Kursens undervisningsperiod

 • 1 (2019-08-01 till 2019-10-27)
 • 2 (2019-10-28 till 2019-12-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Studerande utvecklar sin handlingsberedskap och
kan välja och använda ändamålsenliga
fysioterapeutiska bedömnings- och
behandlingsmetoder:

- kunna bemöta en klient professionellt i en
test- och behandlingssituation

- Studenten utvecklar sin handlingsberedskap
samt förväntas kunna välja och använda sig av
olika fysiska test, s.s. balans- uthållighets-
och styrketest för arbetsföra samt seniorer

- studerande förväntas kunna facilitera
klientens stabilitet i olika ställningar, samt
aktivera rörelser och förflyttningar. Studenten
kan även handleda andra att utföra olika
motoriska övningar på egen hand.

- Studerande känner till ledmobiliseringens
grundprinciper och kan utföra ledmobilisering
på extremitetslederna enligt grundprinciperna.

Läranderesultat

Studerande förväntas
- förstå bedömningens betydelse för utvärdering
av rörelse, aktivitet och funktion och dess
samband till människans hälsa.
- förstå syftet samt användningsområdet för
olika fysiska tester för balans, koordination,
uthållighet och styrka.
- kunna utföra ifrågavarande tester i praktiken
- kunna bemöta en klient professionellt i en
test- och behandlingssituation
- Förstå bedömningens vikt för utvärdering av
rörelse, aktivitet och funktion och dess
relation till människors hälsa.
-känna till och kunna tillämpa facilitering av
ställning, rörelse och grundmotorik och
speciellt metoden PNF
- kunna beakta ergonomi och säkerhet i
patientförflyttningar både ur patientens och
terapeutens synvinkel. Kunna använda olika
hjälpmedel och redskap som stöd i
förflyttningar.
- kunna redovisa för ledmobiliseringens
användingsområden och utföra de olika
mobiliseringarna på extremitetslederna på ett
effektivt sätt

Innehåll

Teoretiska grunderna till fysioterapeutisk
bedömning.
Bedömning av fysisk prestation och fysisk
aktivitet. Praktisk tillämpning av:
olika balans-, uthållighets- och styrketest.

Teoretiska grunder i och praktisk tillämpning
av
följande metoder:

- facilitering och metoden PNF
- ledmobilisering av extremitetslederna
- patientförflyttning

Förkunskaper

Fysioterapeutiska bedömningar och metoder I
Rörelseapparatens anatomi
Anatomi, fysiologi och biomekanik
Människan i rörelse

Mer information

Kursen har obligatorisk närvaro 80% av de
praktiska
lektionerna.Frånvaro
kompenseras med angivna uppgifter. Under 50%
närvaro kan inte kompenseras.

Litteratur

Tester:
Liikuntalääketieteen ja testaustoiminnan
edistämisyhdistys liite ry, 1998.
Kuntotestauksen perusteet.
ELLER
Keskinen, K-L., Häkkinen, K., Kallinen, M.
2004(eller nyare). Kuntotestauksen käsikirja.
Tampere, Tammer-Paino oy. ISBN 951-8982-67-8.
OCH
Bellardini, H., Henriksson, A., Tonkonogi, M.
2009. Tester och mätmetoder - för idrott och
hälsa. SISU Idrottsböcker. Livonia Print,
Lettland. ISBN 978-91-854 33-13-1

Ledmobilisering:
Kaltenborn, F. 2015 Manual Mobilization of the
Joints, Volume I The Extremities 8th Edition
(7th Edition 2011 kan även användas)

Facilitering, PNF: Adler,S.& al.PNF in
Practice,
An illustrated Guide(2008)3rd edition.

Förlyttning:Tamminen-Peter L, Wickström G;
2014. Patientförflyttning - En skicklig vårdare
aktiverar och hjälper

Referenslitteratur:

Bellardini, H., Henriksson, A., Tonkonogi, M.
2009. Tester och mätmetoder - för idrott och
hälsa. SISU Idrottsböcker. Livonia Print,
Lettland. ISBN 978-91-854 33-13-1

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Praktiska övningar - 60 timmar
 • Självstudier - 55 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio
 • 1) Färdighetsprov (0-5) 2) It`s learning hem- tentamen (quize, godkänd/underkänd)

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten är
närvarande vid 80% av de praktiska
övningstimmarna samt avlägger följande
examination:
praktisk tentamen i ledmobilisering och
facilitering

Frånvaro kompenseras med angivna
uppgifter.Under
50% närvaro kan inte kompenseras.

Godkänd hem-tentamen

Lärare

 • Kokko Anne
 • Ring Joachim
 • von Hedenberg-Löfman Linnéa
 • Hellstén Kati

Examinator

Ring Joachim

Antal kursplatser

Ingen begränsning (39 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2020-01-30

Kursens tidtabell

Omtentamen 1: 12/2019, 2: 1/2020

Kursanmälningstid

2019-08-12 till 2019-09-08

Examinationsformer

 • 2019-10-21 - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-08-29 12:30 - 13:15 F249 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder II Introduktion till kursen (obligatorikst närvaro) Hellsten Thomas
Kokko Anne
Ring Joachim
von Hedenberg-Löfman Linnéa
2019-08-29 13:15 - 15:00 F249 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder II Mobilisering, teori Hellsten Thomas
2019-09-02 09:00 - 11:00 D4107-08 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder II Teori: förflyttningar von Hedenberg-Löfman Linnéa
2019-09-02 12:00 - 15:00 E488 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder II Praktiska övningar förflyttning: grupp A 12.00-13.15 Grupp B 13.30-14.45 von Hedenberg-Löfman Linnéa
2019-09-04 12:15 - 13:45 D173 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder II Facilitering - teori Kokko Anne
2019-09-05 09:00 - 12:15 D281 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder II Mobilisering (praktisk), vristen. Grupp A 9-10:30, grupp B 10:45-12:15 Hellsten Thomas
2019-09-05 09:00 - 12:15 D282 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder II Mobilisering (praktisk), vristen. Grupp A 9-10:30, grupp B 10:45-12:15 Hellsten Thomas
2019-09-05 09:00 - 12:15 D275 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder II Individuella övningar Hellsten Thomas
2019-09-06 09:15 - 11:30 D275 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder II Facilitering av grundmotoriken. Praktiska övningar Kokko Anne
2019-09-09 09:00 - 14:00 E488 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder II Praktiska övningar förflyttning: Grupp B 9.00-11.00 Grupp A 12.00-14.00 von Hedenberg-Löfman Linnéa
2019-09-09 09:00 - 14:00 D281 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder II Facilitering av rörelser: grupp A 9-11 grupp B 12-14 Kokko Anne
2019-09-09 09:00 - 14:00 D282 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder II Kokko Anne
2019-09-10 12:30 - 15:45 D281 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder II Mobilisering (praktisk), knä. Grupp B 12:30-14:00, grupp A 14:15-15:45 Hellsten Thomas
2019-09-10 12:30 - 15:45 D282 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder II Mobilisering (praktisk), knä. Grupp B 12:30-14:00, grupp A 14:15-15:45 Hellsten Thomas
2019-09-10 12:30 - 15:45 D275 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder II Individuella övningar Hellsten Thomas
2019-09-11 09:00 - 13:15 D281 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder II Facilitering av rörelse grupp B 9-11 grupp A 11.15-13.15 Kokko Anne
2019-09-11 09:00 - 13:15 D282 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder II Kokko Anne
2019-09-13 09:00 - 12:00 D281 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder II Egen övning Kokko Anne
2019-09-13 09:00 - 12:00 D282 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder II Kokko Anne
2019-09-18 09:00 - 13:00 D281 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder II Facilitering av rörelse, praktiska övningar grupp A 9-11 grupp B 11.15-13.15 Kokko Anne
2019-09-18 09:00 - 13:15 D282 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder II Kokko Anne
2019-09-19 09:00 - 14:30 D281 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder II Mobilisering (praktisk), höften-axeln Grupp A 9-11:30, grupp B 12:00-14:30 Hellsten Thomas
2019-09-19 09:00 - 14:30 D282 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder II Mobilisering (praktisk), höften-axeln Grupp A 9-11:30, grupp B 12:00-14:30 Hellsten Thomas
2019-09-19 09:00 - 14:30 D275 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder II Individuella övningar Hellsten Thomas
2019-09-20 09:00 - 12:00 D281 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder II egen övning - jobba med case Kokko Anne
2019-09-20 09:00 - 12:00 D282 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder II Kokko Anne
2019-09-23 12:15 - 14:00 D281 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder II teori + praktik Ring Joachim
2019-09-23 12:15 - 14:00 D282 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder II Ring Joachim
2019-09-23 12:15 - 14:00 D275 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder II teori + praktik Ring Joachim
2019-09-25 09:00 - 11:30 D281 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder II Kokko Anne
2019-09-25 09:00 - 11:30 D282 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder II Facilitering av rörelse, rörelsemönster och motorik Kokko Anne
2019-09-27 08:30 - 11:15 D282 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder II Balanstest (praktiska övningar) Ring Joachim
2019-09-27 08:30 - 11:15 D281 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder II Balanstest (praktiska övningar) Ring Joachim
2019-09-30 12:15 - 15:00 D280 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder II
2019-09-30 12:15 - 15:00 D281 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder II
2019-09-30 12:15 - 15:00 D282 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder II
2019-09-30 12:15 - 15:00 D275 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder II Muskeltest (praktiska övningar) Ring Joachim
2019-10-03 09:15 - 12:30 D281 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder II Mobilisering (praktisk), armbågen, Grupp B 9:15-10:45, grupp A 11:00-12:30 Hellsten Thomas
2019-10-03 09:15 - 12:30 D282 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder II Mobilisering (praktisk), armbågen, Grupp B 9:15-10:45, grupp A 11:00-12:30 Hellsten Thomas
2019-10-03 09:15 - 12:30 D275 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder II Individuella övningar Hellsten Thomas
2019-10-04 08:30 - 11:15 F249 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder II UKK gångtest ute (praktisk övning) Ring Joachim
2019-10-07 12:15 - 15:30 D281 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder II Mobilisering (praktisk), handen, Grupp A 12:15-13:45, grupp B 14:00-15:30 Hellsten Thomas
2019-10-07 12:15 - 15:30 D282 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder II Mobilisering (praktisk), handen, Grupp A 12:15-13:45, grupp B 14:00-15:30 Hellsten Thomas
2019-10-07 12:15 - 15:30 D275 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder II Individuella övningar Hellsten Thomas
2019-10-11 08:30 - 11:15 D281 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder II praktiska övningar Ring Joachim
2019-10-11 08:30 - 11:15 D282 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder II praktiska övningar Ring Joachim
2019-10-11 08:30 - 11:15 D275 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder II Ring Joachim
2019-10-11 08:30 - 11:15 D280 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder II Ring Joachim
2019-10-14 09:30 - 11:30 D4107-08 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder II Karin von Smitten Stubb Hellsten Thomas
2019-10-14 12:15 - 15:00 D275 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder II praktiska övningar Ring Joachim
2019-10-14 12:15 - 15:00 D281 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder II praktiska övningar Ring Joachim
2019-10-14 12:15 - 15:00 D282 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder II Ring Joachim
2019-10-21 08:00 - 16:00 D281 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder II Tentamen, praktisk (mobilisering, facilitering) Hellsten Thomas
Kokko Anne
2019-10-21 08:00 - 16:00 D282 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder II Tentamen, praktisk (mobilisering, facilitering) Hellsten Thomas
Kokko Anne
2019-10-24 08:00 - 16:00 D281 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder II Tentamen, praktisk (mobilisering, facilitering) Hellsten Thomas
Kokko Anne
2019-10-24 08:00 - 16:00 D282 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder II Tentamen, praktisk (mobilisering, facilitering) Hellsten Thomas
Kokko Anne
2019-11-07 12:00 - 14:00 D281 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder II Omtentamen (mobilisering, facilitering) Hellsten Thomas
Kokko Anne
2019-11-07 12:00 - 14:00 D282 Fysioterapeutiska bedömningar och metoder II Omtentamen (mobilisering, facilitering) Hellsten Thomas
Kokko Anne

Kurs och studieplanssökning