Kursens undervisningsperiod

1 (2019-08-01 till 2019-10-27)

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

15 sp

Kompetensmål

Kursen stödjer kompetensutveckling i
klientarbetet och medarbetaskap, ledarskap och
företagsamhet.

Målsättningen med kursen är att
ge kompetens för behörighet för lärare och
socionom inom
småbarnspedagogik i arbete med barn under 5 år.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande
vara förmögen att:
- visa på förståelse för barndomen ur ett
historiskt och samtida perspektiv och
reflektera
över vad ett barnperspektiv betyder i relation
till detta.
- visa förmåga att diskutera och motivera
småbarnspedagogisk verksamhet och tillämpa
metoder för att uppnå
uppställda mål.
- visa på fördjupad kunskap om hur man
identifierar barns socialpedagogiska behov och
hur man tillsammans med andra kan stöda barns
utveckling och lärande genom lek.
- reflektera över hur ett
förhållningssätt där mångfald och genus
förankras i en barnpedagogisk verksamhet då ett
jämlikhets och jämställdhetsperspektiv beaktas.
- planera, förverkliga, utvärdera och
utveckla
småbarnspedagogisk verksamhet.
- förstår betydelsen av ett fungerande
samarbete med vårdnadshavarna, känner igen
situationer då familjen kan vara belastad och
kan på ett professionellt sätt ta till
diskussion och hänvisa vidare till behövliga
stödtjänster.
- visar förmåga att diskutera alternativa
barnpedagogiska inriktningar
- kunna förklara socionomens och lärarens
roller inom
småbarnspedagogik och ansvar i arbetsgruppen

Förkunskaper

Kursen är i första hand avsedd för socionomer
som eftersträvar behörighet som socionom och
lärare inom småbarnspedagogik i arbete med barn
under 5
år.
Studenterna bör ha avlagt minst 100 sp/ 2 års
studier inom det sociala utbildningsprogrammet
för att kunna delta.

Litteratur

Allmän litteratur som studerande förväntas använda under kursen:

Grunderna för planen för småbarnspedagogik https://www.oph.fi/sv/statistik-och Extern länk-
publikationer/publikationer/grunderna-planen-smabarnspedagogik-2018

Lag om småbarnspedagogik 2018/540. https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2018/20180540 Extern länk

Pape, K. (2016). Lekfullt samspel i förskolan. Stockholm: Lärarförlaget

Skolverket (2011): Möten för lärande. Pedagogisk verksamhet för de yngsta barnen i förskolan
https://www.skolverket.se/publikationer?id=2694 Extern länk

Kanninen, K., Backman, A. & Sigfrids, A. (2009). Med barnaögon: Egenvårdarmodellen - ett verktyg
till en trygg och trivsam dagvård. Helsingfors: Finlandssvenska kompetenscentret inom det
sociala området.

Varje tema har spesifika litteraturerbjudanden, som finns på Itslearning.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 30 timmar
 • Basgruppsarbete - 100 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 55 timmar
 • Självstudier - 220 timmar
 • Nätbaserade - 0 timmar
 • Seminarier - 0 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 405 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 405 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd kurs krävs godkänd prestation i :
1) Basgruppsarbete (gk/underk), minimikrav 8
ILU:n + kamratresponser och
närvaro på 10 dagar

2) Basgruppsvis presentation av pedagogisk
inriktning och
planering, genomförande och utvärdering av
undervisning i
ett givet tema (skala 0-5)

3) Individuell portfolie (skala 0-5)

Examinationerna väger sinsemellan på följande
sätt:
50 % basgruppsvis planering, genomförande och
utvärdering av
undervisning (skala 1-5)
50 % individuell portfolio (skala 1-5)

Lärare

 • Brantberg Bettina
 • Lohi Noora

Examinator

Lohi Noora

Antal kursplatser

Ingen begränsning (26 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2019-12-31

Kursens tidtabell

1.8.-27.10.2019

Kursanmälningstid

2019-05-16 till 2019-09-18

Examinationsformer

 • 2017-10-27 - Rapporter och produktioner
 • 2019-10-27 - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-08-28 09:00 - 15:00 F367 Småbarnspedagogisk verksamhet Lohi Noora
2019-08-30 09:00 - 15:00 F367 Småbarnspedagogisk verksamhet Lohi Noora
2019-09-03 09:00 - 12:00 A311 Småbarnspedagogisk verksamhet Lohi Noora
2019-09-03 12:00 - 15:00 F367 Småbarnspedagogisk verksamhet Lohi Noora
2019-09-09 09:00 - 15:00 D173 Småbarnspedagogisk verksamhet Lohi Noora
2019-09-12 09:00 - 14:00 B522 Småbarnspedagogisk verksamhet Lohi Noora
2019-09-17 09:00 - 15:00 F367 Småbarnspedagogisk verksamhet Samarbete med föräldrar Brantberg Bettina
Lohi Noora
2019-09-19 09:00 - 15:00 B522 Småbarnspedagogisk verksamhet Lohi Noora
2019-09-24 09:00 - 12:00 D4106 Småbarnspedagogisk verksamhet Lohi Noora
2019-09-24 12:00 - 15:00 F367 Småbarnspedagogisk verksamhet Lohi Noora
2019-09-26 09:00 - 12:00 F367 Småbarnspedagogisk verksamhet Lohi Noora
2019-09-26 12:00 - 14:00 D4110 Småbarnspedagogisk verksamhet Lohi Noora
2019-10-01 09:30 - 15:00 F367 Småbarnspedagogisk verksamhet Lohi Noora
2019-10-09 09:00 - 13:00 A311 Småbarnspedagogisk verksamhet Lohi Noora
2019-10-15 09:00 - 15:00 F367 Småbarnspedagogisk verksamhet Lohi Noora
2019-10-17 09:00 - 15:00 A503 Småbarnspedagogisk verksamhet Att skapa en bra grupp och motarbeta mobbning Theraplay Brantberg Bettina
Lohi Noora
2019-10-25 09:00 - 15:00 B518 Småbarnspedagogisk verksamhet Lohi Noora
2019-10-25 12:45 - 15:00 Småbarnspedagogisk verksamhet Diskussion Socionomens roll i småbarnspedagogiken Rum B518 Brantberg Bettina
Lohi Noora

Kurs och studieplanssökning