Kursens undervisningsperiod

3 (2020-01-01 till 2020-03-22)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att:

 • förbättra förmågan att verka/fungera
  tillitsfullt i olika rutinmässiga
  yrkesrelaterade talsituationer.
 • att utveckla förmågan att behandla autentisk
  engelsk text.
 • att utveckla ett flytande språk i tal och
  skrift för olika ändamål, med huvudvikt på det
  egna branschområdet.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande:
Läsa

 • kunna förstå, tolka och förklara
  yrkesterminologi utan större problem.
 • ha utvecklat sin läsförmåga och erhållit för
  branschen viktig terminologi.
  Lyssna
 • kunna förstå huvudsaken i talat standardspråk
  om bekanta ämnen som regelbundet förekommer på
  arbetet, i skolan och på fritiden.
  Tala (produktion)
 • kunna ge klara, relativt detaljerade
  beskrivningar av teknologi och processer i
  anknytning till den egna branschen.
  Tala (samverkan)
 • att relativt flytande kunna samverka med
  infödda talare i kundbetjäning, förhandlingar
  och diskussioner.
  Skriva
 • klara av att uppge sina personalia och
  redogöra för sin utbildning och sin
  arbetserfarenhet.
 • klara av att skriva en platsansökan och CV.
 • vara förtrogen med etikett rörande e-post och
  affärskorrespondens.
 • kunna skriva grundläggande för branschen
  typiska dokument.

Innehåll

Sociala kontakter, din arbetsplats, arbetsetik,
aktuella artiklar i branshen.

Förkunskaper

Skill level B1.1 (Common European Framework)

Kursen ersätter följande kurser

Inga

Mer information

Inlämningstider bör hållas!
Närvaro obligatorisk.

Litteratur

Material tillhandahålls av föreläsaren.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 26 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 4 timmar
 • Praktiska övningar - 5 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 40 timmar
 • Självstudier - 40 timmar
 • Nätbaserade - 20 timmar
 • - 0 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Kursen baserar sig på bedömda uppgifter som
inlämnas för fortgående utvärdering i kursen.
För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:

Examination 1 Tillräcklig aktivitet i
undervisningen (föreläsningar och
övningsuppgifter).
Examination 2 Skriva en rapport med riktig
struktur.
Examination 3 Hålla en presentation.
Examination 4 Skriva en arbbetsansökan och CV i
för branshen lämpligt format.

Ytterligare mindre muntliga och skriftliga
uppgifter inkluderas enligt behov

Examinationerna väger sinsemellan på följande
sätt:

Skriftliga uppgifter enligt uppgiftens
omfattning upp till max 25% var.

Åtminstone en muntlig presentation bör hållas
för att bli godkänd.

Aktivitet (närvaro och uppgifter) inverkar på
bedömningen till max 25%.

Lärare

Ray Jan-Anders

Examinator

Ray Jan-Anders

Antal kursplatser

Ingen begränsning (40 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-12-24 till 2020-01-20

Examinationsformer

 • 2018-05-31 - Demonstrationer och presentationer
 • 2018-05-31 - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-01-14 09:00 - 11:00 B522 Professional English for Environmental and Energy Engineering Ray Jan-Anders
2020-01-16 13:00 - 15:00 B522 Professional English for Environmental and Energy Engineering Ray Jan-Anders
2020-01-21 08:15 - 10:00 B522 Professional English for Environmental and Energy Engineering Ray Jan-Anders
2020-01-28 08:15 - 10:00 B522 Professional English for Environmental and Energy Engineering Ray Jan-Anders
2020-02-06 13:00 - 15:00 B522 Professional English for Environmental and Energy Engineering Ray Jan-Anders
2020-02-11 08:15 - 10:00 B522 Professional English for Environmental and Energy Engineering Ray Jan-Anders
2020-02-18 08:15 - 10:00 B522 Professional English for Environmental and Energy Engineering Ray Jan-Anders
2020-02-20 12:15 - 14:00 B522 Professional English for Environmental and Energy Engineering Ray Jan-Anders
2020-02-25 08:15 - 10:00 B522 Professional English for Environmental and Energy Engineering Ray Jan-Anders
2020-02-27 12:15 - 14:00 B522 Professional English for Environmental and Energy Engineering Ray Jan-Anders
2020-03-05 12:15 - 14:00 B522 Professional English for Environmental and Energy Engineering Ray Jan-Anders
2020-03-09 10:00 - 12:00 B522 Professional English for Environmental and Energy Engineering Ray Jan-Anders
2020-03-10 10:00 - 12:00 B522 Professional English for Environmental and Energy Engineering Ray Jan-Anders
2020-03-16 10:00 - 11:30 B517 Professional English for Environmental and Energy Engineering Ray Jan-Anders
2020-03-16 11:30 - 13:00 B517 Professional English for Environmental and Energy Engineering Ray Jan-Anders
2020-03-16 13:00 - 14:30 B517 Professional English for Environmental and Energy Engineering Ray Jan-Anders
2020-03-17 10:00 - 11:30 B517 Professional English for Environmental and Energy Engineering Ray Jan-Anders
2020-03-17 11:30 - 13:00 B517 Professional English for Environmental and Energy Engineering Ray Jan-Anders
2020-05-04 14:30 - 16:00 Professional English for Environmental and Energy Engineering Zoom Ray Jan-Anders
2020-05-05 09:00 - 10:30 Professional English for Environmental and Energy Engineering Zoom Ray Jan-Anders
2020-05-05 10:30 - 12:00 Professional English for Environmental and Energy Engineering Zoom Ray Jan-Anders

Kurs och studieplanssökning