Kursens undervisningsperiod

3 (2020-01-01 till 2020-03-22)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

- Studenten känner till orsaker, symptom,
undersöknings-, behandlings- och
rehabiliteringsprinciper vid vanligaste
neurologiska sjukdomar, skador och handikapp.
- Studenten förstår nervsystemets
sensomotoriska kontroll hos friska och kan
uppmärksamma de bortfallssymptom som uppstår
vid neurologiska avvikelser .
- Studenten fördjupar sin kunskap i motorisk
kontroll och inlärning och övar sig i att
bedöma den neurologiska patientens resurser och
möjligheter.
- Studenten kan tillämpa fysioterapeutiska
träningsmetoder för att förbättra den
neurologiska patientens rörelse- och
funktionsförmåga.
-studenten förstår rehabiliteringsprinciperna
klientcentrering, multiprofessionellt teamarbetet
och har ICF som teoretisk referens för
rehabiliteringen

Läranderesultat

Efter avslutad kurs förväntas studenten förstå
nervsystemets fysiologi för att rätt kunna
välja relevanta metoder för fysioterapeutisk
bedömning, träning, handledning och utvärdering
för personer med neurologiska sjukdomar och
skador.
Studenten förväntas kunna beakta olika
förflyttningstekniska aspekter. Studenten
förväntas kunna dokumentera
fysioterapiprocessen och fungera som en del i
ett multiprofessionellt team.
Studenten kan relatera till tidigare kunskap
och färdigheter och tillämpa dessa till
personer med neurologiska sjukdomar och skador.

Innehåll

Centrala nervsystemets sensomotoriska helhet
och dess reglering. Funktionsbortfall samt
deras betydelse för patienten.
Undersökning, bedömning, problemdefiniering,
målsättning, åtgärder och utvärdering vad
gäller den neurologiska patienten.
Olika neurologiska sjukdomar och skador: MS,
Stroke och Parkinson.

Förkunskaper

Anatomi, fysiologi, biomekanik
Fysioterapeutiska bedömningar och metoder
Medicinska ämnen
KLinisk fysioterapi med inriktning på andning och
cirkulation samt klinisk fysioterapi med
inriktning på stöd- och rörelseorganen (tidigare
under kursnamnen: Inriktad fysioterapi I och II)

Mer information

Skriftlig tentamen 12.3, Bedömning 0-5 som utgör
kursvitsordet
En del av studenterna gör en bedömningsuppgift av
en klient med Parkinson
Efter avklarad teoridel om Stroke, har vi
simuleringsövningar, som är obligatorisk

Litteratur

KURS- OCH TENTAMENSBOK:
Lennon,S. Ramdharry, G. Verheyden,G. Physical
Management for Neurological Conditions 4th
Edition.2018. Elsevier

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 24 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 8 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 4 timmar
 • Praktiska övningar - 24 timmar
 • Basgruppsarbete - 10 timmar
 • Självstudier - 59 timmar
 • Seminarier - 6 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
Tentamen (vitsord 1-5)
bedömning med rapport av en klient
(godkänd/underkänd)
Närvaro obligatorisk på seminarier och
praktiska lektioner samt Simulering

Lärare

Kokko Anne

Examinator

Kokko Anne

Antal kursplatser

Ingen begränsning (36 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Period 3

Omtentamensdatum

 • 2020-04-24
 • 2020-06-05

Kursanmälningstid

2019-12-24 till 2020-01-20

Examinationsformer

 • 2020-03-12 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-01-09 09:15 - 11:30 D173 Rehabilitering - Neurologisk fysioterapi 1 Introduktion till kursen Allmänt om neurologisk fysioterapi Kokko Anne
2020-01-13 09:15 - 11:30 D281 Rehabilitering - Neurologisk fysioterapi 1 Bedömning av klienter med neurologiska skador Kokko Anne
2020-01-13 09:15 - 11:30 D282 Rehabilitering - Neurologisk fysioterapi 1 Kokko Anne
2020-01-16 09:15 - 11:00 D173 Rehabilitering - Neurologisk fysioterapi 1 ICF och GAS Kokko Anne
2020-01-29 09:15 - 11:00 D281 Rehabilitering - Neurologisk fysioterapi 1 Praktiska övningar inom Stroke Kokko Anne
2020-01-29 09:15 - 11:00 D282 Rehabilitering - Neurologisk fysioterapi 1 Kokko Anne
2020-01-29 12:00 - 14:00 D281 Rehabilitering - Neurologisk fysioterapi 1 praktiska övningar inom Stroke rehab
2020-01-29 12:00 - 14:00 D282 Rehabilitering - Neurologisk fysioterapi 1
2020-01-30 09:00 - 11:15 D281 Rehabilitering - Neurologisk fysioterapi 1 Praktiska övningar inom Stroke rehabiliteringen Kokko Anne
2020-01-30 09:00 - 11:15 D282 Rehabilitering - Neurologisk fysioterapi 1 Kokko Anne
2020-02-05 09:00 - 11:15 D173 Rehabilitering - Neurologisk fysioterapi 1 Parkinsons sjukdom Kokko Anne
2020-02-06 09:00 - 11:15 D281 Rehabilitering - Neurologisk fysioterapi 1 Praktiska övningar för klienter med Parkinsons sjukdom Kokko Anne
2020-02-06 09:00 - 11:15 D282 Rehabilitering - Neurologisk fysioterapi 1 Kokko Anne
2020-02-17 09:15 - 11:30 D281 Rehabilitering - Neurologisk fysioterapi 1 Genomgång av Parkinsonsuppgiften + MS teori och praktiska övningar Kokko Anne
2020-02-17 09:15 - 11:30 D282 Rehabilitering - Neurologisk fysioterapi 1 Kokko Anne
2020-02-19 09:00 - 11:30 D4106 Rehabilitering - Neurologisk fysioterapi 1 MS Kokko Anne
2020-02-26 09:15 - 11:30 D281 Rehabilitering - Neurologisk fysioterapi 1 Stroke case - förberedelse inför simuleringen Kokko Anne
2020-02-26 09:15 - 11:30 D282 Rehabilitering - Neurologisk fysioterapi 1 Kokko Anne
2020-03-12 09:00 - 12:00 D4107-08 Rehabilitering - Neurologisk fysioterapi 1 TENTAMEN Kokko Anne
2020-03-16 08:30 - 16:00 E487.2 Rehabilitering - Neurologisk fysioterapi 1 Simulering av stroke rehab Kokko Anne
2020-03-16 08:30 - 16:00 E490 Rehabilitering - Neurologisk fysioterapi 1 Debriefing Kokko Anne

Kurs och studieplanssökning