Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att kunna se drifkrafterna bakom fenomenet resande. Vilka motiv och behov det finns och hur inverkar resenärens samt måldestinationes omgivning och samhället på dem. Vad erbjuds och vad efterfrågas är kopplade till produktutvecklingen och skapandet av upplevelserika turismprodukter.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att förstå vad turismen innebär för en resande och hur samhälleliga ändringar tex inverkar på utvecklingen av tjänster. Han/hon skall kunna värdera turismens positiva och negativa effekter. Skapandet av produkter med tanke på resurser skall även kunna kopplas till en speciell destination.Skapandet av upplevelser samt förståelsen för tjänstedesignen är i fokus.

Innehåll

Motiv och behov i turismen och resandet
Utbud och efterfråga
Produktionsprocesser av nya tjänster
Produktinnovationer
Tjänste design
Upplevelser
Samhällellig kontext

Förkunskaper

Turismens grunder, totalt 80 sp

Kursen ersätter följande kurser

inga tidigare

Mer information

Kursen avläggs i samarbete med kultur kursen, och konsumentbeteende. Kursen avläggs delvis som ett projekt med fältundersökningar

Litteratur

Swarbrooke,J.&Horner.S.2001.Consumer behavior in Tourism.Butterworth-Heinemann
valda delar
Komppula&Boxberg.2002. Matkailuyrityksen tuotekehitys
Cooper, 2012.Essentials of Tourism or Cooper&al,2005. Tourism,Principles and Practicies- partly
Artiklar och undersökningsresultat

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 30 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 10 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 20 timmar
 • Självstudier - 23 timmar
 • fältundersökning - 40 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Alla uppgifter( skriftlig tentamen,conjoint analys,fältobservationer +presentatation också muntligt samt under kursen uppkommande uppgifter) måste vara enligt deadlinen inlämnade och godkänt presterade . I gruppuppgifter måste var och ens enskild prestation även vara godkänd av andra gruppmedlemmar.

Lärare

 • Aittoniemi Hellevi
 • Bäck Maria

Examinator

Aittoniemi Hellevi

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2014-09-30

Examinationsformer

 • 2014-05-15 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • 2014-05-13 - Rapporter och produktioner
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter

Kurs och studieplanssökning