Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att efter avslutad kurs skall studenten: - självständigt ur en komplex helhet identifiera specifika problem och därifrån formulera ett klart syfte för sitt kunskapsskapande arbete - ha en förmåga att kritiskt välja lämplig metod och lämplig litteratur som grund för sitt arbete - ha en förmåga att strukturera en helhetsplan som också omfattar det kommande examensarbetets empiriska del - kritiskt evaluera och aktivt diskutera andra arbeten genom uppbyggande kritik - muntligt presentera arbetet på ett kortfattat och relevant sätt -lyssna på minst sex presentationer av examensarbeten

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas du vara förmögen att kunna skriva en problem- och syftesformulering. Därtill skall du kunna göra ett metodval och kunna hitta självständigt källor och värdera deras trovärdighet. Därtill skall du planera och bygga upp ett skriftligt arbete ( teoretisk referensram).

Innehåll

Tema syfte, frågeställning metod teoretisk referensram forskningsplan opponens teoretiskt eller praktiskt projekt

Förkunskaper

min. 100sp avklarade

Kursen ersätter följande kurser

Inga

Mer information

Minst 80 % närvaro på kontakttimmarna sista deadlinen för att lämna in seminariearbetet är den - efter detta datum kan inte kompletteringar mera göras. Ett godkänt seminariearbete, godkända delprestationer och lyssnandet av sex(4+2) examensarbetspresentationer

Litteratur

Altinay & Paraskevas 2008 Planning research in hospitality and tourism Veal,A.J.2011. Research Methods for leisure&tourism.A practical guide. Fourth edition.Prentice Hall. Bryman,A,Bell,E.2011. Business research methods. 3rd ed. Oxford University Press. Hakala,J.T.2012.Uusi graduopas 3 painos

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Basgruppsarbete - 40 timmar
 • Självstudier - 60 timmar
 • Lyssna på examensarbetspresentationer, fyra inom turismprogrammet och två andra up - 13 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Vid kursstarten och itslearning finns noggrannare information om evalueringskriterierna

Lärare

 • Aittoniemi Hellevi
 • Fabricius Susanna

Examinator

Aittoniemi Hellevi

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

se/see Itslearning

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs- och studieplansökning