Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättning med kursen är att ge studenterna
grundläggande färdigheter i den externa
redovisningen, både manuellt och adb-tillämpat

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara
förmögen att

- klargöra redovisningens syften och de centrala
principerna för affärsredovisningen
- tillämpa centrala periodiseringsregler i
övningsbokslut
- bokföra och utföra de praktiska rapporteringarna
i samband med mervärdesskattten
- bokföra löneutbetalningar
- praktiskt bokföra med ett bokföringsprogram

Innehåll

- ekonomisk verksamhet och redovisning
- bokföring och bokslut
- periodiseringar
- lönebokföring
- mervärdeskatt
- användning av bokföringsprogram

Förkunskaper

Inga förkunskaper

Litteratur

Tomperi, S: Bokföring i praktiken,
Utbildningsstyrelsen, eller Tomperi, S: Käytännön
kirjanpito, Edita, (senaste upplaga)
Tomperi S & Keskinen V: Övnngsbok till Bokföring i
praktiken, Utbildningsstyrelsen.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 28 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 28 timmar
  • Självstudier - 77 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

  • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
  • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
- inlämnade obligatoriska uppgifter under kursens
lopp
- tentamen

Lärare

Backas Bror

Examinator

Backas Bror

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

  • 2013-12-18 - Tentamina
  • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning