Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studerande når fördjupad kunskap i obstetrik och neonatalvård samt kan tillämpa dessa kunskaper i vårdverkligheten i barnmorskans arbete.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att använda fördjupad kunskap i obsterik och neonatalvård samt pediatrik i vårdverklighet.
Studerande kan tillämpa sina kunskaper i undervisningsituationen åt föräldrar individuellt och i grupp. Studerande har förmåga att organisera och förverkliga evidensbaserad familje/förlossnings förberedelsekurs. Studerande har färdigheter att arbeta både mödra- och mödra-barnrådgivningen.(Vå-, P-, V-, M-T-, Bm kompetens)

Innehåll

-Övning om projekt: att organisera, planera och förverkliga samt evaluera evidensbaserad familjeförberedelsekurs, projektrapport
tillämpning av vårdpedagogik (3sp)
-obstetrik och neonatalvård (1 sp)
-pediatrik (1 sp)

Förkunskaper

-avklarade studier i familjeinriktad hälsovård del 1

Kursen ersätter följande kurser

-

Mer information

Projekt; obligatorisk deltagandet i alla närvarotimmar och följandet av tidtabellen, arbetandet i sin grupp. Kvällsprogrammen finslipas tillsammans med närliggande
kvällsprogram för att redusera pålappandet innehåll.
Obligatoriskt deltagande i två kvällar; som opponentgrupp och som ansvarig för program.
-projektrapport efter förverligad familjeplaneringskurs - skall vara godkännd
-litteraturtentamen i pediatrik i samman med tentamen i obstetrik och neonaltalvård

Litteratur

Aktuella forskningsartiklar
Eriksson, K. 2004. Trojanska häst II. Vasa: Åbo Akademi.
Haapio, Koski, K., Koski, P., Paavilainen, R. 2009. Perhevalmennus. Edita. Helsinki. ISBN 978-951-37-5139-5
Koskinen, K. 2008. Imetysohjaus.Helsinki. Edita.
Paananen et al.2007. Kätilötyö1.2, 1.3, 3.1, 3.2, 3.3
Ylikorkala, O. 2004. Naistentaudit ja synnytykset VII-XI. Duodecim. ISBN 951-656-165-9 (boktent i obstetrik)
Barnmedicin / Tor Lindberg, Hugo Lagercrantz (red.) Förlag: Lund : Studentlitteratur , 1999

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 10 timmar
 • Övningsbaserad undervisning - 8 timmar
 • Studentstyrd lärarhandledd undervisning - 8 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete - 17 timmar
 • Självstudier - 30 timmar
 • självstudier för litteraturtentamen; i pediatrik, obstetrik- och neonatalvård - 60 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 107 timmar
 • Varav schemalagda studier: 26 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina
 • Demonstrationer och presentationer
 • Rapporter och produktioner

Examinationskrav

godkänd tentamen i pediatrik
godkänd tentamen i neonatalvård och obstetrik
godkänd prestation i projekt:
-studerande deltar i familjeförberedelsekursen under sin rådgivningspraktik (ansvarar självständigt en del; 10-15 min.)- individuell rapport
-deltar aktivt närundervisning i projekt som ger grund för evidensbaserad arbets sät
-fungerar som opponent för en ansvarig grupp tillsammans med sina gruppmedlemmar
-organiserar och ansvarar för kvällen tillsammans med sin grupp, ansvarar självständigt en del av kvällens helhetsprogram
-söker aktivt till handledning, minimum x1 individuellt, x1 i grupp
-gruppen ansvarar för sin del om projektrapport, följer angivna direktiv

Lärare

 • Kajander Elisabeth
 • Onninen Berit
 • Väyrynen Pirjo

Examinator

Niemi Annika

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2010-05-31

Examinationsformer

 • 2010-03-05 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • 2009-02-13 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning