Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Efter avslutad kurs skall studenten:
- självständigt ur en komplex helhet identifiera
specifika problem och därifrån formulera ett klart
syfte för sitt kunskapsskapande arbete
- ha en förmåga att kritiskt välja lämplig metod
och lämplig litteratur som grund för sitt arbete
- ha en förmåga att strukturera en helhetsplan som
också omfattar det kommande examensarbetets
empiriska del
- kritiskt evaluera och aktivt diskutera andra
arbeten genom uppbyggande kritik
- muntligt presentera arbetet på ett kortfattat
och relevant sätt

Läranderesultat

Studerande skall kunna skriva en problem- och
syftesformulering
Därtill skall studerande kunna göra ett metodval
Studerande skall självständigt kunna hitta källor
och värdera deras trovärdighet.
Därtill skall studerande planera och bygga upp ett
skriftligt arbete

Innehåll

Innehåll och bedömningskriterier.
- problem- och syftesformuleringar
- val av källor
- planering och uppbyggnad av ett skriftligt
arbete
- opponens
- presentation av arbetet
- stiftat bekantskap med minst 2 examensarbeten

Förkunskaper

105 sp avklarade
OBS! Studieutdrag skall medtas till introduktionen

Kursen ersätter följande kurser

Ingen

Mer information

Kursen går över period 2 och 3. Seminariearbetet
lämnas in och presenteras slutet av period 3.
Studerande (som avlagt minst 105 sp) till
seminariekursen, som startar i denna period, väljs
på basen anmälningsdatum.
Då seminarieuppsatsen godkänts kan handledare för
examensarbetet utses.

Litteratur

Meddelas vid kursintroduktionen

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 10 timmar
 • Basgruppsarbete - 20 timmar
 • Självstudier - 70 timmar
 • Nätbaserade - 33 timmar
 • - 0 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Studerande skall lämna in ett utkast till slutarbetet, en problem och syftesformulering, ett färdigt seminariearbete som även presenteras muntligt och opponera ett annat arbete.

Lärare

 • Hongell Linn
 • Relander Siv
 • Sved Ann-Christine

Examinator

Hongell Linn

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursens tidtabell

se arbs Individuell handledning
schemaläggs inte.

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning