Kursens undervisningsperiod

1 (2021-08-01 till 2021-10-24)

Nivå/kategori

Övriga studier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att ge studeranden mod
att tala och använda den grammatik och det
ordförråd som han/hon har lärt sig (= CEFR A.2.1)

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande
kunna
- delta i diskussioner på en konkret nivå om
ämnen som gäller personen själv, närmiljön och
arbete
- förstå enkel tidningstext i stora drag
(LättLäst)
- förstå långsamt talad svenska med tydligt uttal

Innehåll

Fokus ligger på muntlig svenska med hjälp av
vardagsdialoger och övningar. Studeranden övar
upp vissa ämnen såsom att beställa mat på en
restaurang, reservera hotellrum, köpa biljetter
etc.
Grammatiken omfattar preteritum och perfektum,
pluralis och adjektivets komparation.
Kulturen behandlar även de nordiska länderna.

Förkunskaper

Svenska för nybörjare 2 (nivå A.1.2)

Mer information

Närvaro minst 75 % är mycket viktigt då avsikten
med kursen är att i stor utsträckning öva det
talade språket.

Litteratur

Vi ses! Svenska för nybörjare.
Keränen, Marit - Lindroos, Camilla - Peltola, Katja
Lärarens eget material.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 10 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 15 timmar
  • Praktiska övningar - 27 timmar
  • Basgruppsarbete - 10 timmar
  • Självstudier - 73 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
Examination 1 Skriftligt prov.
Examination 2 Muntligt prov.
Examination 3: Obligatoriska uppgifter
Slutvitsordet utgörs av: Skriftligt prov: 60 %
Muntligt prov : 20 %
Uppgifter : 10 %
Närvaro : 10 %

Examinationerna väger sinsemellan på följande
sätt: ...

Lärare

Huldén Barbara

Examinator

Huldén Barbara

Antal kursplatser

Ingen begränsning (3 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2020-05-30

Kursanmälningstid

2021-08-09 till 2021-09-05

Kurs och studieplanssökning