Kursens undervisningsperiod

4 (2020-03-23 till 2020-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen för kursen är:
- att stöda socialpedagogisk
kompetensutveckling
i klientarbete och det sociala områdets
servicesystem

- studenten kan identifiera och tillämpa
principerna för förebyggande arbete samt tidigt
stöd i arbetet med barn och unga

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande
kunna
- reflektera över hur man på bästa sätt
ser och bemöter barns och ungas behov i olika
pedagogiska verksamhetsmiljöer.

- beskriva vad socialpedagogiken innebär inom
småbarnspedagogisk verksamhet och skola.

- känna till grundprinciperna för pedagogisk
planering, förverkligande och utvärdering av
pedagogisk verksamhet med barn.

- förklara hur barn lär sig och lekens
betydelse för barnet

- resonera kring vad kontextuell fostran
innebär och ge exempel på samarbete med
familjen och övriga samarbetspartners.

- diskutera gemenskaphetsstärkande metoder,
förebyggande arbete och tidigt stöd i arbetet
med barn och unga

Innehåll

Centrala begrepp:
Barns lärande
Lek
Livslångt lärande
Pedagogisk planering
Kvalitet och utvärdering
Samarbete med vårdnadshavare
Barnet som subjekt
Barnperspektiv
Integritet och respekt
Stöda välbefinnande
Tidigt stöd
Uppsökande ungdomsarbete

Förkunskaper

Människans utveckling ur ett livscykelperspektiv 5
sp.

Kursen ersätter följande kurser

Socialpedagogik i klientarbete (småbarnsfostran) 5
sp

Mer information

Med anledning av det undantagastillstånd som
uppstått pga Corona
virus spridning är högskolan stängd och ingen
närundervisning ges.
Följande förändringar har därmed skett i denna
kurs;

All undervisningsverksamhet sker på distans och
sker på plattformerna
Itslearning, Zoom och Teams.
Färdighetsträningar är avbokade och
ersatta med föreläsningar.

Litteratur

LAGAR OCH STYRDOKUMENT
Lag om småbarnspedagogik
https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2018/201 Extern länk
8
0540

Lag om grundläggande utbildning
https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1998/199 Extern länk
8
0628

FN:s konvention om barnets rättigheter.
20.11.1989. Tillgänglig:
https://unicef.se/rapporter-och Extern länk-
publikationer/barnkonventionen

Grunderna för planen för småbarnspedagogik
2018.
https://www.oph.fi/sites/default/files/document Extern länk
s
/grunderna
-for-planen-
for-smabarnspedagogik-2018_0.pdf

Grunderna för läroplanen för den grundläggande
utbildningen 2014.
https://www.oph.fi/sv/utbildning-och Extern länk-
examina/grunderna-
laroplanen-den-
grundlaggande-utbildningen

Lag om elev- och studerandevård 2013.
https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2013/201 Extern länk
3
1287

LITTERATUR SOCIALPEDAGOGIK
Nivala, E. (2019). Sosiaalipedagogiikka: Kohti
inhimillisempää
yhteiskuntaa. [Helsinki]: Gaudeamus. Kap. 6 OCH
7

Molin, M. & Bolin A. (2018) Socialpedagogisk
handling: i
teori och
praktik. Kap. 3
https://www.diva Extern länk-
portal.org/smash/get/diva2:1247514/FULLTEXT01.p
d
f

LITTERATUR SMÅBARNSPEDAGOGIK
Hundeide, Karsten. 2006. Sociokulturella ramar
för barns utveckling: barns livsvärldar. Lund:
Studentlitteratur.

Juslin Eva & Davidsson Susanne. 2016. Det
resursstarka barnet - resursförstärkande
yrkespraxis för barn under skolåldern.
Tillgänglig:
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-7048-31-3 Extern länk

Kaskela, M. & Kekkonen, M. 2007.
Kasvatuskumppanuus kannattelee lasta; opas
varhaiskasvatuksen kehittämiseen. Helsinki:
Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja
kehittämiskeskus. Oppaita 63.
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/7 Extern länk
7944/OPA2006_063_Stakes.pdf?sequence=1

Lillemyr, Ole. 2013. Lek på allvar: en
spännande utmaning. Stockholm: Liber.

Williams Pia & Sheridan Sonja (red.). 2011.
Barns lärande i ett livslångt perspektiv.
Stockholm:
Liber.

Edfelt, D. (2019). Utmaningar i förskolan: Att
förebygga
problemskapande
beteende (Andra upplagan.). Stockholm: Gothia
Fortbildning.

LITTERATUR GRUNDSKOLAN
Kurki, Leena, Nivala, Elina, Sipilä-Lähdekorpi,
Pirkko.2006. Sosiaalipedagoginen sosiaalityö
koulussa.Helsinki. Finn Lectura.

Lehtinen, T. & Jakobsson-Lundin, J. 2016.
Psykologi
för klassrummet. Lärarförlaget.

Hietanen-Peltola et al.2018. Välbefinnande
genom
generellt
inriktat arbete - elevhälsogruppen inom den
grundläggande
utbildningen. Institutet för hälsa och välfärd
11/2018.
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/13 Extern länk
7
137/URN_ISBN_9
78-952-343-206-2.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Perälä et al. 2015. Monialainen opiskeluhuolto
ja sen johtaminen.
Opas
36/2015.THL.https://www.julkari.fi/bitstream/ha Extern länk
n
dle/10024/126938/Mon
ialainen_opiskeluhuolto_Opas36.pdf?
sequence=1&isAllowed=y

Wallin, Aila. 2011. Sosiaalityö koulussa -
avaimia hyvinvointiin. Tietosanoma.Helsinki.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Praktiska övningar - 10 timmar
 • Basgruppsarbete - 20 timmar
 • Självstudier - 85 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Omtentamenstillfälle 1 22.5.-25.5.

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande delar:

Godkänd basgruppsprestation (obligatorisk
närvaro i basgruppsarbete) GK/Underkänd

Godkänd i färdighetsträningar (två
obligatoriska tillfällen):
- Lek och lär
- Observation på daghem

Deltagande i workshop (2 st)

Deltagande i obligatoriska gästföreläsningar (4
st)

Godkänd hemexamination 100 % av slutvitsordet
(0-5)

Lärare

 • Haldin Denice
 • Lohi Noora
 • Söderström Eivor

Examinator

Lohi Noora

Antal kursplatser

Ingen begränsning (55 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2020-10-25

Kursens tidtabell

23.3-31.7.2020

Omtentamensdatum

2020-08-28

Kursanmälningstid

2020-02-01 till 2020-03-30

Examinationsformer

 • 2020-04-27 - Tentamina
 • 2020-05-25 - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-03-21 12:00 - 15:30 Barn och unga i pedagogiska miljöer Noora Lohi is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/860059117   Meeting ID: 860 059 117   Join by SIP 860059117@109.105.112.236 860059117@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 860 059 117 Introduktion till Barn och unga och basgrupper FLEX Lohi Noora
2020-03-23 13:00 - 15:00 Barn och unga i pedagogiska miljöer Noora Lohi is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/190161536   Meeting ID: 190 161 536   Join by SIP 190161536@109.105.112.236 190161536@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 190 161 536 Introduktion i kursen och föreläsning Lohi Noora
Palmén Sofia
2020-03-25 08:30 - 10:00 Barn och unga i pedagogiska miljöer bas 3 Utgångspunkt. Länk till Teamsmöte skickas med e-post som en kalenderinbjudan./ES ________________________________________________________________________________ Join Microsoft Teams Meeting +358 9 85626394   Finland, Helsinki (Toll) Conference ID: 706 805 698# Local numbers | Reset PIN | Learn more about Teams | Meeting options ________________________________________________________________________________ Palmén Sofia
Söderström Eivor
2020-03-25 10:15 - 11:45 Barn och unga i pedagogiska miljöer bas 4 Utgångspunkt. Länk till Teamsmöte skickas med e-post som en kalenderinbjudan./ES ________________________________________________________________________________ Join Microsoft Teams Meeting +358 9 85626394   Finland, Helsinki (Toll) Conference ID: 595 920 447# Local numbers | Reset PIN | Learn more about Teams | Meeting options ________________________________________________________________________________ Söderström Eivor
2020-03-26 09:00 - 11:30 Barn och unga i pedagogiska miljöer Noora Lohi is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/230702599   Meeting ID: 230 702 599   Join by SIP 230702599@109.105.112.236 230702599@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 230 702 599 Obligatorisk workshop: Socialpedagogik och styrdokument Lohi Noora
Palmén Sofia
2020-03-26 12:00 - 13:30 Barn och unga i pedagogiska miljöer, Basgrupp 5 Noora Lohi is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/118565425   Meeting ID: 118 565 425   Join by SIP 118565425@109.105.112.236 118565425@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 118 565 425 Bas 5 Lohi Noora
2020-03-30 10:00 - 11:30 Barn och unga i pedagogiska miljöer, Föreläsning: Planering, genomförande och utvärdering i pedagogisk verksamhet Föreläsning: Planering, genomförande och utvärdering i pedagogisk verksamhet Noora Lohi is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/908844242   Meeting ID: 908 844 242   Join by SIP 908844242@109.105.112.236 908844242@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 908 844 242 Lohi Noora
Palmén Sofia
2020-03-31 08:30 - 10:00 Barn och unga i pedagogiska miljöer bas 4 Länk till Teamsmöte skickas med e-post som en kalenderinbjudan./ES ________________________________________________________________________________ Join Microsoft Teams Meeting +358 9 85626394   Finland, Helsinki (Toll) Conference ID: 833 350 120# Local numbers | Reset PIN | Learn more about Teams | Meeting options ________________________________________________________________________________ Söderström Eivor
2020-03-31 10:00 - 11:30 E380 Barn och unga i pedagogiska miljöer Basgrupp 1 Paakkonen Heikki
2020-03-31 10:15 - 11:45 Barn och unga i pedagogiska miljöer bas 3 Länk till Teamsmöte skickas med e-post som en kalenderinbjudan./ES ________________________________________________________________________________ Join Microsoft Teams Meeting +358 9 85626394   Finland, Helsinki (Toll) Conference ID: 698 932 181# Local numbers | Reset PIN | Learn more about Teams | Meeting options ________________________________________________________________________________ Palmén Sofia
Söderström Eivor
2020-03-31 12:30 - 14:00 B517 Barn och unga i pedagogiska miljöer Basgrupp 2 Paakkonen Heikki
2020-04-01 13:00 - 15:30 Barn och unga i pedagogiska miljöer Noora Lohi is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/386181077   Meeting ID: 386 181 077   Join by SIP 386181077@109.105.112.236 386181077@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 386 181 077 Observationsövningar online Lohi Noora
Palmén Sofia
2020-04-02 09:00 - 10:30 Barn och unga i pedagogiska miljöer Tillfälle för lärande: Lek och lär! Noora Lohi is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/839706631   Meeting ID: 839 706 631   Join by SIP 839706631@109.105.112.236 839706631@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 839 706 631 Lohi Noora
Palmén Sofia
2020-04-02 10:30 - 12:00 E380 Barn och unga i pedagogiska miljöer, Bas 1 Basgrupp 1 Paakkonen Heikki
2020-04-02 12:00 - 13:30 Barn och unga i pedagogiska miljöer, bas 5 Noora Lohi is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/399559903   Meeting ID: 399 559 903   Join by SIP 399559903@109.105.112.236 399559903@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 399 559 903 Bas 5 Lohi Noora
2020-04-02 12:45 - 14:15 E381 Barn och unga i pedagogiska miljöer, Bas 2 Bas 2 Paakkonen Heikki
2020-04-06 09:00 - 11:00 Barn och unga i pedagogiska miljöer, Hem och skola gästföreläsning Obligatorisk gästföreläsning: Hem och skola Noora Lohi is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/161195909   Meeting ID: 161 195 909   Join by SIP 161195909@109.105.112.236 161195909@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 161 195 909 Lohi Noora
Palmén Sofia
2020-04-07 09:30 - 11:00 Barn och unga i pedagogiska miljöer Noora Lohi is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/970159757   Meeting ID: 970 159 757   Join by SIP 970159757@109.105.112.236 970159757@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 970 159 757 Bas 5 Lohi Noora
2020-04-07 09:30 - 11:00 Barn och unga i pedagogiska miljöer bas 3 Länk till Teamsmöte skickas med e-post som en kalenderinbjudan./ES ________________________________________________________________________________ Join Microsoft Teams Meeting +358 9 85626394   Finland, Helsinki (Toll) Conference ID: 564 434 073# Local numbers | Reset PIN | Learn more about Teams | Meeting options ________________________________________________________________________________ Palmén Sofia
Söderström Eivor
2020-04-07 09:30 - 11:00 B517 Barn och unga i pedagogiska miljöer, Bas 1 Bas 1 Paakkonen Heikki
2020-04-07 12:00 - 14:30 Barn och unga i pedagogiska miljöer, gästföreläsning Mobbningsförebyggande arbete Obligatorisk gästföreläsning: Folkhälsan - Mobbningsförebyggande arbete med barn   Noora Lohi is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/111262651   Meeting ID: 111 262 651   Join by SIP 111262651@109.105.112.236 111262651@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 111 262 651 Lohi Noora
Palmén Sofia
2020-04-08 10:15 - 11:45 föreläsning Elev- och studerandevården som stöd för elevens välbefinnande Elev- och studerandevården som stöd för elevens välbefinnande. Ordnas som webinar. Länk till Teams skickas med e-post som en kalenderinbjudan. Tillfället bandas för flexstudenterna./ES ________________________________________________________________________________ Join Microsoft Teams Meeting +358 9 85626394   Finland, Helsinki (Toll) Conference ID: 687 442 205# Local numbers | Reset PIN | Learn more about Teams | Meeting options ________________________________________________________________________________ Söderström Eivor
2020-04-08 13:00 - 14:30 Barn och unga i pedagogiska miljöer bas 4 bas 4. Länk till Teamsmöte skickas med e-post som en kalenderinbjudan./ES ________________________________________________________________________________ Join Microsoft Teams Meeting +358 9 85626394   Finland, Helsinki (Toll) Conference ID: 185 242 242# Local numbers | Reset PIN | Learn more about Teams | Meeting options ________________________________________________________________________________ Söderström Eivor
2020-04-08 13:00 - 14:30 E381 Barn och unga i pedagogiska miljöer, Bas 2 Bas 2 Paakkonen Heikki
2020-04-14 08:30 - 10:00 Barn och unga i pedagogiska miljöer bas ________________________________________________________________________________ Join Microsoft Teams Meeting +358 9 85626394   Finland, Helsinki (Toll) Conference ID: 379 691 610# Local numbers | Reset PIN | Learn more about Teams | Meeting options ________________________________________________________________________________ Palmén Sofia
Söderström Eivor
2020-04-14 10:15 - 11:45 Barn och unga i pedagogiska miljöer bas 4 ________________________________________________________________________________ Join Microsoft Teams Meeting +358 9 85626394   Finland, Helsinki (Toll) Conference ID: 317 601 630# Local numbers | Reset PIN | Learn more about Teams | Meeting options ________________________________________________________________________________ Söderström Eivor
2020-04-14 12:00 - 13:30 E380 Barn och unga i pedagogiska miljöer, Bas 1 Bas 1 Paakkonen Heikki
2020-04-14 14:00 - 15:30 E380 Barn och unga i pedagogiska miljöer, Bas 2 Bas 2 Paakkonen Heikki
2020-04-15 10:00 - 11:30 Barn och unga i pedagogiska miljöer Noora Lohi is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/774699845   Meeting ID: 774 699 845   Join by SIP 774699845@109.105.112.236 774699845@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 774 699 845 Bas 5 Lohi Noora
2020-04-15 12:30 - 14:00 B522 Barn och unga i pedagogiska miljöer Socialhandledarens arbete på yrkesskolan Prakticum/ Pia Öhman. Obligatorisk gästföreläsning. TILLÄGG 13.4.2020 OBS! Föreläsningen inhiberas pga corona-läget! Söderström Eivor
2020-04-16 13:00 - 16:00 B522 Barn och unga i pedagogiska miljöer Workshop: arbetsmetoder för generell och individuell elevvård. Länk till mötet nedan: Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/491141453 Meeting ID: 491 141 453 Join by SIP 491141453@109.105.112.236 491141453@109.105.112.235 Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 491 141 453 Söderström Eivor
2020-04-18 13:30 - 15:30 Barn och unga i pedagogiska miljöer 12.30-13.30 Workshop om elevvård BU. Kolla instruktioner på itslearning! ( Eivor) 13.30-14.30 Basgrupper BU (Tillämpning, Noora) 14.30-15.30 Temadiskussioner BU (Noora) Noora Lohi is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/430962832   Meeting ID: 430 962 832   Join by SIP 430962832@109.105.112.236 430962832@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 430 962 832   Lohi Noora
Söderström Eivor
2020-04-22 10:00 - 11:30 E380 Barn och unga i pedagogiska miljöer, Bas 1 Bas 1 Paakkonen Heikki
2020-04-22 12:00 - 13:30 D4103 Barn och unga i pedagogiska miljöer bas 4 tillämpning ________________________________________________________________________________ Join Microsoft Teams Meeting +358 9 85626394   Finland, Helsinki (Toll) Conference ID: 743 495 821# Local numbers | Reset PIN | Learn more about Teams | Meeting options ________________________________________________________________________________ Söderström Eivor
2020-04-22 12:30 - 14:00 E380 Barn och unga i pedagogiska miljöer, Bas 2 Bas 2 Paakkonen Heikki
2020-04-23 09:00 - 10:30 E381 Barn och unga i pedagogiska miljöer bas 3 Tillämpning   ________________________________________________________________________________ Join Microsoft Teams Meeting +358 9 85626394   Finland, Helsinki (Toll) Conference ID: 742 526 459# Local numbers | Reset PIN | Learn more about Teams | Meeting options ________________________________________________________________________________ Palmén Sofia
Söderström Eivor
2020-04-24 08:30 - 10:00 Barn och unga i pedagogiska miljöer Noora Lohi is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/802580900   Meeting ID: 802 580 900   Join by SIP 802580900@109.105.112.236 802580900@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 802 580 900 Basgrupp 5 Lohi Noora
2020-04-27 09:00 - 17:00 Barn och unga i pedagogiska miljöer Hemexamination Lohi Noora

Kurs och studieplanssökning