Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättning med kursen är att studeranden
- får en inblick i hur lagstiftningen fungerar som en grund för samhällets struktur samt vilka möjligheter det finns för en enskild medborgare att påverka beslut på olika nivåer i samhället.
- får en uppfattning om den lagstiftning som rör arbetslivet
- känner till den lagstiftning som är central för det egna yrkesområdet
- lär sig hitta, använda och förstå de lagar som ligger till grund för samhällsstrukturen, arbetslivet och det egna yrkesområdet

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att
- använda vissa rättsbegrepp och beskriva rättegångsförfarandet samt domstolsväsendets uppbyggnad
- reflektera över på vilket sätt den Europeiska unionen påverkar det finländska samhället
- redogöra för den lagstiftande maktens olika roller i beslutsfattandet utgående från grundlagen
- beskriva den kommunala beslutsprocessen och den kommunala demokratin
- redogöra för den lagstiftning som är central i arbetslivet
- visa med hjälp av rättsfallsövningar på vilket sätt lagar inom arbetsrättens område tillämpas i praktiken
- redogöra för den viktigaste lagstiftningen inom det egna yrkesområdet
- beskriva på vilket sätt lagstiftningen påverkar det egna yrkesområdet.

Innehåll

Det finländska samhället
Lagstiftning som rör arbetslivet
Lagstiftning som berör företagsvärlden och industrin
Finlands och den Europeiska Unionens rättsordning

Förkunskaper

Inga

Kursen ersätter följande kurser

ingen

Mer information

Kursen är obligatorisk för turismstudenter tur12 eller tidigare årskurser.
Rekommenderas för tur13 och studenter på företagsekonomi

Litteratur

Anges senare.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 36 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 26 timmar
  • Basgruppsarbete - 0 timmar
  • Självstudier - 73 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

Godkänd sluttentamen. Under kursen ordnas frivilliga övningsarbeten som ger bonuspoäng för sluttentamen.

Lärare

Enkvist Joachim

Examinator

Aittoniemi Hellevi

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2015-07-31

Examinationsformer

2015-03-05 - Tentamina

Kurs och studieplanssökning