Kursens undervisningsperiod

4 (2020-03-23 till 2020-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studeranden:

- är förtrogen med och kan tillämpa
socialpedagogik inom klientarbetet
-kan på ett professionellt sätt bedöma klienters
behov för att stöda resurser och handleda
klienter i deras vardag
- känner till och kan redogöra för
servicesystemets juridiska föreskrifter och
informationssystem

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande:

- förstå det socialpedagogiska omsorgsarbetets
betydelse för lärande, personlig utveckling och
bemästrandet av vardagslivet samt känna till
olika arbetssätt/metoder i klientarbete
- ha grundläggande kunskaper om kognitiv
funktionsnedsättning och särskilda insikter i
neuropsykiatriska diagnoser hos barn, unga och
vuxna
- ha insikter i vilka konsekvenser
funktionsnedsättningar har på personens
livssituation och förståelse för vad det innebär
att leva med dessa i vardagen
- identifiera och diskutera insatser med syfte
att stödja och underlätta bibehållandet av
klienters resurser och funktionsförmåga
- kunna med hjälp av servicehandledning delta i
planering av den service (tjänster och
stödåtgärder) som den enskilda klienten behöver
som stöd i olika livsskeden
- diskutera aktuella frågor inom politik och
aktuell lagstiftning som berör klienters
ställning i samhället

Innehåll

Centrala begrepp och teorier:
Socialpedagogisk kompetens
Handikappolitik och rättigheter
Tillgänglighet/Universal Design
Den sociala modellen/den medicinska
modellen/ICF
Delaktighet och aktörskap
ADL-färdigheter, sociala och kognitiva
färdigheter
Livsvillkor/livskvalitet
Livsloppsperspektiv (barn, ungdom, vuxenålder,
äldre)
Habilitering/Rehablitering

Mer information

Med anledning av det undantagastillstånd som uppstått pga Corona virus spridning är högskolan stängd och ingen närundervisning ges. Följande förändringar har därmed skett i denna kurs;

Hela kursen utförs som distansstudier men innehåll och upplägg enligt tidigare plan.

Litteratur

Socialpedagogik:

Eriksson, L., Markström, A-M. 2000. Den
svårfångade socialpedagogiken.Lund:Studentlitteratur

Madsen, B. 2006. Socialpedagogik. Integration
och inklusion i det moderna samhället
(Särskilt kapitel 8-9). Lund: Studentlitteratur

Nivala, E, Ryynänen, S. 2019. Sosiaalipedagogiikka - kohti inhimmillisempää yhteiskuntaa. Tallinn: Gaudeamus oy

Funktionsvariation:

Brunt David och Hansson Lars (red.). 2014. Att
leva med psykisk
funktionsnedsättning;livssituation och
effektiva vård- och
stödinsatser. Lund: Studentlitteratur.

Coleman Mary, Gillberg Christopher, Coleman
Mary.2011. The Autisms. Oxford University
Press.

Gillberg, Christopher. 2011. Barn, ungdomar och
vuxna med Asperger syndrom: Normala.
geniala,nördar? Stockholm: Studentlitteratur.

Hallberg Ulrika&Hallberg Lillemor.2018.
Delaktighet för personer med
funktionsnedsättning. Lund: Studentlitteratur.

Handbok för handikappservice. 2016.
Helsingfors:THL.
Tillgänglig:https://www.thl.fi/sv/web/handbok Extern länk-
for-handikappservice/pa-svenska/startsidan

Ineland.J, Molin.M & Sauer.L. 2013.
Utvecklingsstörning, samhälle och välfärd.
Malmö:Gleerups.

Wing, L. 2012. Autismspektrum: handbok för
föräldrar och professionella. Stockholm: Cura

Lagstiftning:
Socialvårdslag 710/1982.
Lag om klientens ställning och rättigheter inom
socialvården 1301/2014.
Lag om service och stöd p.g.a. handikapp
380/1987.
F om service och stöd p.g.a. handikapp
759/1987.
Lag ang. specialomsorger om utvecklingsstörda
519/1977.
Lag om handikappförmåner 570/2007
Diskrimineringslagen 1325/2014
Lag om stödjande av den äldre befolkningens
funktionsförmåga och om social- och
hälsovårdstjänster för äldre 980/2012

Övrigt:

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 2015. Finlands FN-förbund
https://www.ykliitto.fi/sites/ykliitto.fi/files/vammaisten_oikeudet_201… Extern länk

Talentia. 2018. Vardagen, värderingarna och etiken -Etiska riktlinjer för yrkespersonen inom det sociala området.
https://talentia.e-julkaisu.com/2018/etiska-riktlinjer/#page=1 Extern länk

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 0 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 0 timmar
 • Basgruppsarbete - 0 timmar
 • Självstudier - 0 timmar
 • Nätbaserade - 0 timmar
 • Seminarier - 0 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 0 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 0 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Demonstrationer och färdighetsprov

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:

1. Basgruppsarbete. Godkänd prestation
2. Examinationsuppgift med presentation på
Seminarium. Presentation i grupp, vitsord 1-5.
3. Individuell uppgift, vitsor 1-5

Lärare

 • Brantberg Bettina
 • Paakkonen Heikki
 • Sigfrids Ingmar
 • Söderström Eivor

Examinator

Brantberg-Ahlfors Bettina

Antal kursplatser

Ingen begränsning (55 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2020-08-31

Kursens tidtabell

period 4

Kursanmälningstid

2020-03-09 till 2020-04-05

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-04-15 09:00 - 10:00 Klientarbete med personer med funktionsvariation Introduktion online ________________________________________________________________________________ Join Microsoft Teams Meeting +358 9 85626394   (Toll) Conference ID: 700 011 035# Local numbers | Reset PIN | Learn more about Teams | Meeting options ________________________________________________________________________________ Brantberg Bettina
Palmén Sofia
2020-04-17 09:00 - 10:00 D4106 Klientarbete med personer med funktionsvariation Föreläsning om handikappolitik Sigfrids Ingmar
2020-04-17 10:15 - 11:45 D4106 Klientarbete med personer med funktionsvariation Basgruppsträffar med ny utgångspunkt Sigfrids Ingmar
2020-04-17 16:30 - 17:30 Klientarbete med personer med funktionsvariation Introduktion till kursen Klientarbete med personer med funktionsvariation. h. Eivor ________________________________________________________________________________ Join Microsoft Teams Meeting +358 9 85626394   Finland, Helsinki (Toll) Conference ID: 245 565 332# Local numbers | Reset PIN | Learn more about Teams | Meeting options ________________________________________________________________________________ Söderström Eivor
2020-04-17 17:30 - 20:30 Klientarbete med personer med funktionsvariation Basgruppsträff: ny utgångspunkt Söderström Eivor
2020-04-21 09:15 - 10:45 D4107-08 Klientarbete med personer med funktionsvariation Gästföreläsare Elina Sagne-Ollikainen: Vardagen och dess utmaningar för en person med funktionsvariation Arell-Sundberg Marina
Sagne-Ollikainen Elina
2020-04-29 12:30 - 14:00 Klientarbete med personer med funktionsvariation. Bas 4 Paakkonen Heikki
2020-04-29 14:15 - 15:45 Klientarbete med personer med funktionsvariation Paakkonen Heikki
2020-04-30 08:30 - 10:00 Klientarbete med personer med funktionsvariation. Bas 2 Sigfrids Ingmar
2020-04-30 10:15 - 11:45 Klientarbete med personer med funktionsvariation. Bas 3 Sigfrids Ingmar
2020-04-30 12:30 - 14:00 Klientarbete med personer med funktionsvariation. Bas 1 Sigfrids Ingmar
2020-05-06 08:30 - 10:00 Klientarbete med personer med funktionsvariation. Bas 3 Sigfrids Ingmar
2020-05-06 10:15 - 11:30 Klientarbete med personer med funktionsvariation Lagstiftning i anslutning till funktionsvariation Sigfrids Ingmar
2020-05-06 12:30 - 14:00 Klientarbete med personer med funktionsvariation. Bas 2 Sigfrids Ingmar
2020-05-06 12:30 - 14:00 Klientarbete med personer med funktionsvariation Paakkonen Heikki
2020-05-06 14:15 - 15:45 Klientarbete med personer med funktionsvariation. Bas 1 Sigfrids Ingmar
2020-05-06 14:15 - 15:45 Klientarbete med personer med funktionsvariation. Bas 4 Paakkonen Heikki
2020-05-11 12:30 - 14:00 Klientarbete med personer med funktionsvariation. Bas 1 Sigfrids Ingmar
2020-05-13 08:30 - 10:00 Klientarbete med personer med funktionsvariation. Bas 2 Sigfrids Ingmar
2020-05-13 10:15 - 11:45 Klientarbete med personer med funktionsvariation. Bas 3 Sigfrids Ingmar
2020-05-13 12:30 - 14:00 Klientarbete med personer med funktionsvariation. Bas 4 Paakkonen Heikki
2020-05-13 14:15 - 15:45 Klientarbete med personer med funktionsvariation Paakkonen Heikki
2020-05-15 19:15 - 20:30 Klientarbete med personer med funktionsvariation Tillämpning: basgrupperna 6 och 7 tillämpar. Söderström Eivor
2020-05-16 09:30 - 11:30 Klientarbete med personer med funktionsvariation Seminarium > Webinarium Sigfrids Ingmar
Söderström Eivor
2020-05-18 09:00 - 16:00 Klientarbete med personer med funktionsvariation Förberedelsetid för seminariet
2020-05-19 09:15 - 11:15 D4107-08 Klientarbete med personer med funktionsvariation Tillämpning gemensamt för alla fem basgrupper Paakkonen Heikki
Sigfrids Ingmar
2020-05-19 12:00 - 16:00 Klientarbete med personer med funktionsvariation Tid reserverad för förberedelse för seminariet
2020-05-20 09:00 - 12:00 Klientarbete med personer med funktionsvariation Förberedelsetid för seminariet
2020-05-20 13:00 - 16:00 D4106 Klientarbete med personer med funktionsvariation Seminarium Arell-Sundberg Marina
Brantberg Bettina
Paakkonen Heikki
Sigfrids Ingmar
Söderström Eivor

Kurs och studieplanssökning