Kursens undervisningsperiod

 • 1 (2019-08-01 till 2019-10-27)
 • 2 (2019-10-28 till 2019-12-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målen med kursen är: Kunskap och förståelse Efter avslutad kurs ska den studerande: - på ett grundläggande plan kunna redogöra för centrala perspektiv inom mediehistorien, - på ett grundläggande plan kunna redogöra för den västerländska mediehistoriska utveckling - på ett grundläggande plan kunna reflektera kring hur medierna formats genom historien samt vilken betydelse dessa medier har haft för människan Färdighet och förmåga Efter avslutad kurs ska den studerande: - kunna formulera och avgränsa en frågeställning genom att producera ett självständig uppsats, - kunna muntligt diskutera och problematisera mediehistorisk litteratur med andra Värderingsförmåga och förhållningssätt Efter avslutad kurs ska den studerande: - kunna tillämpa ett kritiskt betraktelsesätt på sin omvärld, - kunna relatera den mediehistoriska kunskapen till samhällsrelevanta och allmänmänskliga problemområden.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande ur en kritisk synvinkel förstå hur medierna och kommunikationen har bidragit till att forma våra samhällen genom den sena moderniteten.

Innehåll

Kursen ger en första översikt av Medier och Kommunikation som studiefält och presenterar utvalda begrepp, teorier, traditioner och centrala källor inom litteraturen. Den följer utvecklingen av de sociala, tekniska, ekonomiska och politiska händelserna genom historien. Några grundläggande medieteoretiska begrepp introduceras till varje lektion för att efter avlagd kurs göra det möjligt för studenten att skapa sig ett kritiskt perspektiv på hur medierna och kommunikation i världen fungerar idag. Speciellt fokus ligger på massmedierna, filmhistoria, Internets utveckling och de Sociala mediernas funktion och interaktion i samhället. Ämnesområdet är stort och kursen strävar till att på ett grundläggande plan skapa förståelse för mediernas roll i de moderna samhällena. Därtill behandlas vilka de sociala effekterna av nya former av kommunikations- och informationsspridning är, från uppfinningen av tryckpressen till de globala kommunikationsnätverken och mobila tillämpningarna av sociala medier vi har idag. Invävt i kursen finns en gedigen bakgrundslitteratur som fungerar som inkörsport för den som vill lära sig mer om ämnet. Kursen utgör därmed en naturlig introduktion till akademiskt tänkande och skrivande. Därtill kommer varannan vecka av kursen att vara en filmvisning som parallellt knyter ihop teorierna med viktiga samtida verk inom filmens historia. För att innehållet inte skall bli en lista på årtal och händelser flätas den mediehistoriska utvecklingen in ett resonemang om hur utvecklingen av medierna påverkar människan som en individ och medborgare i samhället. Det sociologiska resonemanget beskriver således konsekvenserna och relevansen av den mediehistoriska utvecklingsprocessen som har resulterat i det medialiserade samhälle vi har idag. Examineringen består av en uppsats där studenten diskutera två av de traditioner som finns representerade i kursen, deras relevans; de sätt på vilka de har utvecklat; hur de har tillämpats, och hur de kan utvärderas med avseende på den samtida mediemiljö (tekniskt, organisatoriskt, textuellt, analytiskt). Uppsatsen som skrivs individuellt är till sitt omfång 5-7 sidor och skall diskutera snarare än att sammanfatta de viktigaste punkterna i argumenten. Kursupplägg veckovis Kursen går under två perioder. Varannan vecka är det föreläsningsbaserat och varannan vecka ser vi på en film som relaterar till teorin. Varje teorilektion bygger på korta utdrag (10- 20 sidor) ur klassiska medietexter som studenten har två veckor på sig att läsa. Målet är att vi kan föra en bra diskussion om ämnet under lektionen.

Förkunskaper

Inga

Kursen ersätter följande kurser

.

Mer information

Kursen använder sig av så kallad "Flipped Classroom" didaktik.

Litteratur

Baudrillard J (1995) Simulacra and Simulation. University of Michigan Press. Benjamin W (2010) The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction. CreateSpace. Bourdieu P (1999) On Television. New York: New Press, The. Briggs A and Burke P (2010) A Social History of the Media: From Gutenberg to the Internet. 3 edition. Cambridge, UK ; Malden, MA: Polity. Bronner SE (2011) Critical Theory: A Very Short Introduction. 1st edition. New York, N.Y: Oxford University Press. Clooney G (2005) Good Night, and Good Luck. Biography, Drama, History. Curran J, Fenton N and Freedman D (2016) Misunderstanding the Internet. 2 edition. Abingdon, Oxon ; New York, NY: Routledge. Fiennes S (2013) The Pervert?s Guide to Ideology. Documentary. Fiske J (2010) The John Fiske Collection: Introduction to Communication Studies. 3 edition. London ; New York: Routledge. Fuchs C (2013) Social Media: A Critical Introduction. Los Angeles: SAGE Publications Ltd. Gripsrud J (2011) Mediekultur och mediesamhälle. 3 edition. Göteborg: Bokförlaget Daidalos. Hjarvard S (2008) The Mediatization of Society. Nordicom Review 29(2): 105?134. Joost H and Schulman A (2010) Catfish. Documentary. Juhani W (2014) Den finska televisionens milstolpar : program och programproduktion under fem årtionden. Göteborg : Helsingfors: Nordicom. McLuhan M and Gordon WT (2003) Understanding Media: The Extensions of Man : Critical Edition. Critical edition. Corte Madera, CA: Gingko Press. Nord L, Strömbäck J, Allern S, et al. (2012) Medierna och demokratin. 2 edition. Lund: Studentlitteratur AB. Peim N (2007) Walter Benjamin in the Age of Digital Reproduction: Aura in Education: A Rereading of ?The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction?. Journal of Philosophy of Education 41(3): 363?380. Roberts JM (2014) New Media and Public Activism: Neoliberalism, the State and Radical Protest in the Public Sphere. Policy Press. Stocchetti M and Kukkonen K (2010) Critical Media Analysis: An Introduction for Media Professionals. Peter Lang Pub Incorporated. Thompson JB (2002) Medierna och moderniteten. Göteborg: Bokförlaget Daidalos. Tyldum M (2014) The Imitation Game. Biography, Drama, Thriller. Wachowski Lana and Wachowski Lilly (1999) The Matrix. Action, Sci- Fi. Welles O (1941) Citizen Kane. Drama, Mystery.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 30 timmar
 • Praktiska övningar - 15 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 40 timmar
 • Självstudier - 30 timmar
 • Filmvisningar - 20 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio
 • Lärdagbok och grupparbeten.

Examinationskrav

Aktivt närvaro under lektionerna är en förutsättning för fungerande och rättvis gruppdynamik i kursen. Godkända grupparbeten 10st. Godkännd individuell lärdagbok.

Lärare

 • Grönvall John
 • Lindfors Kauko
 • Löv Monica

Examinator

Grönvall John

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (57 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Kursen inleds med en filmvisning ("The Truman Show") i lilla auditoriet F249 den 29.08.2019 kl 10:30-12:30 Därefter följer den första lektionen som är i DIAK 100m mot centrum från Arcada. Måndagen 2.9 kl 8:30 - 12:00. Vi träffas i Aulan i DIAK. Lektionen är i rum 322 i DIAK.

Kursanmälningstid

2019-08-12 till 2019-09-08

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-08-29 10:30 - 12:30 F143 Mediehistoria Film. Hallgren Niclas
Löv Monica
2019-09-02 08:30 - 11:30 DIAK Mediehistoria DIAK i rum 322. Grönvall John
2019-09-02 16:15 - 19:00 F143 Mediehistoria Grönvall John
Hallgren Niclas
Löv Monica
2019-09-09 08:30 - 11:30 DIAK Mediehistoria DIAK rum 331 Grönvall John
2019-09-09 16:15 - 19:00 F143 Mediehistoria Grönvall John
Hallgren Niclas
Löv Monica
2019-09-16 13:00 - 16:00 DIAK Mediehistoria DIAK rum 322 Grönvall John
2019-09-16 16:15 - 19:00 F143 Mediehistoria Grönvall John
Hallgren Niclas
Löv Monica
2019-09-23 13:00 - 16:00 Mediehistoria OBS! DIAK Rum 222. Grönvall John
2019-09-23 16:15 - 19:00 F143 Mediehistoria Grönvall John
Hallgren Niclas
Löv Monica
2019-09-30 13:00 - 16:00 DIAK Mediehistoria DIAK "Kaarre -3vån" Grönvall John
2019-09-30 16:15 - 19:00 F143 Mediehistoria Grönvall John
Hallgren Niclas
Löv Monica
2019-10-07 13:00 - 16:00 DIAK Mediehistoria DIAK rum 222 Grönvall John
2019-10-07 16:15 - 19:00 F143 Mediehistoria Grönvall John
Hallgren Niclas
Löv Monica
2019-10-14 13:00 - 16:00 DIAK Mediehistoria DIAK rum 327 Grönvall John
2019-10-14 16:45 - 19:15 F143 Mediehistoria Grönvall John
Hallgren Niclas
Löv Monica
2019-10-21 13:00 - 16:00 DIAK Mediehistoria DIAK rum 332 Grönvall John
2019-10-21 16:00 - 18:30 F143 Mediehistoria Grönvall John
Hallgren Niclas
Löv Monica
2019-11-08 13:00 - 16:00 DIAK Mediehistoria DIAK rum 331 Grönvall John
2019-11-15 09:30 - 12:00 F143 Mediehistoria Grönvall John
Hallgren Niclas
Löv Monica
2019-11-15 13:00 - 16:00 DIAK Mediehistoria DIAK rum 331 Grönvall John
2019-12-11 09:15 - 12:00 A211 Mediehistoria Lindfors Kauko
2019-12-13 09:15 - 12:30 A211 Mediehistoria Lindfors Kauko
2019-12-16 13:15 - 16:00 A211 Mediehistoria Lindfors Kauko

Kurs- och studieplansökning