Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studerande
- känner till det sociala området och dess
värdegrund
- inser socialpedagogikens betydelse för
yrkesområdet

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande
vara
förmögen att
- uppvisa förståelse för centrala
socialpedagogiska begrepp och deras praktiska
koppling.
- diskutera socionomens olika
verksamhetsområden.
- beskriva och diskutera värdegrunden inom det
sociala området.
- öka sin förmåga att diskutera sin roll som
samhällsaktör.

Innehåll

Delaktighet
Gemenskap
Medborgarskap
Människosyn
Samhällssyn
Aktivitet
Bemötande
Inklusion
Exklusion
Empowerment
Etik

Litteratur

Cederlund, Christer & Berglund, Stig-Arne. 2014,
Socialpedagogik. Pedagogiskt socialt arbete.
Stockholm: Liber, 183 s.

Madsen, Bent. 2006, Socialpedagogik. Integration
och inklusion i det moderna samhället. Lund:
Studentlitteratur, 301 s.

Mäkinen, Päivi; Raatikainen, Eija; Rahikka, Anne
& Saarnio, Tuula. 2011, Ammattina sosionomi.
Helsinki: Sanoma Pro Oy, 206 s.

Tjersland, Odd Arne; Engen, Gunnar & Jansen, Ulf.
2010, Allianser. Värderingar, teorier och metoder
i socialt arbete. Studentlitteratur: Lund, 342 s.

Nätsida: www.sosiaalipedagogiikka.fi Extern länk

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

Bedöming: Basgrupparbetet bedöms med godkänd /
underkänd. Examinationen bedöms med vitsord (från
1 till 5). Studiebesöken är obligatoriska och
dessutom ska basgruppens rapport över
studiebesöken samt tematräffens presentation vara
godkänd.

Lärare

  • Brantberg Bettina
  • Cederberg Arla
  • Sigfrids Ingmar

Examinator

Sigfrids Ingmar

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

2015-10-23 - Tentamina

Kurs och studieplanssökning