Kursens undervisningsperiod

3 (2020-01-01 till 2020-03-22)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att
- utveckla förmågan att verka/fungera
tillitsfullt i olika rutinmässiga talsituationer
inom idrott och hälsopromotion.
- utveckla förmågan att behandla autentisk
engelsk text.
- utveckla ett flytande språk i tal och skrift
för olika ändamål, med huvudvikt på det egna
branschområdet.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande:
Läsa
- kunna förstå, tolka och förklara
yrkesterminologi utan större problem.
- ha utvecklat sin läsförmåga och erhållit för
branschen viktig terminologi.
Lyssna
- kunna förstå huvudsaken i talat standardspråk
om bekanta ämnen som regelbundet förekommer på
arbetet, i skolan och på fritiden.
Tala (produktion)
- kunna ge klara, relativt detaljerade
beskrivningar av teknologi och processer i
anknytning till den egna branschen.
Tala (samverkan)
- att relativt flytande kunna samverka med
infödda talare i kundbetjäning, förhandlingar
och diskussioner.
Skriva
- klara av att uppge sina personalia och
redogöra för sin utbildning och sin
arbetserfarenhet.
- klara av att skriva en platsansökan och CV.
- vara förtrogen med etikett rörande e-post och
affärskorrespondens.
- kunna skriva grundläggande för branschen
typiska dokument.

Innehåll

Sociala kontakter, din arbetsplats, arbetsetik,
aktuella artiklar i branshen.

Förkunskaper

Kompetensnivå B1.1 (Den europeiska referensramen
för språk).

Mer information

Inlämningstider bör hållas!
Närvaro obligatorisk.

Litteratur

Föreläsaren förser studerande med material.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 28 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 3 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 3 timmar
 • Basgruppsarbete - 6 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 15 timmar
 • Självstudier - 70 timmar
 • Nätbaserade - 10 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
Examination 1 Tillräcklig aktivitet
(närundervisningstillfällen och
övningsuppgifter).
Examination 2 Skriva en rapport med riktig
struktur.
Examination 3 Producera en välstrukturerad analys
eller sammandrag.
Examination 4 Hålla en presentation.
Examination 5 Skriva en arbbetsansökan och CV i
för branshen lämpligt format.

Ytterligare mindre muntliga och skriftliga
uppgifter kan inkluderas enligt behov

Examinationerna väger sinsemellan på följande
sätt:
Skriftliga uppgifter enligt uppgiftens
omfattning upp till 25% var.

Åtminstone en muntlig presentation bör hållas
för att bli godkänd.
Närvaro och aktivitet upp till max 20%,
betygsätts preliminärt enligt:

40-45% 1
46-51% 1,5
52-58% 2
59-65% 2,5
66-73% 3
74-80% 3,5
81-87% 4
88-93% 4,5
94-100% 5

Lärare

Ray Jan-Anders

Examinator

Ray Jan-Anders

Antal kursplatser

Ingen begränsning (26 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-12-24 till 2020-01-20

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-01-13 12:00 - 14:00 B522 Engelska SI Ray Jan-Anders
2020-01-15 08:15 - 10:00 B522 Engelska SI Ray Jan-Anders
2020-01-20 12:00 - 14:00 B522 Engelska SI Ray Jan-Anders
2020-01-22 08:15 - 10:00 B522 Engelska SI Ray Jan-Anders
2020-01-27 12:00 - 14:00 B522 Engelska SI Ray Jan-Anders
2020-01-29 08:15 - 10:00 B522 Engelska SI Ray Jan-Anders
2020-02-03 10:00 - 12:00 B522 Engelska SI Ray Jan-Anders
2020-02-05 08:15 - 10:00 E387 Engelska SI Ray Jan-Anders
2020-02-10 10:00 - 12:00 B522 Engelska SI Ray Jan-Anders
2020-02-12 08:15 - 10:00 B522 Engelska SI Ray Jan-Anders
2020-02-19 08:15 - 10:00 B522 Engelska SI Ray Jan-Anders
2020-02-26 08:15 - 10:00 B522 Engelska SI Ray Jan-Anders
2020-03-02 10:00 - 12:00 B522 Engelska SI Ray Jan-Anders
2020-03-16 08:00 - 09:30 B517 Engelska SI Ray Jan-Anders
2020-04-23 12:00 - 13:30 B517 Engelska SI Ray Jan-Anders
2020-04-23 13:30 - 15:00 B517 Engelska SI Ray Jan-Anders
2020-04-23 15:00 - 16:30 B517 Engelska SI Ray Jan-Anders

Kurs och studieplanssökning