Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studerande

- kan identifiera det unika hos varje enskild
individ.

- kan upptäcka värderingskonflikter.

- har grundläggande färdigheter i professionell
interaktion och kan fungera i professionell
interaktion.

- förstår betydelsen av ett målinriktat
klientarbete.

- känner till klientprocessen och dess faser.

- kan identifiera klienters servicebehov i
olika livsskeden.

- kan utvärdera sin egen verksamhet och det
egna lärandet.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande
vara förmögen att:

Identifiera de komponenter som ingår i
professionellt bemötande och använda sig av
dessa:
- Se klientens/brukarens olika behov.
- Förstå socionomens roll och arbetsuppgifter
på praktikplatsen.
- Kunna placera in praktikplatsen i det sociala
servicesystemet och förstå dess roll och
betydelse.

Bemöta varje klient oberoende av ålder och
livsskede på ett professionellt sätt där det
unika hos
individen beaktas. (Studerande övar bemötande
genom att lyssna, stödja, samtala, fråga och
uppmuntra.)

Handlar enligt yrkesetiska principer:
- Visar respekt och beaktar arbetsplatsens
regler.
- Förstår och håller tystnadsplikten.
- Handlar och bemöter alla rättvist och
jämlikt.

Identifiera klienters/brukares olika
servicebehov i olika livsskeden.

Visar intresse för att utveckla sig och växa i
rollen till socionom.

Kan utvärdera sin egen verksamhet och sitt
lärande.

Med hjälp av praktikuppgiften aktiverar
studeranden sig i FUI ( forskning, utveckling
och innovation)
på praktikplatsen i samråd med personalen.

Harjoittelun jälkeen opiskelija osaa:

Tunnistaa ja käyttää ammatilliseen kohtaamiseen
liittyviä osatekijöitä:
- Huomaa asiakkaan erilaiset tarpeet.
- Ymmärtää mikä on sosionomin rooli
työpaikalla.
- Hahmottaa harjoittelupaikan aseman ja
tehtävän palvelujärjestelmässä.

Kohdata kaikki asiakkaat ammattimaisesti,
huomioiden heidän ainutlaatuisuutensa ja
yksilöllisyytensä
iästä ja elämänvaiheesta riippumatta.
(Opiskelija harjoittelee kohtaamista
kuuntelemalla, tukemalla,
keskustelemalla, kysyen ja kannustaen.)

Menetellä ammattieettisiä periaatteita
noudattaen:
- Kunnioittaa ja noudattaa työpaikan sääntöjä.
- Ymmärtää salassapitovelvollisuuden ja toimii
sen mukaan.
- Kohdella kaikkia oikeudenmukaisesti ja
tasapuolisesti.

Tunnistaa asiakkaiden/käyttäjien erilaiset
palvelutarpeet eri elämänvaiheissa.

Osoittaa kiinnostusta kehittyä ja kasvaa
sosionomin rooliin.

Osaa arvioida omaa toimintaansa ja oppimistaan.

Harjoittelutehtävän avulla opiskelija tutustuu
ja kehittää omalta osaltaan TKI (tutkimus,
kehittäminen
ja innovaatio) toimintaa työpaikalla
yhteistyössä henkilökunnan kanssa.

Förkunskaper

Minst 30 sp grund- eller ämnesstudier inom
socionomexamen i vilka ingår Kursen SO-2-058
Socialpedagogisk handlingskompetens (5sp)

Mer information

Praktiktiden är 1.11.-10.12.2021, vecka
44, 45, 46, 47, 48, 49

Senast 10.11. lämnas de individuella målen
målen för praktiken in på
Itslearning.

Den 18.11. och 8.12. har vi teoridagar online.

Den 18.12.2020 är bokad för praktikuppföljning
på Arcada.

Studenternas individuella lärandemål,
mellanvärderingen och
slutvärderingen lämnas in på Itslearning.

Likaså den skriftliga uppgiften. (Se närmare
tidtbell på Itslearning.)

Litteratur

Litteraturen från föregånde kurser.
Tilläggslitteratur på Itslearning.

Studieaktiviteter

 • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
 • Självstudier - 30 timmar
 • Introdagar och Uppföljningsdagar - 26 timmar
 • Praktik - 200 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 266 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 266 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio
 • Senast xxx lämnas de individuella målen målen för praktiken in på Itslearning.

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs:
- Godkänd i slutvärderingsdiskussionen
- Inlämnade skriftliga rapporter och uppgifter
- Närvaro under praktiken

Lärare

 • Edgren Eva
 • Enoksson Maria
 • Söderström Eivor
 • Rosenqvist-Berg Ann-Marie

Examinator

Edgren Eva

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Teoridagar
Uppföljningsdag på Arcada

Examinationsformer

 • 2021-12-21 - Rapporter och produktioner
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter

Kurs och studieplanssökning