Kursens undervisningsperiod

4 (2020-03-23 till 2020-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Studerande utvecklas som sakkunnig inom ett valfritt område av fysioterapin. Studerande behärskar grunderna för forskningsbaserat utvecklingsarbete, får beredskap till ett innovativt och evidensbaserat arbetssätt och kan utnyttja nationell och internationell forskning i sitt arbete som fysioterapeut. Hen kan självständigt avgränsa ett tema för examensarbetet samt söker och utnyttjar kunskap med vetenskaplig metodik och systematik. Studerande kan dokumentera resultaten av sitt arbete och skriva rapport och övar sig i att logiskt och kritiskt granska, tolka och presentera data enligt vetenskapliga principer och kan argumentera för sina åsikter.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara
förmögen att:
- samla in grundmaterial till ett examensarbete på
ett strukturerat sätt.
- välja ändamålsenlig metod för att bearbeta och
analysera sitt material.
- diskutera och kritiskt granska sitt arbete samt
göra jämförelser till tidigare kunskap inom
området.
- presentera sitt resultat vid ett seminarium på
ett objektivt sätt.
- fungera som opponent till en annan student vid
ett seminarietillfälle.

Utöver detta deltar studenten i minst 5
examensarbetspresentationer.

Innehåll

Handledning, datainsamling, materialanalys,
rapportering, opponens.

Studieaktiviteter

 • Individuell handledning och grupphandledning - 20 timmar
 • Självstudier - 98 timmar
 • Seminarier - 15 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer:
Examination 1 presenterar ett färdgit examensarbete vid ett Thesis forum
Examination 2 Opponerar muntligt ett annat examensarbete samt skriver en opponentberättelse
Examination 3 Skriver ett godkänt mognadsprov
(examinationer = tentamina, demonstrationer och presentationer, rapporter och produktioner, uppsatser, samt närvaro vid angivna tillfällen)

Examinationerna väger sinsemellan på följande sätt: ...

Lärare

 • Hellsten Thomas
 • Jeglinsky-Kankainen Ira
 • Kokko Anne
 • Kukkonen Göta
 • Ring Joachim
 • Sievers Hannele
 • Tana Jonas

Examinator

Hellstén Thomas

Antal kursplatser

Ingen begränsning (45 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursanmälningstid

2019-09-11 till 2020-05-31

Kurs och studieplanssökning