Kursens undervisningsperiod

  • 3 (2020-01-01 till 2020-03-22)
  • 4 (2020-03-23 till 2020-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med praktiken är att studeranden
lär
sig att handleda beteendeförändringsprocess hos
vuxna personer speciellt i förhållande till
fysisk
aktivitet men också i förhållande till andra
levnadsvanor. Studeranden förstår hur man kan
främja
vuxnas hälsa och betydelsen av speciellt fysisk
aktivitet men också andra levnadsvanor för
individernas hälsa hos målgruppen. Studeranden
kan
kartlägga målgruppens tillstånd i början av en
beteendeförändringsprocess och på basis av den
kan
ställa relevanta mål. Studeranden kan jobba
ändamålsenligt mot kundernas individuella mål
genom
att utnyttja relevanta verksamhetsformer som
stöder
beteendeförändringsprocessen. Dessutom kan
studeranden följa upp processen och utvecklingen
genom att utnyttja relevanta metoder. Studeranden
kan mångsidigt använda olika kommunikationsformer
och verktyg för att nå sina egna och kundernas
mål.
Dessutom lär studeranden sig också att kritisk
utvärdera sitt eget arbete och sina använda
metoder.

Läranderesultat

Studeranden kan handleda
beteendeförändringsprocess hos vuxna.
Opiskelija osaa ohjata aikuisten
käyttäytymismuutosprosessia.

Studeranden kan tillämpa teorier och metoder
för hälsopromotion och idrott på
individ-/gruppnivå.
Opiskelija osaa soveltaa terveyden
edistämisen ja urheilun teorioita ja
menetelmiä yksilö-/ryhmätasolla.

Studeranden kan kartlägga målgruppens tillstånd
med hjälp av relevanta metoder (t.ex.
konditionstester) både i början och i slutet av
handledningsperioden.
Opiskelija osaa kartoittaa kohderyhmän lähtö- ja
lopputilanteen hyödyntäen sopivia menetelmiä
(esim. kuntotestit).

Studeranden kan ställa relevanta mål för
beteendeförändringsprocessen.
Opiskelija osaa asettaa sopivia tavoitteita
käyttäytymismuutokseen.

Studeranden kan planera och använda
ändamålsenliga verksamhetsformer (t.ex. planering
av fysisk träning) utgående från kartläggningar
och individernas behov.
Opiskelija osaa suunnitella ja käyttää
tarkoituksenmukaisia toimintatapoja (esim.
fyysisen harjoittelun suunnittelu) perustuen
kartoitukseen ja yksilön tarpeisiin.

Studeranden kan kommunicera på ett förståeligt
sätt (skriftligt, muntligt och visuellt) genom
olika kommunikationsstilar och -medel som är
anpassade till målgrupp och kontext.
Opiskelija osaa kommunikoida ymmärrettävällä
tavalla (kirjallisesti, suullisesti,
visuaalisesti) hyödyntäen eri
kommunikointityylejä ja -tapoja, jotka soveltuvat
kohderymälle ja kontekstiin.

Studeranden är medveten om hur olika
värdegrunder påverkar individ och kan ta det i
beaktande i kundarbetet.
Opiskelija on tietoinen, kuinka erilaiset
arvopohjat vaikuttavat yksilöön ja osaa ottaa sen
huomioon asiakastyössä.

Studeranden kan utvärdera sitt eget kunnande,
sina egna färdigheter och attityder samt ser sina
egna utvecklingsbehov.
Opiskelija osaa arvioida omaa osaamistaan,
taitojaan ja asenteitaan sekä ymmärtää omat
kehittymistarpeensa.

Studeranden kan tillämpa de yrkesetiska
principerna för sin egen bransch och arbetar för
en trygg och säker arbetskultur.
Opiskelija osaa soveltaa oman alansa
ammattieettisiä
periaatteita ja työskennellä turvallisesti.

Studeranden kan bära ansvaret för sitt eget
arbete och är aktiv.
Opiskelija osaa kantaa vastuun omasta
työskentelystään ja on aktiivinen.

Studeranden kan samarbeta, jobba i grupper
och medverka till gemensamma mål.
Opiskelija osaa tehdä yhteistyöstä,
työskennellä ryhmissä ja työskennellä yhteisiä
tavoitteita
kohti.

Innehåll

- Beteendeförändring
- Levnadsvanor
- Hälsofrämjande aktiviteter för vuxna
- Konditionstestning och träningsplanering
- Kostrådgivning
- Motivering
- Kommunikation
- Personlig handledning / grupphandledning

Förkunskaper

Test- och träningslära, Hälso- och
idrottspsykologi, Hälsokommunikation,
Coachingtekniker, Näringslära, Praktik inom
idrottsdidaktik och ?pedagogik

Mer information

På grund av praktikens karaktär varar den här
praktiken typiskt flera månader. Andra lösningar
måste alltid diskuteras med och bekräftas av
läraren!

Litteratur

Använd litteratur mångsidigt under praktiken,
t.ex.
- Hallén, J. & Ronglan, L.T. 2011. Träningslära
för idrotterna. Sisu idrottsböcker.
- Michalsik, L. & Bangsbo, J. 2004. Aerob och
anaerob träning. Sisu idrottsböcker.
- FYSS. Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och
sjukdomsbehandling. Statens Folkhälsoinstitut,
Rapport nr 2008:4.
Mero, A., Nummela, A., Kalaja, S. & Häkkinen, K.
(red.) 2016. Huippu-urheiluvalmennus: teoria ja
käytäntö päivittäisvalmennuksessa. VK-Kustannus
Oy.
- Fogelholm, M., Vuori, I. & Vasankari, T. (red)
2011. Terveysliikunta. Kustannus Oy Duodecim.
- Bompa & Haff. 2009. Periodization: Theory and
methodology of Training. 5th edition. Human
Kinetics.
- Bellardini, H., Henriksson, A. & Tonkonogi, M.
2009. Tester och mätmetoder för idrott och hälsa.
Sisu idrottsböcker.
- Keskinen, K.L., Häkkinen, K., Kallinen, M.,
Kuivalainen, J. & Aartolahti, E. (red.) 2018.
Fyysisen kunnon mittaaminen: käsi- ja oppikirja
kuntotestaajille. Liikuntatieteellinen seura.
- Kuntotestauksen hyvät käytännöt. 2010.
Liikuntatieteellinen seura.
- Thompson, W.R., Gordon, N.F. & Pescatello, L.S.
(ed.) 2010. ACSM?s Guidelines for Exercise
Testing and Prescription. Eight Edition. Wolters
Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins.
- Dwyer, G.B. & Davis, S.E. (ed) 2005. ACSM?s
Health-related Physical Fitness Assessment
Manual. Wolters Kluwer, Lippincott Williams &
Wilkins.
- Biddle, S. J. H. & Mutrie, N. 2001. Psychology
of Physical Activity: Determinants, Well-Being
and Interventions. Routledge.
- Ogden J. (2004) Health Psychology: A textbook.
MC Graw Hill Education: Berkshire UK.
- Nätsidor, t.ex. www.kaypahoito.fi Extern länk,
http://www.ukkinstituutti.fi Extern länk.

Studieaktiviteter

  • Praktikinfotillfäll e, planering och rapportering av praktik, praktikreflektionsd agspresentation - 15 timmar
  • Praktik - 120 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

1. Planering av praktiken: praktikplan,
praktikavtal

2. Genomförande av praktiken (120 h):
praktiktimmar, profilspecifika uppgifter

3. Reflektion, rapportering + utvärdering och
deltagande på praktikreflektionsdagen.

Lärare

Ruutu Katri

Examinator

Ruutu Katri

Antal kursplatser

Ingen begränsning (20 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursanmälningstid

2019-09-04 till 2020-07-31

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-08-29 12:30 - 15:30 B518 Praktikreflektionsdag Ruutu Katri
Taskinen Topi
Törnblom Cia
Vaappo Marko
2019-10-24 09:00 - 12:00 B320 Praktikreflektionsdag Ruutu Katri
Taskinen Topi
Törnblom Cia
Vaappo Marko
2019-10-30 13:00 - 14:30 B326 Praktik i träning och hälsa Praktikinfo (obligatorisk närvaro) Ruutu Katri
2019-12-16 12:00 - 15:00 B320 Praktikreflektionsdag Ruutu Katri
Taskinen Topi
Törnblom Cia
Vaappo Marko
2020-03-20 09:00 - 12:00 B320 Praktikreflektionsdag Ruutu Katri
Taskinen Topi
Törnblom Cia
Vaappo Marko
2020-05-26 09:00 - 12:00 D4106 Praktikreflektionsdag Ruutu Katri
Taskinen Topi
Törnblom Cia
Vaappo Marko

Kurs och studieplanssökning