Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättning med kursen är att den studerande känner till de grundläggande elementen i konsumentbeteende inom turism. Kursen ger också inblick i de olika marknadsundersökningsmetoderna som behövs för att analysera konsumentbeteende.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att
- redogöra för inköps-beslutsprocessen, typologierna inom turismindustrin
- klargöra olika principer för att analysera konsumentbeteende i Turism
- klargöra hela markandsundersökningsprocessen
- uppföra en conjoint analys och analysera självständigt analysens resultat
- ha färdigheter som behövs för att självständigt planera och genomföra ett kvantitativt undersökningsarbete.

Innehåll

Teorier i konsumentbeteende
Genomgång av principerna för uppgörande av conjoint analys.
Träning med olika IT-verktyg
Kodning av conjoint analys metoden med SBSS.
Kvantitativ och kvalitativ analys
Observationer som undersökningsmetod
Presentation av analysresultat.

Förkunskaper

Alla första och andra årets kurser,min 70 sp

Kursen ersätter följande kurser

ingen

Mer information

Kursen har gemensamma uppgifter mer kultur och turismen i samhället

Litteratur

Marknadsundersökning : en handbok / Lars Christensen [et al.] Lund, Studentlitteratur, 2001
Consumer Behaviour in Tourism, Swarbrooke & Horner, 2007, Elsevier
International tourism – cultures and behaviour, Reisinger, 2009

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 12 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 6 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 24 timmar
 • Praktiska övningar - 16 timmar
 • Basgruppsarbete - 16 timmar
 • Självstudier - 39 timmar
 • fältstudier - 20 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Hemtentamen tillsammans med kurserna kultur och turismen i samhället 50%
Tentamen 30 %
Observationsövning 20 %

Lärare

Hernberg Mervi

Examinator

Aittoniemi Hellevi

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2014-12-30

Examinationsformer

 • 2014-05-27 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning