Kursens undervisningsperiod

2 (2019-10-28 till 2019-12-31)

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Du utvecklar dina allmänna kompetenser genom
att:
- du har förmågan att planera, organisera och
utveckla din egen yrkesverksamhet
- du är medveten om värdegrunden inom ditt
yrkesområde och kan tillämpa de yrkesetiska
principerna för din egen bransch
- du kan tillämpa principerna för hållbar
utveckling
- du tillägnar dig kunskap i att planera,
formulera mål och bygga upp strategier på olika
nivåer i samhället.
- du utvecklar förmågan att se en produkt eller
tjänst ur ett användar- och livscykelperspektiv
samt kan tillämpa olika metoder för att
utveckla ditt yrkesområde.
- du känner till aktörer samt de samhälleliga
och ekonomiska kopplingarna i din bransch inom
den offentliga, privata och tredje sektorn samt
känner till påverkningsmöjligheter som finns
och som kan utveckla branschen

Du utvecklar din kompetens i fråga om det egna
yrkesområdet genom att:
- du känner till idrottens och
hälsopromotionens roll i att främja
välbefinnande och kan iaktta dessa på individ-
grupp- och samhällsnivå.
- du kan planera, utföra och utvärdera helheter
och verksamhetsmodeller och kan utnyttja
idrottens möjligheter till hälsofrämjande
verksamhet
- du känner till utvecklingsprognoserna inom
idrotts- samt servicebranschen och kan förstå
hur man kan främja dess ställning i samhället.
- du ökar din kompetens i att söka, kritiskt
granska och hantera information inom din
bransch samt inom hälsopromotion och
välbefinnande.
- du känner till styrdokument och lagstiftning
inom hälsofrämjande både globalt och lokalt
- du utvecklar förmågan att kritiskt bedöma
information och gestalta helheter inom
hälsopromotion och du kan utnyttja
internationella informationskällor inom idrott
och hälsofrämjande
- du förstår effekterna av globaliseringen och
dess möjligheter inom ditt eget yrkesområde

Kursen ersätter följande kurser

Inga

Mer information

Informeras senare

Litteratur

Rostila M. och Toivanen, S. 2012. Den orättvisa
hälsan. Om socioekonomiska skillnader i hälsa
och livslängd. Liber. ISBN 978- 91-47-09975-7.
Naidoo, J. & Wills, J. 2005. Folkhälsa och
hälsofrämjande insatser. Studentlitteratur.

ANDRA DOKUMENT TILLGÄNGLIGA PÅ NÄTET:

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja
2006:19 Helsinki 2006 Terveyden edistämisen
laatusuositus. Hittas på:
http://stm.fi/documents/1271139/1359643/terveyd Extern länk
enlaatusuositus_1.pdf/adbcbaf5-7cad-4e36-86bc-
77fac9769466

Rouvinen-Wilenius, P. & Koskinen-Ollonqvist, P.
2011. Tasa-arvo ja osallisuus väylä terveyteen.
Centret för hälsofrämjande:
http://issuu.com/soste/docs/tasa Extern länk-
arvo_ja_osallisuus_2012/1

Parviainen H., Mäkinen E., Nyrhinen M.,
Rouvinen-Wilenius P. ja Savolainen N.:
Terveyden edistämisen barometri 2008.
Ajankohtaiskatsaus kuntien ja järjestöjen
terveyden edistämiseen. Centret för
hälsofrämjande/Terveyden edistämisen keskus
2008. Finns på nätet:
https://www.academia.edu/1003173/Terveyden_edis Extern länk
t%C3%A4misen_barometri_2009

Aalto-Kallio, M & Mäkipää, E. 2010. Käytäntöjä
terveyden edistämiseksi. Katsaus terveyden
edistämisen rakenteiden kehittämistyöhön. Finns
på Soste.fi:
http://www.soste.fi/media/pdf/julkaisut/kaytant Extern länk
oja_terveyen_edistamiseksi_2010.pdf

Vastine rahalle ? Kannanottoja terveyden
edistämisen kustannusvaikuttavuuteen. 2010.
Rouvinen-Wilenius, P. & Koskinen-Ollonqvist, P.
(toim.)
http://www.soste.fi/media/pdf/vastine_rahalle.p Extern länk
df

Savola E. & Koskinen-Ollonqvist P.: Terveyden
edistäminen esimerkein. Käsitteitä ja
selityksiä. Centret för hälsofrämjande
/Terveyden edistämisen keskus: julkaisuja
3/2005. Finns på nätet:
http://www.soste.fi/media/pdf/terveyden_edistam Extern länk
inen_esimerkein_2005.pdf

Urpo Kiiskinen, Tuulikki Vehko, Kristiina
Matikainen, Sanna Natunen, Arpo Aromaa. 2008
Terveyden edistämisen mahdollisuudet.
Vaikuttavuus ja kustannusvaikuttavuus
Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja
2008:1.
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/1 Extern länk
13053/Terveyden_edistamisen_mahdollisuudet___va
ikuttavuus_ja_kustannusvaikuttavuus_fi.pdf?
sequence=1

LÄNKAR:

WHO: Hälsa 2020:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/1 Extern länk
9768/Halsa-2020-Sektorsovergripande-
policyramverk-insatser-halsa-valbefinnande-
15008.pdf

Olika modeller i hälsofrämjande i Finland:
https://www.innokyla.fi/kehittaminen/etsi-ja Extern länk-
loyda/aihealue/terveyden-ja-hyvinvoinnin-
edistaminen

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 30 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 5 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 38 timmar
 • Självstudier - 60 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Demonstrationer
Rapporter, produktioner

Lärare

 • Arola Annikki
 • Jeglinsky-Kankainen Ira
 • Törnblom Cia

Examinator

Törnblom Cia

Antal kursplatser

Ingen begränsning (16 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursanmälningstid

2019-10-14 till 2019-11-10

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-10-28 13:00 - 15:00 B325 Modeller i hälsopromotion Introduktion Törnblom Cia
2019-11-06 11:00 - 12:30 B325 Modeller i hälsopromotion Jeglinsky-Kankainen Ira
Törnblom Cia
2019-11-11 13:00 - 15:00 B325 Modeller i hälsopromotion Arola Annikki
Törnblom Cia
2019-11-13 09:30 - 11:30 B326 Modeller i hälsopromotion Törnblom Cia
2019-11-26 13:00 - 15:00 B328 Modeller i hälsopromotion Törnblom Cia
2019-12-04 09:30 - 11:30 B325 Modeller i hälsopromotion Törnblom Cia
2019-12-11 13:00 - 16:00 B325 Modeller i hälsopromotion Kursreflektion Törnblom Cia

Kurs och studieplanssökning