Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Allmänna kompetenser:
1)Inlärningskompetens
-Känner sin egen inlärningsstil och har förmågan att lära sig självständigt och att utveckla sin egen inlärningsstil
-Kan lära sig tillsammans med andra och kan dela med sig av kunskapen inom sin arbetsgemenskap

Yrkespecifika kompetenser:
1)Pedagogisk och didaktisk kompetens
-Känner till didaktikens bakgrund/historia
-Känner till olika inlärningsriktningar, inlärningsstilar och principer för (motorisk) inlärning
-Känner till idrottsdidaktiska principer (att planera, utföra, utvärdera samt utveckla fysiska aktiviteter)
-Kan utnyttja vetenskapligt baserad information inom pedagogiken
-Kan målmedvetet och mångsidigt använda olika modeller och stilar för instruktion och undervisning till olika målgruppar (mest barn)
-Kan skapa inlärnings- och instruktionsfilosofi som baserar sig på den egna värdegrunden och kunskapen.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande:
-Kan reflektera ring olika inlärningsriktningar (behavioristisk m.m)
-Är medveten om var pedagogiken och didaktiken befinner sig i den vetenskapliga världen
-Känner till målgruppens betydelsen och kan beakta olika delområden för planering av undervisning
-Kan reflektera kring sin instruktionsfilosofi och relatera den till andras (ex. Rudolf Steiner, John Deweyn)
- Kan hitta och utnyttja vetenskapligt baserad information inom pedagogiken och didaktiken
-Ha grundläggande förståelse om de centrala begreppen inom didaktiken

Innehåll

Finns på Itslearning och gås igenom på första timmen den 7.1.

Förkunskaper

Människan i rörelse

Mer information

Examinationsformer
-Projektplan: Bedömning 1-5 (50 %) Deadline 29.1 kl. 16:00
-Genomförande av gruppaktivitet med valbar grupp. Bedömning: godkänd/ underkänd
-Projektrapport och dess presentation. Bedömning 1-5. (50 %) Deadline 17.2 kl. 09:00
-Instruktörens filosofi (+/- 1)

Litteratur

På svenska
Annerstedt, C. , Peitersen, B., Ronholt, H. 2005. Idrottsundervisning. Ämnet idrott och hälsas didaktik.
Engström, Redelius.2002. Pedagogiska perspektiv på idrott. HLS Förlag.
Forsell, A. Boken om pedagogerna.
Illeris, K. 2008. Lärande. Studentlitteratur
Långström, S & Viklund, U. 2006. Praktisk lärarkunskap. Lund: Studentlitteratur
Imsen, Gunn. 1999. Lärarens värld. Introduktion till allmän didaktik. Lund: Studentlitteratur.
Imsen, Gunn. 2006. Elevens värld: en introduktion i pedagogisk psykologi. Lund: Studentlitteratur.
Steinberg, J. 2004. Världens bästa fröken. När modern pedagogik fungerar. Falköping: Ekelunds förlag.
Maltén, A. 1997. Pedagogiska frågeställningar. Lund: Studentlitteratur
Maltén, A. 2003. Att undervisa, en mångfasetterad utmaning. Lund: Studentlitteratur.

På finska:
Heikinaro-Johansson & Tuovinen. 2007. Näkökulmia liikunatapedagogiikkaan.
Uusikylä, K. & Atjonen, P. 2007. Didaktiikan perusteet. WSOY
Numminen, P. & Laakso, L. 2009. Liikunnan opetusprosessin A B C. Liikuntakasvatuksen julkaisuja 5.
Kauppila, R. 2003. Opi ja Opeta tehokkaasti. PS-kustannus.
Rovio, Lintunen, Salmi (toim) 2009. Ryhmäilmiöt liikunnassa. Liikuntatieteellinen seura.

På engelska
Mosston, M. & Ashwortk, S.2002. Teaching Physical Education.

Om projekt
Hagström, A. & Mattsson, S. 2012. Att leda projekt från start till mål. Sisu Idrottsböcker.
Eriksson, M. Lilliesköld, J. 2004 Handbok för mindre projekt. Stockholm:Liber
Nordberg, K. 2002 Projekthandboken – Planera, leda och värdera projekt.Falköping: Förlags AB Björnen.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Basgruppsarbete - 13 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 58 timmar
 • Självstudier - 42 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio
 • Examinationsformer -Projektplan: Bedömning 1-5 (50 %) Deadline 29.1 kl. 16:00 -Genomförande av gruppaktivitet med valbar grupp. Bedömning: godkänd/ underkänd -Projektrapport och dess presentation. Bedömning 1-5. (50 %) Deadline 17.2 kl. 09:00 -Instruktörens filosofi (+/- 1). Deadline 27.2

Examinationskrav

-Aktivt deltagande på föreläsningarna
-Aktivt deltagande på filmplaneringen om projekt
-Aktivt deltagande i projekt och individuell processdagbok
-Projektplan, genomförande av gruppaktivitet med valbar grupp och projektrapport
-Instruktörens filosofi (individuellt)

Lärare

Vienola Riitta

Examinator

Vienola Riitta

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter

Kurs och studieplanssökning