Kursens undervisningsperiod

 • 3 (2020-01-01 till 2020-03-22)
 • 4 (2020-03-23 till 2020-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studenten utvecklar
sin förmåga att identifiera relevant
undersökningsdesign för sitt kommande examensarbete.
Studenten utvecklar sin förmåga
att särskilja vilken typ av data och datainsamling
som kan användas för att hitta svar på problemet.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studenten kunna
- välja lämplig design för sitt examensarbete
- identifiera ett lämpligt urval eller annat lämpligt
material för examensarbetet
- välja lämplig metod eller arbetsprocess
- välja lämplig analys eller bearbetningsmetod
- beakta och reflektera över de etiska principerna i
arbetet.

Innehåll

- Grupphandledning
- Skapande av plan för examensarbetet
- Deltagande i planseminarier
- Framförande och opponens av plan

Förkunskaper

Vetenskapsteori och metodik, Examensarbete idéfas

Litteratur

Relevant kurslitteratur, forskning och annan litteratur
från eget professionsområde

Studieaktiviteter

 • Individuell handledning och grupphandledning - 20 timmar
 • Självstudier - 107 timmar
 • Seminarier - 8 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger
följande examinationer:
- Examination 1: Presentation av plan för
examensarbete
- Examination 2: Opponens av en plan för
examensarbete

Kursen bedöms Godkänd/underkänd. För godkänt krävs
att alla examnationskrav är uppfyllda.

Lärare

 • Ruutu Katri
 • Taskinen Topi
 • Vaappo Marko
 • Vienola Riitta
 • Kiukas Carina

Examinator

Taskinen Topi

Antal kursplatser

Ingen begränsning (15 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursanmälningstid

2019-12-24 till 2020-01-20

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning