Kursens undervisningsperiod

 • 3 (2020-01-01 till 2020-03-22)
 • 4 (2020-03-23 till 2020-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studeranden
känner
till olika delområden av den fysiska
prestationsförmågan och deras fysiologiska
grunder
i människokroppen. Studeranden förstår hur olika
typer av fysiska belastningar och träningssätt
påverkar människokroppens fysiologiska funktioner
och den fysiska prestationsförmågan samt förstår
anpassningsprocesserna i kroppen efter fysisk
träning. Studeranden får både en teoretisk och
praktisk inblick i
konditionstestningsverksamheten
och testfysiologin genom att utföra testen
praktiskt på egen hand. Studeranden kan tillämpa
det kunnandet och lär sig att planera träningen
för att främja hälsa, välbefinnande och fysisk
aktivitet för olika målgrupper samt för att
förbättra den fysiska prestationsförmågan och för
att nå uppsatta mål i en utvald idrottsgren eller
aktivitet. Studeranden är medveten om
värdegrunden
och de yrkesetiska principerna inom
konditionstestnings- och träningsverksamheten.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande
- Känna till vad den fysiska prestationsförmågan
innebär
- Känna till allmänna grundprinciper i träning
och
träningens verkningsmekanismer i kroppen
- Känna till grunderna i testning och värdering
av
fysisk förmåga
- Känna till olika testmetoders innehåll,
teoretiska bakgrund och användningsområden
- Känna till vad högklassig konditionstestning
betyder och innehåller
- Känna till sitt eget ansvar då han/hon utför
konditionstest och träning
- Kunna utföra de vanligaste konditionstesten
- Känna till testutrustningen som används vid de
vanligaste konditionstesten
- Känna till hur man tolkar resultat av de
vanligaste konditionstesten
- Kunna välja lämpliga test för olika målgrupper
och utnyttja testresultat i träningsplaneringen
- Kunna planera träningen ändamålsenligt och
systematiskt på kortare och längre sikt
- Känna till träning av olika fysiska egenskaper
- Känna till hur man tillämpar allmän
träningslära
inom olika idrottsgrenar eller aktiviteter
- Kunna lära sig tillsammans med andra och kunna
dela med sig av sin kunskap inom sin
arbetsgemenskap
- Kunna framföra och argumentera för sina
synpunkter i testnings- och träningsverksamheten
- Kan förmedla sitt budskap skriftligt, muntligt
och visuellt genom olika kommunikationsstilar och
-medel som är anpassade till målgrupp och kontext

Innehåll

- Fysisk prestationsförmåga och fysiska
egenskaper
- Allmänna saker (säkerhet, kvalitet, etik osv.)
gällande konditionstestning
- Träningsplanering, allmänna träningsprinciper
och
begrepp
- Testnings- och träningsfysiologi
- Testning och träning av uthållighet
-Testning och träning av styrka
- Testning och träning av snabbhet
- Testning och träning av rörlighet och
koordination
- Testning av kroppssammansättning

Förkunskaper

- Anatomi, fysiologi och biomekanik
- Hälsofrämjande, idrott och motion
- Belastnings- och idrottsfysiologi

Mer information

Närvaro är obligatorisk på kursinfo, praktiska
övningar, seminarier och handledningstillfällen.

Med anledning av det undantagastillstånd som uppstått
pga Corona virus spridning är högskolan stängd och
ingen närundervisning ges. Därmed sker
undervisningsverksamhet på distans och på plattformerna
Itslearning, Zoom och Teams.

Litteratur

Bellardini, H., Henriksson, A. & Tonkonogi, M.
2009. Tester och mätmetoder för idrott och hälsa.
Sisu idrottsböcker.

Hallén, J. & Ronglan, L.T. 2011. Träningslära för
idrotterna. Sisu idrottsböcker.

Keskinen, K.L., Häkkinen, K., Kallinen, M.,
Kuivalainen, J. & Aartolahti, E. (red.) 2018.
Fyysisen kunnon mittaaminen: käsi- ja oppikirja
kuntotestaajille. Liikuntatieteellinen seura.

Material och artiklar på Itslearning + egna
anteckningar + valfritt stödmaterial

Mattsson, M. 2014. Träningsplanering. Sisu
idrottsböcker.

Mattsson, M. & Larsen, F. 2013. Kondition och
uthållighet: för träning, tävling och hälsa. Sisu
idrottsböcker.

Mero, A., Nummela, A., Kalaja, S. & Häkkinen, K.
(red.) 2016. Huippu-urheiluvalmennus: teoria ja
käytäntö päivittäisvalmennuksessa. VK-Kustannus
Oy.

Michalsik, L. & Bangsbo, J. 2004. Aerob och
anaerob
träning. Sisu idrottsböcker.

Thomeé, R., Augustsson, J., Wernbom, M.,
Augustsson, S. & Karlsson, J. 2008. Styrketräning
för idrott, motion och rehabilitering. SISU
Idrottsböcker.

Referenslitteratur:
Dwyer, G.B. & Davis, S.E. (red) 2005. ACSM?s
Health-related Physical Fitness Assessment
Manual.
Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins.

Fogelholm, M., Vuori, I. & Vasankari, T. (red)
2011. Terveysliikunta. Kustannus Oy Duodecim.

Suni, J. & Taulaniemi, A. (red.) 2012.
Terveyskunnon testaus ? Menetelmä
terveysliikunnan
edistämiseen. Sanoma Pro Oy.

Tanner, R. & Gore, C. (red) 2013. Physiological
tests for elite athletes. Second Edition. Human
Kinetics.

Thompson, W.R., Gordon, N.F. & Pescatello, L.S.
(red.) 2010. ACSM?s Guidelines for Exercise
Testing
and Prescription. Eight Edition. Wolters Kluwer,
Lippincott Williams & Wilkins.

Åstrand, P.-O., Rodahl, K., Dahl, H.A. & Stromme,
S.B. 2003. Textbook of Work Physiology.
Physiological Bases of Exercise. Fourth Edition.
Human Kinetics.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 30 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 20 timmar
 • Praktiska övningar - 45 timmar
 • Basgruppsarbete - 30 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 75 timmar
 • Självstudier - 54 timmar
 • Seminarier - 16 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 270 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 270 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Vitsordet för hela kursen består av
- Delprov/examinationer (1/3)
- Träningsprogram-kursarbetet (1/3)
- Praktiska arbeten och deras skriftliga
rapporter (1/3)

Dessutom krävs aktivt deltagande i kursens
obligatoriska delar och att uppgifterna lämnas
in i tid och är godkända.

Lärare

 • Jungell Jacob
 • Ruutu Katri

Examinator

Ruutu Katri

Antal kursplatser

Ingen begränsning (26 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2020-08-31

Omtentamensdatum

 • 2020-03-20
 • 2020-06-05

Kursanmälningstid

2019-12-02 till 2020-02-15

Examinationsformer

 • 2020-04-16 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-01-08 10:00 - 12:00 B326 Test- och träningslära Kursinfo (obligatorisk närvaro) Ruutu Katri
2020-01-09 10:00 - 12:00 B326 Test- och träningslära Grundläggande test- och träningslära Ruutu Katri
2020-01-14 09:00 - 11:00 B518 Test- och träningslära Träningsplanering och handledning av grupparbete (obligatorisk närvaro) Ruutu Katri
2020-01-16 09:00 - 12:00 B326 Test- och träningslära Kroppssammansättning och antropometri Ruutu Katri
2020-01-21 09:00 - 15:00 M703 Test- och träningslära Antropometriska mätningar (obligatorisk närvaro) kl. 9.-11.30 (Grupp A) kl. 12-14.30 (Grupp B) Jungell Jacob
Ruutu Katri
2020-01-21 09:00 - 15:00 M702 Test- och träningslära Ruutu Katri
2020-01-23 10:15 - 12:15 D4109 Test- och träningslära Träningsplanering Ruutu Katri
2020-01-30 09:00 - 12:00 F365 Test- och träningslära Tent 1 Ruutu Katri
2020-02-04 10:00 - 12:00 B326 Test- och träningslära Uthållighetsprestationsförmåga Ruutu Katri
2020-02-06 09:00 - 11:00 B326 Test- och träningslära Uthållighetsprestationsförmåga Ruutu Katri
2020-02-06 12:00 - 14:00 B326 Test- och träningslära Aerob uthållighetsträning (Del 1) (obligatorisk närvaro) Ruutu Katri
2020-02-11 09:00 - 14:30 M703 Test- och träningslära Indirekt submaximalt cykerergometertest (obligatorisk närvaro) Kl. 9-10.30: Grupp 1 Kl. 10.30-12: Grupp 2 Kl. 12.30-14: Grupp 3 Ruutu Katri
2020-02-11 09:00 - 14:30 M702 Test- och träningslära Ruutu Katri
2020-02-13 12:00 - 14:00 M703 Test- och träningslära UKK-gångtest (obligatorisk närvaro) Ruutu Katri
2020-02-13 12:00 - 14:00 M702 Test- och träningslära Ruutu Katri
2020-02-17 09:30 - 11:30 M703 Test- och träningslära Direkt maximalt syreupptagningstest (obligatorisk närvaro) kl. 9.30-11.30 (Grupp 1) Jungell Jacob
Ruutu Katri
2020-02-17 09:30 - 11:30 M702 Test- och träningslära Ruutu Katri
2020-02-18 09:30 - 14:00 M702 Test- och träningslära Ruutu Katri
2020-02-18 09:30 - 14:00 M703 Test- och träningslära Direkt maximalt syreupptagningstest (obligatorisk närvaro) kl. 9.30-11.30 (Grupp 2) Kl. 12-14 (Grupp 3) Jungell Jacob
Ruutu Katri
2020-02-25 09:30 - 12:00 E387 Test- och träningslära Analys och tolkning av testresultat från VO2max-test (obligatorisk närvaro) Ruutu Katri
2020-02-26 10:00 - 12:00 B326 Test- och träningslära Aerob uthållighetsträning (Del 2) (obligatorisk närvaro) Ruutu Katri
2020-02-27 10:00 - 13:00 M602 Test- och träningslära Snabbhetsuthållighetsträning (obligatorisk närvaro) Jungell Jacob
Ruutu Katri
2020-02-27 10:00 - 13:00 M703 Test- och träningslära Ruutu Katri
2020-03-11 10:00 - 12:00 B326 Test- och träningslära Styrka och kraftproduktion Ruutu Katri
2020-03-11 13:00 - 14:00 B326 Test- och träningslära Styrketräning (Del 1) (obligatorisk närvaro) Ruutu Katri
2020-03-12 10:00 - 14:00 M703 Test- och träningslära Muskelkonditionstest och snabbstyrketest (obligatorisk närvaro) Kl. 10-11.45 (Grupp A) Kl. 12.15-14 (Grupp B) Jungell Jacob
Ruutu Katri
2020-03-12 10:00 - 14:00 M704 Test- och träningslära Ruutu Katri
2020-03-12 10:00 - 14:00 M602 Test- och träningslära Ruutu Katri
2020-03-24 10:30 - 13:30 M704 Test- och träningslära Styrketräning (Del 2) (obligatorisk närvaro) Ruutu Katri
2020-03-24 10:30 - 13:30 M602 Test- och träningslära Ruutu Katri
2020-03-25 12:30 - 14:00 B326 Test- och träningslära Handledning av grupparbete (obligatorisk närvaro) Ruutu Katri
2020-03-31 09:00 - 11:00 B326 Test- och träningslära Snabbhet, rörlighet och koordination Ruutu Katri
2020-04-02 10:00 - 13:00 M602 Test- och träningslära Testning och träning av snabbhet (obligatorisk närvaro) Jungell Jacob
Ruutu Katri
2020-04-06 09:00 - 12:00 F365 Test- och träningslära Tent 1, omtent 2 Ruutu Katri
2020-04-07 10:00 - 13:00 M602 Test- och träningslära Testning och träning av rörlighet och koordination (obligatorisk närvaro) Jungell Jacob
Ruutu Katri
2020-04-16 09:00 - 12:00 F365 Test- och träningslära Tent 2 Ruutu Katri
2020-04-21 09:00 - 15:00 B326 Test- och träningslära Seminariet (obligatorisk närvaro) Ruutu Katri
2020-04-22 09:00 - 15:00 B326 Test- och träningslära Seminariet Feedback- och reflektionstillfälle (obligatorisk närvaro) Ruutu Katri
2020-05-20 09:00 - 12:00 F365 Test- och träningslära Tent 2, omtent 1 Ruutu Katri

Kurs och studieplanssökning