Kursens undervisningsperiod

3 (2020-01-01 till 2020-03-22)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att...
- studenten kan fungera i samarbete med
brukaren i hennes vardag
- studenten kan identifiera yrkesetiska
principer i socionomens arbete
- studenten kan beskriva de kreativa
arbetsformernas betydelse för individen och
samhället
- studenten har färdigheter i förstahjälp

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande
vara
förmögen
att...

- identifiera och pröva på olika uttrycksformer
av
aktivitet, lek, kreativitet och skapande.
- använda sig av de olika kompetenserna i
Madsens
bildningsblomma.
- visa i handling förmågan att förverkliga ett
aktiverande projekt i samarbete med brukarna
- beakta förutsättningarna för professionell
interaktion i mötet
med brukaren
- FÖRSTAHJÄLP: bedöma och agera rätt i
olyckssituationer, ha
kunskap att handla rätt vid olika
sjukdomsanfall, ha kunskap i hjärtlungräddning
och användning av defibrillator.

Innehåll

Centrala begrepp:
- empowerment
- bemötande
- etiskt förhållningssätt
- aktivitet
- kreativitet
- sociokulturell inspiration
- lika behandling
- interaktion
- dialog

Mer information

I denna kurs ingår såväl basgruppsarbete som
färdighetsträning som har obligatorisk närvaro.
Utöver det schemalagda basgruppsarbetet skall
basgrupperna jobba under andra tider, som de
själva kommer överens om. Detta är en
förutsättning för att lyckas med
projektarbetet som utgör en stor del av kursen.

De schemalagda basgruppsträffarna behandlar i
första hand teoretiska perspektiv på
utgångspunkten.

Med anledning av det undantagastillstånd som uppstått pga Corona virus spridning är högskolan stängd och ingen närundervisning ges. Följande förändringar har därmed skett i denna kurs;

Kursens seminarium avbokades och omformades till en inlämningsuppgift i grupp.

Litteratur

Cederlund, Christer, Berglund, Stig-Arne. 2014.
Socialpedagogik -pedagogiskt socialt arbete.
Liber.

Eklund, Sven. 2009. Arbeta i projekt -
individen,
gruppen, ledaren. Lund: Studentlitteratur.

Kurki, L. 2000. Sosiokulttuurinen innostaminen:
muutoksen
pedagogiikka. Tampere: Vastapaino.

Macheridis, Niikos. Macheridis. 2009.
Projektaspekter
Kunskapsområden för ledning och styrning av
projekt:
Malmö:
Studentlitteratur.

Madsen, B. 2001. Socialpedagogik. Lund:
Studentlitteratur.

Mäkinen, P, Raatikainen, E, Rahikka A, Saarnio,
T.
2011.
Ammattina sosionomi. Helsinki:
WSOYpro Oy.

Vehkalahti, Reetta. 2008. Trygga barn, stärk
barnets självkänsla med lekar och aktiviteter.
Vasa: Fontana media.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 0 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 6 timmar
 • Praktiska övningar - 30 timmar
 • Basgruppsarbete - 20 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 20 timmar
 • Självstudier - 35 timmar
 • Seminarier - 4 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio
 • Seminarium

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:

Examination 1 Aktivt deltagande i det
aktiverande projektets alla delar, inkluderar
individuell skriftlig rapport (bedömning skala
1-5)

Examination 2 Basgruppsarbete (obligatorisk
närvaro, bedöms med godkänt-underkänt)

Examination 3 Seminarium (bedömning skala 1-5)

Examinationerna väger sinsemellan på följande
sätt:
Seminarium och skriftlig rapport har samma
tyngd och bedöms med vitsorden 1-5.
Basgruppsarbete bör vara godkänt.

I kursen ingår också:
Förstahjälpkurs som bör vara godkänd.

Lärare

 • Brantberg Bettina
 • Mannevaara Pauleen
 • Sigfrids Ingmar
 • Werner Tove
 • Öhman Elisabeth

Examinator

Brantberg-Ahlfors Bettina

Antal kursplatser

Ingen begränsning (53 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2018-07-31

Kursens tidtabell

Kursens projektdel går mellan 12.2.-22.3.2019
Förstahjälpen börjar 15.1.2019

Kursanmälningstid

2019-12-24 till 2020-01-20

Examinationsformer

 • 2019-03-26 - Rapporter och produktioner
 • 2019-03-22 - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-01-09 09:15 - 10:45 A510 Socialpedagogisk handlingskompetens Kursstart för socialpedagogisk handlingskompetens! Brantberg Bettina
2020-01-10 19:15 - 20:45 A510 Flex: Socialpedagogisk handlingskompetens Kursstart för socialpedagogiks handlingskompetens-Flexstudenter! Brantberg Bettina
2020-01-20 08:00 - 16:00 Socialpedagogisk handlingskompetens Första hjälp Mannevaara Pauleen
2020-01-21 08:00 - 16:00 Socialpedagogisk handlingskompetens Första hjälp Mannevaara Pauleen
2020-01-30 14:15 - 15:30 B522 Socialpedagogisk handlingskompetens Att planera och genomföra projekt. Brantberg Bettina
2020-02-01 09:00 - 17:00 E488 Socialpedagogisk handlingskompetens Färdighetsträning: Förstahjälp Bekväma kläder som tål vara på golvet. Dagen kräver 100% närvaro och för att delta i närstudiedagen måste man klarat av nätdelen + testet vara avklarat. Mannevaara Pauleen
2020-02-10 13:00 - 14:30 D4106 Socialpedagogisk handlingskompetens Vad är emppwerment och sociokulturell inspiration egentligen? Vad har det att göra med socionomer? Brantberg Bettina
2020-02-11 13:30 - 15:00 D4107-08 Bas 4 och 5 Socialpedagogisk handlingskompetens Brainstorming Werner Tove
2020-02-12 08:30 - 10:00 E381 Socialpedagogisk handlingskompetens. Bas 1 Sigfrids Ingmar
2020-02-12 10:00 - 11:30 E380 Socialpedagogisk handlingskompetens. Bas 2 Sigfrids Ingmar
2020-02-12 14:15 - 15:45 E381 Socialpedagogisk handlingskompetens. Bas 3 Sigfrids Ingmar
2020-02-13 09:15 - 11:45 A510 Socialpedagogisk handlingskompetens Färdighetsträning Sigfrids Ingmar
2020-02-13 14:15 - 16:00 A510 Socialpedagogisk handlingskompetens Färdighetsträning Sigfrids Ingmar
2020-02-18 09:00 - 11:30 B516 Färdighetsträning: Socialpedagogisk handlingskompetens Färdighetsträning: Bildkonst för bas 1-3 Brantberg Bettina
2020-02-18 10:00 - 11:30 D4104 Bas 4 Socialpedagogisk handlingskompetens Basgruppsträff grupp 4 Werner Tove
2020-02-18 10:00 - 11:30 D4103 Bas 5 Socialpedagogisk handlingskompetens Basgruppsträff grupp 5 Werner Tove
2020-02-18 12:30 - 14:00 E380 Socialpedagogisk handlingskompetens. Bas 1 Sigfrids Ingmar
2020-02-18 12:30 - 15:00 B516 Färdighetsträning: Socialpedagogisk handlingskompetens Färdighetsträning: Bildkonst för bas.4-5 Brantberg Bettina
2020-02-18 14:15 - 15:45 E381 Socialpedagogisk handlingskompetens. Bas 2 Sigfrids Ingmar
2020-02-19 10:00 - 11:30 E380 Socialpedagogisk handlingskompetens. Bas 3 Sigfrids Ingmar
2020-02-20 09:15 - 11:45 A510 Socialpedagogisk handlingskompetens Färdighetsträning Sigfrids Ingmar
2020-02-20 14:15 - 16:00 A510 Socialpedagogisk handlingskompetens Färdighetsträning Sigfrids Ingmar
2020-02-24 10:30 - 12:00 B522 Bas 4 och 5 Socialpedagogisk handlingskompetens Basgruppsträff, presentation av projektplan Werner Tove
2020-02-26 14:15 - 15:45 E380 Socialpedagogisk handlingskompetens. Bas 1 Sigfrids Ingmar
2020-02-27 08:30 - 10:00 E381 Socialpedagogisk handlingskompetens. Bas 2 Sigfrids Ingmar
2020-02-27 14:15 - 15:45 E381 Socialpedagogisk handlingskompetens. Bas 3 Sigfrids Ingmar
2020-02-28 10:00 - 11:30 D275 Socialpedagogisk handlingskompetens FÄRDIGHETSTRÄNING: drama Öhman Elisabeth
2020-02-28 12:30 - 14:00 D275 Socialpedagogisk handlingskompetens Färdighetsträning: Drama Flex studenterna: FRIVILLIGT, för övriga obligatoriskt Öhman Elisabeth
2020-02-28 18:30 - 20:00 A510 Praktikinfo / Socialpedagogisk handlingskompetens Praktikinfo för socionom-flex studenter Brantberg Bettina
2020-02-29 09:30 - 15:30 A510 Socialpedagogisk handlingskompetens Färdighetsträning: Musik, Bildkonst och sociokulturell inspiration. Brantberg Bettina
Sigfrids Ingmar
2020-03-03 10:00 - 11:30 E381 Bas 4 Socialpedagogisk handlingskompetens Basgruppsträff grupp 4 Werner Tove
2020-03-03 10:00 - 11:30 E380 Bas 5 Socialpedagogisk handlingskompetens Basgruppsträff grupp 5 Werner Tove
2020-03-04 10:00 - 11:30 E380 Socialpedagogisk handlingskompetens. Bas 1 Sigfrids Ingmar
2020-03-04 14:15 - 15:45 E381 Socialpedagogisk handlingskompetens. Bas 2 Sigfrids Ingmar
2020-03-05 10:15 - 11:45 E381 Socialpedagogisk handlingskompetens. Bas 3 Sigfrids Ingmar
2020-03-09 13:00 - 14:30 B517 Socialpedagogisk handlingskompetens. Bas 1 Sigfrids Ingmar
2020-03-10 13:30 - 15:00 B325 Socialpedagogisk handlingskompetens Basgruppsträff grupp 4 och 5 (tillämpning) Werner Tove
2020-03-12 10:15 - 14:00 E381 Socialpedagogisk handlingskompetens. Bas 2 Sigfrids Ingmar
2020-03-12 14:15 - 15:45 E380 Socialpedagogisk handlingskompetens. Bas 3 Sigfrids Ingmar
2020-03-13 09:00 - 12:00 Socialpedagogisk handlingskompetens Ett seminarium om inkludering i välfärdsarbete ordnat av Mathilda Wrede institutet. Seminariet är obligatoriskt för dagstudenter och en värdefull möjlighet för flexstudenter! För ytterligare information, kolla med Åsa Rosengren
2020-03-17 08:30 - 12:00 D4107-08 Padlet & distansstudier/Socialpedagogisk handlingskompetens Seminariet inhiberat pga Coronaviruset - se instruktioner för vilka aktiviteter som ersätter seminariet på Itslearning. Brantberg Bettina
Sigfrids Ingmar
Werner Tove
2020-03-21 09:30 - 15:30 A510 Distansstudier/Socialpedagogisk handlingskompetens Seminrium i socialpedagogisk handlingskompetens Brantberg Bettina

Kurs och studieplanssökning