Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Studerande:
-Kan lära sig tillsammans med andra och kan dela med sig av kunskapen inom sin arbetsgemenskap
-Klarar av förändringar och förmår se och utnyttja olika inlärnings- och verksamhetsmöjligheter
-Kan lyssna till andra och kan presentera budskap skriftligt, muntligt och visuellt genom att utnyttja olika kommunikationsstilar
-Kan utnyttja informations- och kommunikationsteknik i sitt eget arbete
-Kan söka och hantera information inom den egna branschen samt har förmåga att kritiskt bedöma information och gestalta helhet
-Kan innovativt lösa problemet och utveckla branschen
-Förstår och kan definiera begrepp inom hälsa och välbefinnande samt tillämpa teorier och metoder för hälsopromotion och idrott på individnivå.
-Förstår de mekanismer som påverkar människans beteende och beteendeförändringsprocesser i förhållande till främjande av goda levnadsvanor och coaching inom idrott.
-Kan formulera mål och bygga upp strategier för att nå dem samt lösa problem på olika nivåer och områden

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande:
-ha kunskap om de centrala begreppen inom hälso- idrottspsykologi
-kan använda teorier inom coachning i syfte att främja goda prestationer
-förstår de psykologiska mekanismerna i förändringsprocesser gällande hälsobeteende
-ha kunskap och förståelse för hälsobeteenden i olika målgrupper (på individ-/ gruppnivå)
-kunnande att tillämpa teorier för att stöda en beteendeförändring och att främja goda prestationer inom idrotten
-förstår den fysiska aktivitetens betydelse och möjligheter för psykisk hälsa och välmående i livet

Innehåll

Teoretisk grund - tent
Experter från fält
CASE STUDY

Kursinfo finns på Itslearning.

Mer information

Se kursinfo på Itslearning.

Litteratur

Tentlitteratur

Hassmen, Kenttä & Gustafsson 2009. Praktisk idrottspsykologi. Sisu Idrottsböcker.

Kangasniemi & Kauhavaara 2016. Kohti muutosta – Arvo ja hyväksymispohjainen lähestymistapa liikunnan ja terveydenedistämiseen.

Referenslitteratur
Matikka ja Roos-Salmi (toim). (2012). Urheilupsykologian perusteet. Liikuntatieteellisen seuran julkaisu nro 169. Helsinki.

Ogden J. (2007) Health Psychology: A textbook. MC Graw Hill Education: Berkshire UK . Kapitel 1 sid 1-11,kapitel 2 13-45 Övriga kapitel utgående från ert Hälsobeteende

Ojanen Markku. (2007) Positiivinen psykologia. Edita 2007.

Snyder C.R. & Lopez S.J Red. (2002) Handbook of Positive Psychology. Oxford University Press :Cary, NC,USA (kapitel 5 sid 63-72, kapitel 10 sid 135-147, kapitel 11 sid 148-156, kapitel 22 sid 299-311, kapitel 44 sid 608-616 är intressanta)

Plate & Plate 2005: 103 mentala metoder. Sisu Idrottsböcker.

Weinberg, R. S. & Gould, D. (2007) Foundations of sport and exercise psychology. Champaign, IL: Human Kinetics

Hassmén, P., Hassmén, N. & Plate, N. (2003). Idrottspsykologi. Natur och kultur. Stockholm.

Rovio, E., Lintunen, T., & Salmi, O. (2009). Ryhmäilmiöt liikunnassa. Print Oy. Tampere.

Heini, S., (2000). Valmentautumisen psykologia. Iloisemmin, rohkeammin, keskittyneemmin. Gummerus kirjapaino oy, Jyväskylä.

Biddle, S. J. H. & Mutrie, N. (2001). Psychology of Physical Activity: Determinants, Well-Being and Interventions. Routledge,

Scriven A. 2013. Ewles & Simnet Hälsoarbete. Studentlitteratur. (eller den äldre versionen; Ewles Linda, Simnett Ina. (2009) Hälsoarbete. Studentlitteratur)

Winroth Jan, Rydqvist Lars-Göran (2008). Hälsa och hälsopromotion. Sisu Idrottsböcker.

Terveyden edistäminen esimerkein. Käsitteet ja selitykset. Terveyden edistämis keskus ry. Ladda ner: http://www.tekry.fi/index.php Extern länk? page=jul_julkaisu&i=100311

Hardy, L., Jones, G. & Gould, D. (1996). Understanding Psycho-logical Preparation for Sport. Theory and Practice of Elite Performers. Chichester: John Wiley: Chichester

Horn, T. (2002). Advances in Sport Psychology. 2nd Edition

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 35 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 9 timmar
 • Praktiska övningar - 3 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 39 timmar
 • Självstudier - 49 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Lärare

 • Ekström Mia
 • Vaappo Marko
 • Vienola Riitta
 • Törnblom Cia

Examinator

Vienola Riitta

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning