Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

5

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att;
På denna kurs fördjupar studerande sig i
barnmorskekunskap under förlossning, i
barnmorskans
professionalitet, familjecentrerad
barnmorskekunskap och samarbete
och ledarskap i barnmorskearbete vid vården av
avvikande
förlossning.
Studerande skall:
-kunna veta när förlossningen avviker från det
normala (avgöra vårdbehov och prioritering inom
vården)
-har förmåga till tvärprofessionellt team
arbete inom
förlossningsvården.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studerande:
- kunna avgöra när en förlossning är avvikande,
känna till vårdåtgärder vid avvikande
förlossning.
-ha förståelse för barnmorskans självständiga
arbetsområde.
-smärtlindringsmetoder: användningssätt och
administrering.
-fördjupade teoretiska kunskaper i
förlossningsarbete.
-avläsa och tolka CTG/Stan-kurvan samt kunna
avgöra när
tilläggskonsultation behövs i tolkningen av
kurvan.
-har förmåga att reagera och handla vid akuta
(nöd)situatoner
(tex.avstannad förlossning,
bjudningsfel,avvikande fostrljud,
navelsträngs prolaps, akut asfyxi, akut
kejsarsnitt, oväntad
stark nedsänkning av RR, tecken på
uterusruptur, haemorragie
under förlossning och postpartum, administrera
transfusioner och
läkemedelsbehandling, asynklitismen,
kvarsittande placenta,
sugklocka, uthjälpning av sätesläge och
skulderdystoci)

Innehåll

Barnmorskans roll i vården vid avvikande
förlossningar:
- sectio och akut sectio
- sugklocksförlossning
- prematur förlossning
- tvillingförlossning
- sätesbjudning, bjudningsfel
- skulderdystoci
- beredskap att ta emot ett dåligt barn,
(-anestesiologi)
- komplikationer i och efter förlossningen
- nöddop
- övningar och simuleringar
- skriftlig uppgift och seminarier

Förkunskaper

Avklarad teori i barnmorskearbete vid födsel
1,regelbunden förlossning och kursen
barnmorskearbete och ofödda/nyfödda barnet

Kursen ersätter följande kurser

-

Mer information

obligatoriska studier:
Seminarietillfällen
Övningarna + simuleringar

Litteratur

ETENE 329538 v. 1 Synnytyksessä toteutettavan
hyvän hoidon eettiset perusteet
National Institute for Healt and Clinical
Exellence 2007: Intrapartum Care
WHO 2012: WHO recommendations for the
prevention and treatment of postpartum
haemorrhage
ISBN 978 92 4 154850 2
Paanannen et.al.2012 eller 2015: Kätilötyö.
Edita
Prima.Helsinki. ISBN 978-951-37-5097 Otava, ISBN
978-951-37-6604-7
eller
Ed. Tiran Denice. 1999.Maye's Midwifery. A
Textbook for Midwives. Twelf edition or later.
Part ten. eleven,
twelve, thirteen.
Ryttyläinen Katri. 2005. Naisten arvioinnit
hallinnasta raskauden seurannan ja
synnytyksen hoidon aikana. Väitöskirja. Kuopion
yliopisto.
http://www.uku.fi/vaitokset/2005/ISBN951-27 Extern länk-
0367-
Ryttylainen.htm Ylikorkala.Kauppila.2011
Naistentaudit ja synnytykset.Duodecim. ISBN
978-951-656-352-0X, XI

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 30 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 5 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 12 timmar
 • Praktiska övningar - 30 timmar
 • Självstudier - 40 timmar
 • Nätbaserade - 10 timmar
 • Seminarier - 8 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

-godkänd tentamen (60% rätt för att bli
godkännd)
-obligatoriska övningar, simuleringar och
seminarier
-skriftligt arbete se its learning
-frånvaro från seminarie kompenseras med extra
skriftlig uppgift,
- sätesläge- och skulderdystoci övningar enligt
EU direktiven.

Lärare

 • Jeglinsky-Kankainen Ira
 • Stenbäck Pernilla

Examinator

Stenbäck Pernilla

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

P1

Examinationsformer

 • 2016-09-29 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • 2016-09-26 - Rapporter och produktioner
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter

Kurs och studieplanssökning