Kursens undervisningsperiod

  • 2 (2021-10-25 till 2021-12-31)
  • 3 (2022-01-01 till 2022-03-13)
  • 4 (2022-03-14 till 2022-07-31)

Nivå/kategori

Övriga studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studenterna får
användning för sina yrkeskunskaper under reella
projekt inom eller utanför Arcada. Studenten skall
få en fördjupad förståelse för kreativa processer.

Läranderesultat

Läranderesultaten fokuserar på reflektioner över
projektet med synvinkel projektutförande,
projektledning, tidsanvändning och/eller
kundrelationer el. dyl. Läranderesultaten
definieras som en frågeställning tillsammans med
handledaren innan projektet inleds. Fokus ligger
på en fördjupad förståelse av den kreativa
processen. Läranderesultatet presenteras genom
rapportering.

Innehåll

Kursen består av projekt eller projektbaserade
uppgifter i team eller individuellt som
studenterna själv skaffar och manövrerar.
Studenten skall ha en central roll i projektets
kreativa process. Deltagarna anmäls till kursen
av examinator efter diskussion och godkännande
av handledaren.

Förkunskaper

Tillräckliga kunskaper i det ämne som projekten
berör. Därför rekommenderas att kursen tas under
ett senare skede av studietiden.

Mer information

Kursen är en projektbaserad praktik-kurs utan
föreläsningar som kan tas när som helst under
läsåret. Vilka projekt som godkänns som
kursmaterial bör diskuteras med den
kursansvariga läraren på förhand. Kursens språk
svenska och engelska

Litteratur

Rekommenderas:

Rehn, Alf. 2010, Farliga Idèer, Stockholm:
Bookhouse

Stamm von, Bettina. 2008, Managing innovation,
design and creativity second edition,
Chichester: John Wiley & Sons, Ltd

Andréas Breiler, Jonas Michanek. 2016,
Idéagenten 4:e upplagan, Arx förlag

Studieaktiviteter

  • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 90 timmar
  • Självstudier - 45 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Självstudier via nätet

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Kursen godkänns och bedöms på basen av
projektbeskrivning och rapportering.
Rapporteringen skall vara ingående och fokusera
på frågeställningar aktuella under specifikt den
kreativa processen. Rapporteringen delas i sju
eller fler specifika kapitel där man behandlar
de olika faserna av projektet;
1) presentation och bakgrund till projektet
(projektbeskrivning),
2) definiering av behovet,
3) idégenerering,
4) idéutveckling samt val av idé,
5) kreativa processen i samband med
förverkligande av projektet,
6) presentation av och reflektion över
slutresultat,
7) sammanfattande rapportering över den egna
inlärningen med särskild tyngdpunkt på den
kreativa processen

För tillfredsställande vitsord krävs att
rapporteringen innehåller de nämnda kapitlen
samt en fungerande diskussion kring den kreativa
processen som tar fasta på åtminstone någon
aspekt av den kreativa processen och belyser den
genom analys och reflektion. I rapporten
utnyttjas få eller inga direkta kopplingar till
relevant litteratur eller andra källor.

För gott vitsord krävs att de nämnda kapitlen
bildar en välfungerande diskussion om den
kreativa processen. I rapporten utnyttjas
direkta kopplingar till relevant litteratur
eller andra källor. Rapporten innehåller en
välformulerad analys och reflektion av den egna
inlärningen.

För utmärkt vitsord krävs att rapporten utgår
från direkta kopplingar till relevant
litteratur eller andra källor samt speglar det
egna arbetet mot dessa. Rapporten innehåller en
insiktsfull analys och reflektion av den egna
inlärningen. Rapporten har akademiska kvaliteter
(både skrivtekniskt men också gällande
substans).

Samtidigt med rapporteringen bedöms
helhetsomfattningen för projektet tillsammans
med rapporteringen. Kursen kan utgående från
denna bedömning ges som en delprestation
(2,5sp). Delprestation kan bedömas underkänd-
godkänd.

Lärare

  • Nordström Fred
  • Törnqvist Jutta

Examinator

Nordström Fred

Antal kursplatser

Ingen begränsning (6 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2021-10-11 till 2021-11-07

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning