Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studerande förstår transport och distributionen i ett brett perspetiv och innehar grundläggande kunskaper om transportjuridik och Incotermer.

Läranderesultat

Målet med kursen är att behandla de strategier som
behövs för att sköta såväl nationella som
internationella transportalternativ och distributionsval. Kursen tar upp
metoder för att jämföra olika transportalternativ
med hjälp av kostnadskalkyler . Vidare behandlas även transport
optimeringsmodeller med Excel.

Innehåll

Nationella och internationella transportalternativ,
transportkostnader, IT-lösningar för transporter.
Distributionsmodeller och allokeringar.
Grunderna i transportjuridik

Förkunskaper

10 sv i logistik

Kursen ersätter följande kurser

ingen

Mer information

ingen

Litteratur

Huolinta-alan käsikirja ISBN 978-951-98164-4-9 (2010): kap: 4,10,11,14
Kuljetukset ja varastointi 2008, ISBN-13: 9789519805061, ISBN-10: 9519805060: kap 2-6, enligt närmare instruktioner under kursens gång
Jonsson & Mattsson LOGISTIK, 2011, ISBN: 9789144069180; kap 14
Logistiikan ja toimituskejun hallinnan perusteet: kap 9
www.iru.fi Extern länk
www.mappy.uk Extern länk
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1981/19810267 Extern länk
INCOTERMS 2010

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 40 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 10 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 23 timmar
 • Basgruppsarbete - 10 timmar
 • Självstudier - 50 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
Sammanlagt får minst 50 p samt och deltar i gästföreläsningarna/studiebesöken.

Examinationerna väger sinsemellan på följande
sätt:

hemtentamen 50 p
case och 35 p
Närvaro (minicase under lektionerna) 15 p
Obligatoriska Gäster och besök

Lärare

Relander Siv

Examinator

Relander Siv

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning