Kursens undervisningsperiod

1 (2019-08-01 till 2019-10-27)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

- Studerande kan beskriva det sociala området
och
dess värdegrund
- Studerande kan diskutera innebörden av
begreppet
socialt arbete
och socialpedagogikens betydelse för
yrkesområdet
- Studerande kan söka, tillgodogöra sig samt
diskutera vetenskaplig
text inom yrkesområdet

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande
- kunna beskriva och diskutera människosyn,
samhällssyn och värdegrund inom det sociala
området
- kunna förklara samhälls- och
beteendevetenskapliga perspektiv i förståelse
för
människors olika livssituationer
- kunna se socialpedagogiken som tvärvetenskap
och
som en del av socialt arbete
- uppvisa förståelse för centrala
socialpedagogiska begrepp och deras praktiska
koppling till olika verksamhetsfält
- kunna beskriva socionomens verksamhetsområden
- uppvisa en vana att läsa vetenskaplig
litteratur
(böcker, artiklar) som större helheter
- vara medveten om och kan diskutera sin roll
som
samhällsaktör (vilket studerande visar i
basgruppen och under seminariet)

Innehåll

Centrala begrepp och teorier:
Vetenskap
Kunskap
Teori
Samhällsvetenskaper
Beteendevetenskaper
Tvärvetenskaper
Livscykelperspektiv
Delaktighet
Gemenskap
Aktörskap
Medborgarskap
Människosyn
Samhällssyn
Aktivitet
Bemötande
Inklusion
Exklusion
Empowerment
Etik

Litteratur

Cederlund, Christer & Berglund, Stig-Arne.
2014,
Socialpedagogik.
Pedagogiskt socialt arbete. Stockholm: Liber,
183
s.

Hatton, K. (2013). Social pedagogy in the UK.
Theory and practice. Russell House Publishing
Ltd.

Meeuwisse, Anna; Swärd, Hans; Sunesson, Sune &
Knutagård,
Marcus. 2016, Socialt arbete: en grundbok.
Stockholm: Natur &
Kultur, 544 s.

Mäkinen, Päivi; Raatikainen, Eija; Rahikka,
Anne &
Saarnio, Tuula.
2011, Ammattina sosionomi. Helsinki: Sanoma Pro
Oy, 206 s.

Nivala, E. & Ryynänen, S. 2019.
Sosiaalipedagogiikka. Kohti inhimillisempää
yhteiskuntaa. Helsinki: Gaudeamus

Storø, J. 2013. Practical Social Pedagogy.
Theories, values and tools for working with
children and young
people. The Policy Press: Bristol.

Tjersland, Odd Arne; Engen, Gunnar & Jansen,
Ulf.
2010, Allianser.
Värderingar, teorier och metoder i socialt
arbete.
Studentlitteratur:
Lund, 342 s.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 30 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 10 timmar
 • Basgruppsarbete - 20 timmar
 • Självstudier - 200 timmar
 • Nätbaserade - 7 timmar
 • Seminarier - 3 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 270 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 270 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Basgrupparbetet bedöms med godkänd / underkänd.
Se bedömningskriterierna på It s learning. Den
individuella uppgiften (portfolion) bedöms med
vitsord (1-5).
PBL-examinationen bedöms med vitsord (1-5).
Basgruppens seminariepresentation bedöms med
godkänd / underkänd.

Lärare

 • Brantberg Bettina
 • Cederberg Arla
 • Hagström Sarah
 • Sigfrids Ingmar

Examinator

Sigfrids Ingmar

Antal kursplatser

Ingen begränsning (62 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2020-01-31

Kursanmälningstid

2019-08-12 till 2019-09-08

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-08-28 12:00 - 13:00 D173 Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält Introduktion till kursen Sodionomens kunskapsbas och verksamhetsfält Brantberg Bettina
Sigfrids Ingmar
2019-08-28 13:15 - 16:00 D173 Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält. Basgrupp 1-3 Basgruppskontrakt och ny utgångspunkt Sigfrids Ingmar
2019-08-28 14:15 - 15:45 D4107-08 Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält - basgrupperna 4 oc 5 Vi gör basgruppskontrakt och jobbar med ny utgångspunkt Cederberg Arla
2019-08-30 12:00 - 13:30 D4107-08 Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält Första och andra årets studerande träffas. Hur är det att studera till socionom på Arcada? Sigfrids Ingmar
2019-08-30 12:00 - 13:30 D4106 Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält Första och andra årets studerande träffas. Hur är det att studera till socionom på Arcada? Brantberg Bettina
2019-08-31 09:30 - 12:00 B522 Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält Introduktion till kursen Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält Sigfrids Ingmar
2019-08-31 13:00 - 15:30 B522 Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält Ny utgångspunkt + Basgruppskontrakt+ socionomens kompetenser Brantberg Bettina
2019-09-02 10:15 - 11:45 A311 Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält Information om bibliotek, studiebesök, seminariet, den individuella uppgiften och om PBL-exminationen Sigfrids Ingmar
2019-09-02 12:30 - 14:00 E380 Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält. Bas 1 Sigfrids Ingmar
2019-09-04 10:15 - 11:45 E381 Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält - basgrupp 4 Cederberg Arla
2019-09-05 09:00 - 10:00 B522 Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält Socionomens kompetenser Brantberg Bettina
2019-09-05 12:30 - 14:00 E381 Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält. Bas 2 Sigfrids Ingmar
2019-09-05 12:30 - 14:00 E380 Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält Cederberg Arla
2019-09-05 14:15 - 15:45 E380 Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält. Bas 3 Sigfrids Ingmar
2019-09-11 08:30 - 10:00 E380 Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält. Bas 1 Sigfrids Ingmar
2019-09-11 09:00 - 10:30 D4103 Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält Cederberg Arla
2019-09-11 13:00 - 14:30 D4103 Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält - basgrupp 4 Cederberg Arla
2019-09-12 08:30 - 10:00 E381 Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält. Bas 2 Sigfrids Ingmar
2019-09-12 10:15 - 11:45 D4106 Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält Människosyn och värdegrund i socionomens yrkesfält AV-HJÄLP: Endast i början (10:15) Cederberg Arla
2019-09-12 12:30 - 14:00 E380 Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält. Bas 3 Sigfrids Ingmar
2019-09-17 08:30 - 10:00 E380 Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält. Bas 1 Sigfrids Ingmar
2019-09-17 10:15 - 11:45 B522 Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält Information från Talentia Sigfrids Ingmar
2019-09-17 13:00 - 14:30 A503 Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält Cederberg Arla
2019-09-18 08:30 - 10:00 E380 Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält. Bas 3 Sigfrids Ingmar
2019-09-18 10:15 - 11:15 D4109 Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält OBS! Färdighetsträning. Socialpedagogik - en introduktion Brantberg Bettina
Sigfrids Ingmar
2019-09-18 12:30 - 14:00 E381 Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält. Bas 2 Sigfrids Ingmar
2019-09-19 10:15 - 11:45 D4103 Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält - basgrupp 4 Cederberg Arla
2019-09-20 12:00 - 13:30 E380 Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält. Bas 1 Sigfrids Ingmar
2019-09-20 18:30 - 20:00 D4106 Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält Information från Talentia Sigfrids Ingmar
2019-09-21 09:30 - 15:30 D4106 Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält Tillämpning av första utgångspunkten. Ny utgångspunkt. FLIP classroom utgående från socialpedagogik Brantberg Bettina
2019-09-23 10:15 - 11:45 E381 Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält- basgrupp 5 Cederberg Arla
2019-09-23 12:30 - 14:00 E381 Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält. Bas 3 Sigfrids Ingmar
2019-09-23 12:30 - 14:00 E380 Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält- basgrupp 4 Cederberg Arla
2019-09-23 14:15 - 15:45 E381 Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält. Bas 2 Sigfrids Ingmar
2019-09-25 10:15 - 11:45 E380 Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält. Bas 1 Sigfrids Ingmar
2019-09-25 12:30 - 14:00 B518 Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält AV-HJÄLP: Endast i början (12:30) Cederberg Arla
2019-09-27 08:30 - 10:00 E381 Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält. Bas 2 Sigfrids Ingmar
2019-09-27 10:15 - 11:45 D4103 Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält - basgrupp 4 Cederberg Arla
2019-09-27 10:15 - 11:45 E380 Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält. Bas 3 Sigfrids Ingmar
2019-09-27 12:30 - 14:00 D4103 Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält- basgrupp 5 Cederberg Arla
2019-10-01 08:30 - 10:00 E380 Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält. Bas 1 Sigfrids Ingmar
2019-10-01 10:15 - 11:45 D173 Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält Sigfrids Ingmar
2019-10-01 12:30 - 14:00 E381 Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält. Bas 2 Sigfrids Ingmar
2019-10-01 14:15 - 15:45 E380 Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält. Bas 3 Sigfrids Ingmar
2019-10-02 13:00 - 15:00 E385 Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält Workshop i fördjupad infosökning 19soc bas 1, 2, 3 Hagström Sarah
2019-10-03 09:00 - 11:00 E387 Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält Workshop i fördjupad infosökning 19soc bas 4-5 Hagström Sarah
2019-10-03 12:30 - 15:00 B320 Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält Seminarium. Obligatorisk närvaro. Cederberg Arla
Sigfrids Ingmar
2019-10-04 10:15 - 11:45 B325 Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält- basgrupp 4 Cederberg Arla
2019-10-04 12:30 - 14:00 B325 Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält- basgrupp 5 Cederberg Arla
2019-10-09 12:30 - 14:00 E380 Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält. Bas 1 Sigfrids Ingmar
2019-10-10 08:30 - 10:00 E380 Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält. Bas 3 Sigfrids Ingmar
2019-10-10 10:15 - 11:45 E381 Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält. Bas 2 Sigfrids Ingmar
2019-10-10 10:15 - 11:45 D4104 Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält- basgrupp 4 Cederberg Arla
2019-10-10 10:15 - 11:45 D4103 Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält- basgrupp 5 Cederberg Arla
2019-10-10 12:30 - 14:00 B320 Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält Sigfrids Ingmar
2019-10-10 14:15 - 15:00 B320 Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält Resurstillfälle Sigfrids Ingmar
2019-10-11 16:30 - 18:00 E385 Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält. Bas 6-8 Hagström Sarah
2019-10-11 18:30 - 20:15 B522 Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält Förberedelse för seminarium Sigfrids Ingmar
2019-10-12 09:30 - 15:30 B522 Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält Brantberg Bettina
2019-10-15 08:30 - 10:00 E380 Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält. Bas 1 Sigfrids Ingmar
2019-10-15 10:15 - 11:45 E380 Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält- basgrupp 4 Cederberg Arla
2019-10-15 12:30 - 14:00 E380 Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält- basgrupp 5 Cederberg Arla
2019-10-16 08:30 - 10:00 E381 Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält. Bas 2 Sigfrids Ingmar
2019-10-16 10:15 - 11:45 E380 Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält. Bas 3 Sigfrids Ingmar
2019-10-22 08:30 - 10:00 E380 Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält. Bas 3 Sigfrids Ingmar
2019-10-22 10:15 - 11:45 A503 Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält- basgrupp 4 Cederberg Arla
2019-10-22 10:15 - 11:45 E380 Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält. Bas 1 Sigfrids Ingmar
2019-10-22 12:30 - 14:00 B325 Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält- basgrupp 5 Cederberg Arla
2019-10-23 12:30 - 14:00 E381 Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält. Bas 2 Sigfrids Ingmar
2019-11-18 11:00 - 11:45 E381 Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält. Bas 3 Examinationsfeed-back Sigfrids Ingmar
2019-11-18 13:00 - 13:45 E381 Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält. Bas 4 Examinationsfeed-back Sigfrids Ingmar
2019-11-19 11:00 - 11:45 E381 Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält. Bas 5 Examinationsfeedback Sigfrids Ingmar
2019-11-20 13:00 - 13:45 E381 Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält. Bas 2 Examinationsfeedback Sigfrids Ingmar
2019-11-20 14:00 - 14:45 E381 Socionomens kunskapsbas och verksamhetsfält. Bas 1 Examinationsfeedback Sigfrids Ingmar

Kurs och studieplanssökning