Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

- Du har grundläggande kunskap om
forskningsprocessen
och
om olika forskningsmetoder, speciellt om de
metoder
som
har särskild betydelse för den egna
professionen.
- Du kan tillämpa vetenskaplig litteratur i ditt
eget
arbete, och som referensmaterial i din egen
kunskapsutveckling.
- Du har utvecklat din beredskap och kan delta i
arbetslivsrelaterade projekt och därmed bidra
till
kunskapsutveckling.

Dessa tre kompetensmål bidrar till följande
övergripande
mål med kursen: Du förstår innebörden i
begreppet
kunskap,
olika former av kunskap och olika traditioner
för
kunskapsbildning. Du förstår sambandet mellan de
kunskapssyner som gäller i olika
vetenskaps-/tvärvetenskapliga områden.

Läranderesultat

1.Kunna identifiera behov för utveckling, kunna
avgränsa tema samt formulera ett syfte och
frågeställningar för sitt examensarbete vilket
bidrar till kunskapsutveckling inom
professionsområdet.

2.Känna till och kunna diskutera olika typer av
examensarbete i förhållande till behov inom
arbetslivet.

3.Känna till och kunna diskutera de yrkes- och
forskningsetiska principerna som gäller för
examensarbetet.

4.Ha förmåga att läsa, förstå och kritiskt
granska vetenskaplig litteratur som stöd för
examensarbetet.

5.Kunna redogöra för relevanta metoder för
insamling av kvalitativ data för olika typer av
examensarbeten och behärskar grunderna för
innehållsanalysens olika skeden och förstår när
innehållsanalys lämpar sig som analysmetod för
bearbetning av insamlat material.

6.Behärskar grunderna för insamling av
kvantitativa data, kan utnyttja ett
statistikverktyg för analys av data, och du
behärskar grunderna för tolkning av resultaten
och rapportering av dem i form av deskriptiv
statistik.

7.Kunna kritiskt diskutera resultat samt kunna
rapportera och argumentera resultaten i
förhållande till arbetets olika delar.

Innehåll

- Forskningsprocessen
- Kunskapsteori
- Litteraturöversikt och dess betydelse
- Designer inom kvantitativ och kvalitativ
forskning
- Enkät, intervju och observationsstudier
- Litteraturstudie
- Standardiserade mätmetoder inom HV:s
profilområden
- Innehållsanalys
- Forskningsetik
- Informationssökning och -bearbetning
- Kritisk granskning av vetenskapliga artiklar,
rapporter och uppsatser

- Statistik: normalfördelning,
konfidensintervall,
korstabellen, korrelationsanalys,
korrelationskoefficient, T-test

Mer information

Kursen kräver aktivt deltagande (= obligatorisk
närvaro)
i "Lupp i grupp" -tillfällena och inlämning av
övningsuppgifterna på Itslearning.

Litteratur

Kursbok:
Jakobsen, D.I. 2012.Förståelse,beskrivning och
förklaring - Introduktion till
samhällsvetenskaplig metod för hälsovård och
socialt arbete. Studentlitteratur, Lund.

Henricson M.(red)2017.Vetenskaplig teori och
metodik Från idé till examination inom
omvårdnad. Studentlitteratur AB

Referenslitteratur:
Backman, J. 2008. Rapporter och uppsatser.
Studentlitteratur,
Lund.

Björklund, M. & Paulsson, U. 2014. Academic
papers
and theses: -
to write and present and to act as an opponent.

Brinkmann, S. & Kvale, S. 2009. Den kvalitativa
forskningsintervjun. Studentlitteratur, Lund.

DePoy, E. 1999. Forskning: en introduktion.
Studentlitteratur,
Lund.

Ejlertsson, G. 2014. Enkäten i praktiken: En
handbok
i
enkätmetodik, Studentlitteratur, Lund.

Flick, U. 2011. Introducing Research
Methodology.
A
Beginner's
Guide to Doing a Research Project. USA, SAGE
Publications Ltd.

Forsberg, Ch. & Wengström, Y. 2013. Att göra
systematiska
litteraturstudier. Natur och Kultur, Stockholm.

Granskär, M. & Höglund-Nielsen, B. 2008.
Tillämpad
kvalitativ
forskning inom hälso- och sjukvården.
Studentlitteratur, Lund.

Jansson, R. 2013. English for scientific
research. A
practical
guide to good science writing.
Studentlitteratur,
Lund.

Ojasalo, K., Moilanen, T. & Ritalahti, J.
Kehittämistyön
menetelmät – Uudenlaista osaamista
liiketoimintaan.
Sanoma Pro
Oy, Helsinki.

Patel, R. & Davidson, B. 2011.
Forskningsmetodikens
grunder: att
planera, genomföra och rapportera en
undersökning.

Paulsson, U. 2011. Uppsatser och rapporter: med
eller
utan
uppdragsgivare. Studentlitteratur, Lund.

Toikko, T. & Rantanen, T. 2009. Tutkimuksellinen
kehittämistoiminta. Tampere University, Tampere.

Tuomi, J. & Sarajärvi, A. 2009. Laadullinen
tutkimus
ja
sisällönanalyysi. Tammi, Helsinki.

Vilkka, H. & Airaksinen, T. 2003. Toiminnallinen
opinnäytetyö.
Tammi.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 30 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 40 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 54 timmar
 • Självstudier - 90 timmar
 • Nätbaserade - 50 timmar
 • Seminarier - 6 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 270 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 270 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Följande tre delar bildar examinationerna för
denna kurs. Alla tre olika delmoment bör vara
godkända för
avklarad kurs:

1) TENT 17.10. som ger max 40 poäng, för godkänt
krävs 15 poäng i tentamen.

2) Individuellt skriva ett abstrakt. Denna
uppgift är en peer-review uppgift på ITS
learning. (kriterier för
uppgifterna). Sammanfattande skriftlig uppgift
ger 20 poäng. Uppgiften skrivs den 10.10.2018
klockan 8:30 -
11:30.

3) Aktivt deltar i programvisa träffar som
bedöms godkänd/underkänd. Aktivt deltagande
innebär att man
regelbundet (minst 3 gånger) finns på plats, har
deltagit i gruppuppgifterna och lämnat in
uppgifterna på ITS
learning. (Lupp i grupp uppgifter)

Bedömningsskala:
60-56 5
55-51 4
50-46 3
45-41 2
41-35 1
Poäng mindre än 35 betyder underkänd i kursen

Lärare

 • Forss Mia
 • Hagström Sarah
 • Hellsten Thomas
 • Jungell Jacob
 • Kokko Anne
 • Ruutu Katri
 • Sigfrids Ingmar
 • Taskinen Topi
 • Törnblom Cia
 • Vaappo Marko
 • Vienola Riitta

Examinator

Hellstén Thomas

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

 • 2018-10-17 - Tentamina
 • 2018-10-10 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning