Kursens undervisningsperiod

3 (2020-01-01 till 2020-03-22)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Du utvecklar dina allmänna kompetenser genom att:
- du erhåller kunskap om hur man kan främja en hälsofrämjande arbetskultur
- du tillägnar dig kunskap i att planera, formulera mål och bygga upp strategier på grupp- och organisationsnivå
- du behärskar huvudprinciperna för organisationernas verksamhet och ledning
- du känner till arbetslivets styrdokument och lagstiftning

Du utvecklar din kompetens i fråga om det egna yrkesområdet genom att:
- du tillägnar dig kunskap om vad ett hälsofrämjande ledarskap innefattar och förstår hur en hälsofrämjande organisation fungerar
- du uppvisar kunskap i förändringsprocesser i en organisationsutveckling ur ett hälsofrämjande perspektiv
- du kan tillämpa teori till handling på olika arbetsplatser och organisationer
- du förstår hur belastning uppstår i arbete och hur den kan påverkas
- du känner till nationella och internationella modeller, direktiv och forskning om hälsofrämjande ledarskap och arbetsplats.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas du
- kunna identifiera de centrala begreppen inom hälsofrämjande organisation och ledarskap
- ha beredskap att stöda en arbetsplats i hälsofrämjande ledarskap och organisationsutveckling med relevanta verktyg och modeller
- kunna utifrån ett helhetsperspektiv planera åtgärder för att förebygga överbelastning och främja hälsa på arbetsplatsen

Innehåll

arbetsplats
- Verktyg för hälsofrämjande arbete på organiCentrala begrepp i hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap
- Nätverket; European network for Health Promotion Work Place (ENHPW)
- Processarbete med ett case, till exempel en sation och ledarskap.
- Salutogent ledarskap
- Stress ur ett organisationsperspektiv
- Trender inom arbetslivet

Förkunskaper

Kursen Hälsofrämjande idrott och motion

Mer information

Seminarier och kursevaluering har obligatorisk närvaro

Litteratur

- Hanson A.(2004) Hälsopromotion i arbetslivet. Studentlitteratur
- Öqvist Oscar. (2008) Systemteori i praktiken - Konsten att lösa problem och når resultat. Gothia Förlag. Stockholm
- Ahonen G, Anttonen H, Bergström M, ym. Ahonen G,Anttonen H, Bergström M, ym. ( 2002)
Henkilöstöraportointi, johtaminen ja työssä jaksaminen. Henkilöstövoimavarojen seuranta ja sen hyödyntäminen - tutkimuksen keskeiset havainnot. Työssä jaksamisen ohjelma

Referenslitteratur och bra weblinkar
- http://www.ttl.fi/Internet/partner/stv/Raportit/WHP+in+Europe.htm Extern länk
- http://www.enwhp.org/ Extern länk
- ENWHP Toolbox http://enwhp.werbeagentur-muenster.de/toolbox2/new/suche.php Extern länk

Artiklar presenteras under kursen och egna databas sökningar görs

- Wolvén Lars Erik. (2000) Att utveckla mänskliga resurser i organisationer. Studentlitteratur
- Eriksson, Andrea. (2011) Health Promoting Leadership - A study of the Concept and Critical Conditions for Implementation and Evaluation. Doctoral Thesis. Nordic School of Public Health. Gothenburg. Avaliable at; http://www.nhv.se/upload/Biblioteket/Andrea%20Eriksson%20kappa.pdf Extern länk

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 5 timmar
 • Praktiska övningar - 5 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 40 timmar
 • Självstudier - 53 timmar
 • Seminarier - 10 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Rapport, presentation på seminarie
Hemuppgifter
Självutvärdering

Lärare

Törnblom Cia

Examinator

Törnblom Cia

Antal kursplatser

Ingen begränsning (12 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-12-24 till 2020-01-20

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-01-13 13:00 - 14:30 B325 Hälsofrämjande ledarskap Introduktion Törnblom Cia
2020-01-21 09:30 - 12:00 B325 Hälsofrämjande ledarskap Törnblom Cia
2020-01-23 10:30 - 12:00 B325 Hälsofrämjande ledarskap Törnblom Cia
2020-01-28 09:00 - 11:00 B325 Hälsofrämjande ledarskap Livshantering med Katri Ruutu Katri
Törnblom Cia
2020-01-30 09:30 - 12:00 B325 Hälsofrämjande ledarskap Törnblom Cia
2020-02-04 09:30 - 12:00 B327 Hälsofrämjande ledarskap Jämställdhet och genus i arbetslivet (Anne och Tarja) Törnblom Cia
2020-02-06 09:30 - 12:00 B328 Hälsofrämjande ledarskap Törnblom Cia
2020-02-12 09:30 - 11:30 B325 Hälsofrämjande ledarskap Törnblom Cia
2020-02-19 09:30 - 12:00 B325 Hälsofrämjande ledarskap Törnblom Cia
2020-02-25 09:30 - 12:00 B325 Hälsofrämjande ledarskap Minna Stenius gästföreläsare Törnblom Cia
2020-02-27 09:30 - 12:00 B326 Hälsofrämjande ledarskap Törnblom Cia
2020-03-04 09:30 - 12:00 B325 Hälsofrämjande ledarskap Törnblom Cia
2020-03-10 09:30 - 12:00 B325 Hälsofrämjande ledarskap Seminarium Törnblom Cia
2020-03-11 09:30 - 12:00 B325 Hälsofrämjande ledarskap Seminarium Törnblom Cia
2020-03-25 10:00 - 12:00 Hälsofrämjande ledarskap Seminarie och opponering Online zoom Törnblom Cia

Kurs och studieplanssökning