-28 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - akutvård på grundnivå
2020-01-29 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - akutvård på grundnivå
2020-01-30 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - akutvård på grundnivå
2020-01-31 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - akutvård på grundnivå
2020-02-03 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - akutvård på grundnivå
2020-02-04 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - akutvård på grundnivå
2020-02-05 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - akutvård på grundnivå
2020-02-06 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - akutvård på grundnivå
2020-02-07 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - akutvård på grundnivå
2020-02-10 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - akutvård på grundnivå
2020-02-11 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - akutvård på grundnivå
2020-02-12 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - akutvård på grundnivå
2020-02-13 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - akutvård på grundnivå
2020-02-14 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - akutvård på grundnivå
2020-02-17 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - akutvård på grundnivå
2020-02-18 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - akutvård på grundnivå
2020-02-19 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - akutvård på grundnivå
2020-02-20 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - akutvård på grundnivå
2020-02-21 08:00 - 16:00 Yrkespraktik - akutvård på grundnivå
2020-02-24 09:15 - 15:00 D4110 Yrkespraktik - akutvård på grundnivå Praktikreflektioner Rehnström Henrik

Kurs- och studieplansökning