Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målet är att studenten utvecklar sin förmåga att
identifiera relevanta utvecklings- och
problemområden
inom professionen. Studenten utvecklar sin
förmåga i
att särskilja utvecklingsbehovet och att
avgränsa
området till en hanterbar helhet.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande:
- vara förmögen att självständigt söka relevant
bakgrundsinformation till sitt problemområde
- kunna utifrån den tidigare kunskapen
identifiera kunskapsbehovet inom det valda
området
- kunna formulera en avgränsad problemställning
och
ett klart syfte som grund för det kommande
examensarbetet

Innehåll

Grupphandledning
- Skapande av idé till eget examensarbete
- Deltagande och presentation vid idéseminarium
- Att lyssna på 4 Thesis Forum presentationer

Studieaktiviteter

 • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
 • Självstudier - 115 timmar
 • Seminarier - 10 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att 1) studenten
deltar
aktivt i grupphandledningens idéfas och 2) att
studenten deltar aktivt i idéseminariet samt
presenterar sin skriftliga idé för
examensarbetet.
Idén baseras på minst 5 forskningsartiklar och
har en
avgränsad problemställning och ett klart syfte.

Kursdelen bedöms godkänd/underkänd.

Lärare

 • Hellsten Thomas
 • Jeglinsky-Kankainen Ira
 • Kokko Anne
 • Kukkonen Göta
 • Ring Joachim
 • Sievers Hannele
 • Tana Jonas
 • Törnblom Cia

Examinator

Hellstén Thomas

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kurs och studieplanssökning