Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att:
-ge kunskap om hur vanliga problem och konflikter påverkar människans psykofysiska välbefinnande
-ge kunskap i hur den psykiska hälsan avspeglas i människans grundmotorik, kroppsuppfattning och kroppsspråk.
-ge en överblick över de vanligaste copingstrategierna.
-ge kunskap om funktionsnedsättningar i stöd- och rörelseorganen och behandlingsprinciper för dessa

Läranderesultat

Del 1 Psykofysisk fysioterapi:
Efter avklarad kurs förväntas studenten
- känna till faktorer som påverkar människans psykosomatiska välbefinnade.
-kunna tillämpa copingstrategier utgående från ett fysioterapeutiskt perspektiv i klientkontakter
-kunna tillämpa metoder för basal kroppskännedom, avslappning och stresshantering både i behandlande och hälsofrämjande syfte.

Del 2: Fysioterapi vid funktionsstörningar i stöd- och rörelseorganen
-känna till och kunna bedöma de vanligaste funktionsnedsättningarna som är sammankopplade med övre extremiteten, skuldergördeln och ryggraden.
-känna till behandlingsprinciper vid olika sjukdomar i stöd- och röreslseorganen och grunda sina val av fysioterapimetoder på beprövad kunskap
-kunna utgående från patientens individuella fysioterapeutiska problem och livssituation på ett ändamålsenligt sätt bedöma behovet av, planera, genomföra och utvärdera fysioterapin.

Innehåll

Se kursens tidtabell

Förkunskaper

Kurserna i anatomi, Medicinska ämnen I och II

Kursen ersätter följande kurser

Fysioterapi III
Psykofysisk fysioterapi

Mer information

Ingen tilläggsinformation

Litteratur

Del 1:Psykofysisk fysioterapi
Talvitie U, Karppi S-L, Mansikkamäki T. 2006. Fysioterapia; 265-285, 431-451.Edita Prima Oy. ISBN: 951-37-4367-5.
Biguet G, Keskinen-Rosenqvist R, Levy Berg A.2012. Att förstå kroppens budskap -sjukgymnastiska perspektiv. Studentlitteratur.
Roxendal G., Winberg A. 2006. Levande människa Basal kroppskännedom för rörelse och vila. Natur och kultur ISBN 13: 978-91-27-09023-1
Rudberg B. 2003. Aktiv avspänning. ISBN 91-27-085341

Referenslitteratur:
Carlander,J; Starka känslor - affekter och emotioner i möten med människor.
Lundberg, U & Wentz, G; 2005 Stressad hjärna, stressad kropp. Om sambanden mellan psykisk stress och kroppslig ohälsa.Wahlström & Widstrand
ISBN: 9146211845
Kjell Granström
Skjaerven,L;1998 Bevegelses kvalitet, kunst og helse. Högskolen i Bergen ISBN 82-7709-029-3

Del 2:
Holmström E., Moritz U. 2007 Rörelseorganens funktionsstörningar Klinik och sjukgymnastik Studentlitteratur ISBN 978-91-44-03954-1
VK-kustannus Oy. 2002 Niska- ja yläraajavaivojen ennaltaehkäisy, hoito ja kuntoutus. ISBN 951-9147-40-3
Aktuella artiklar

Referenslitteratur:
Hertling, D & Kessler, R. 1996 Management of common Musculosceletal Disorders. Physical Therapy. Principles and Methods. Lippincott Co.
Kisner C., Colby L. 2002 Therapeutic Exercise Foundations and Techniques. F.A. Davis Company

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 95 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 65 timmar
 • Basgruppsarbete - 13 timmar
 • Självstudier - 93 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 266 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 266 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

DEl 1 Psykofysisk fysioterapi: Obligatorisk närvaro vid praktiska övningstimmar, Liv Skjervens program obligatoriskt i sin helhet, godkända skriftliga uppgifter som delges i Itslearning.
Del 2 Stöd- och rörelseorganen: obligatorisk närvaro vid praktiska övningstimmar, godkänd reumauppgift + obligatorisk närvaro vid reumaseminarium, godkänd prestation vid klientmottagningen, godkänd teoretisk tentamen

Lärare

 • Kukkonen Göta
 • Ring Joachim
 • Sievers Hannele

Examinator

Kukkonen Göta

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursens tidtabell

Kursen går under period 3.

Examinationsformer

 • 2015-03-11 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • 2015-02-13 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning