Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Hälsovårdare 2001 - 2004 - Befolkningsinriktad hälsovård

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

2 sp

Kompetensmål

- studerande har teorikunskaper om förlossning och barnsängstid för att kunna handleda föräldrarna före och efter förlossning
- studerande har kunskap om nyfödda barnet, mor-barn-relation och om amning samt tillämpar på ett konstruktivt sätt WHO:s 10 steg vid amningshandledning
-studerande har färdigheter att bekräfta den nybliven mor/far i sin ny livssituation
-studerande tillämpar sina teorikunskaper i vårdverkligheten

Läranderesultat

Efter avklarade kurs förväntas den studerande vara förmögen -att handleda mor/familj före och efter förlossningen
-att ha teorikunskaper om och förståelse för en normal förlossning, smärtlindringsmetoder och alternativa förlossningar
-att ha teorikunskaper om uppföljning av fostrets hälsa under förlossningen och om nyfödda barnet
-att handleda föräldrarna efter barnavårdandet
-att delge sina kunskaper med blivande föräldrar
-att tillämpa sina teorikunskaper i vårdverkligheten på mödrapolikliniken, barnsängsavdelningen och förlossningsmottagningen
-att avgöra när och varför mor vårdas på öppenvård och när hon är i behov av specialvård

Innehåll

- teorikunskaper om PRINCIPER I VILKA FALL DEN HAVANDE KVINNAN VÅRDAS INOM ÖPPENVÅRD OCH NÄR är HON i BEHOV AV SPECIALVÅRD
-teorikunkaper om förlossningens gång, vanligaste undersökningar, smärtlindringsmetoder, alternativa förlossningar, uppföljning av moderns, fostrets eller barnets välbefinnande
-teorikunskaper om nyfödda barnet, amning (WHO 10 steg), tidig interaktion
- teorikunskaper om puerperaltiden samt uppföljning av kvinnans fysiskt-, psykiskt- och socialt välbefinnande
-övningar i olika handledningssituationer
-i kurssen ingår fördjupade yrkesstudier på barnsängs/familje avdelning, förlossningsmottagning, mödrapkl, förlossningssal, totalt 4,5 ECTS
som antecknas skild i studentregister

Förkunskaper

avklarade grundstudier
Eskola-Hytönen 2002: Nainen hoitotyön asiakkaana.WSOY. Helsinki.AVKLARADE GRUNDSTUDIER: MÖDRA- OCH GYNEKOLOGISK VÅRD

Kursen ersätter följande kurser

MÖDRAHÄLSOVÅRD 0,5 SV, FÖRLOSSNINGSVÅRD 0,5 SV, WHOs AMNINGHANDLEDARKURS 0,5 SV (TOT 2,25 ECTS) fördjupade yrkespraktik för hälsovårdare

Mer information

obligatorisk
Studerande får skild intyf om sina amningskunskaper om hon har deltagit 100% I WHO:s timmar och avklarat praktisk prov under barnsängspraktik.
Who delen (18h + skriftlig komplettering 12h) kan tas som valfri kurs med omfattningen 1sp

Litteratur

Carlsson,C& Ankers, L (1997). Akupunktur och tens inom obstetriken. Lund: Studentlitteratur. S 13-42.
*Renfrew-Fisher-Arms 2000:The New Bestfeeding -Getting Brestfeeding Right For You.Celestialarts. Berkley.California.
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri 2001: Raskaana olevien potilaiden lähettäminen HUS:n Naistenklinikalle, Kätilöopiston sairaalaan ja Jorvin sairaalaan.
Ylikorkala, O, Kauppila, A., 2005: Naisten taudit ja synnytykset. Duodecim. Otavan Kirjapaino Oy. Keuruu 2004. Del VII, Synnytysopilliset perustiedot ja taidot s. 317-376.
Aktuella forskningsartiklar
Föreläsningsmaterialet

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 24 timmar
 • Övningsbaserad undervisning - 6 timmar
 • Självstudier - 30 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 60 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 30 timmar
 • Varav schemalagda studier: 30 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina
 • Demonstrationer och presentationer
 • Rapporter och produktioner

Lärare

Väyrynen Pirjo

Examinator

Väyrynen Pirjo

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2006-12-20

Kursens tidtabell

Tidtabell:
120906 kl 08.30-10.00
140906 kl 13.00-16.30
200906 kl 08.30-10.00
121006 kl 14.45-16.30
161006 kl 13.00-14,30 och 15-16.30(WHO)
171006 kl 15.00-16.30 (WHO)
181006 kl 08.30-12.00 (WHO)
191006 kl 13.00-16.30 (WHO)
201006 kl 10.00-12.00 TENT
obligatoriska praktiska övningar på barnsängsavdelningen (avdelningen anges senare), max 6 stud på gång
11.12.06
12.12.06

131005 kl 1500-1630 (WHO)
181005 kl 0830-1145 (WHO)
191005 kl 0800-1000 tentamen
efter praktiken lärdomsprov i vårdverkligheten enligt WHO:s 10 steg (ingår i amningshandledar kompetens totalt 18t, intyg skild om deltagit 100%) tiden bokas senare

Examinationsformer

 • 2005-10-19 - Tentamina
 • 2005-10-19 - Demonstrationer och presentationer
 • 2005-10-19 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning