Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Allmänna kompetenser
1)Inlärningskompetens
-Kan utveckla sitt eget kunnande och se vilka utvecklingsbehoven är
-Känner sin egen inlärningsstil och har förmågan att lära sig självständigt och att utveckla sin egen inlärningsstil
-Kan lära sig tillsammans med andra och kan dela med sig av kunskapen inom sin arbetsgemenskap
2)Kommunikativ och social kompetens
-Kan lyssna till andra och kan presentera budskap skriftligt, muntligt och visuellt genom att utnyttja olika kommunikationsstilar-Behärskar de branschtypiska kommunikationssituationerna inom sitt eget område
3)Internationell kompetens
-Förstår kulturskillnader och kan samarbeta med personer från andra kulturer

Yrkespecifika kompetenser:
Pedagogisk och didaktisk kompetens
-Kan målmedvetet och mångsidigt använda olika modeller och stilar för instruktion och undervisning till olika målgruppar
-Kan planera, utföra, utvärdera samt utveckla fysiska aktiviteter
-Kan utnyttja fysiska aktivitetens möjligheter att stöda människans utveckling och välmående
-Kan innovativt lösa problem och utveckla branschen
-Kan skapa inlärnings- och instruktionsfilosofi som baserar sig på den egna värdegrunden och kunskapen

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att
-Beskriva och instruera de olika motoriska inlärningsfaserna
-Kan använda olika undervisningsmetoder och förstå undervisningsstilarnas möjligheter (Mosston)
-Förstå och kan utnyttja teorier gällande motivation (ex. Självbestämmandeteorin: Deci & Ryan 2000).
-Kan tillämpa olika didaktiska metoder samt kan reflektera kring och utvärdera sin egen och andras undervisning och ledarskapsroll.

Innehåll

-Föreläsningar
-Planering och genomförande av undervisning (ledarskapsövningar, sekvenser)
-Utvärdering och observation av ledarskapsövningar
-Didaktisk observation
-Reflektion kring det egna ledarskapet

Förkunskaper

Människan i rörelse
Idrottsdidaktik och -pedagogik 1

Mer information

-Föreläsningar, ledarskapsuppgifter
-Observationer av samt reflektion kring medstuderandes ledarskapsövningar
-Videoobservation och analys av egna ledarskapsövningar
-Individuell ledarportfolio

Litteratur

Materials:
Jaakkola, Liukkonen, Sääkslahti 2013. Liikuntapedagogiikka. PS-kustannus. Opetus2000.
Stycken: 8, 9, 15-20, (23).

Jaakkola 2010.Liikuntataitojen oppiminen ja taitoharjoittelu. PS-kustannus. Opetus2000. Stycken: 1, 2, 6, 7, 9-12.

Referenser:

Heikinaro-Johansson & Tuovinen. 2007. Näkökulmia liikunatapedagogiikkaan.

Mosston, Asworth (2002) Teaching Physical Education

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 13 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 30 timmar
 • Basgruppsarbete - 10 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 30 timmar
 • Självstudier - 50 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Lärare

Vienola Riitta

Examinator

Vienola Riitta

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

 • 2015-04-29 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
 • 2015-06-04 - Övriga uppgifter

Kurs och studieplanssökning