Kursens undervisningsperiod

2 (2019-10-28 till 2019-12-31)

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

15 sp

Kompetensmål

Kompetens i fråga om ergoterapi:
Efter avslutad praktik har studerande
fördjupade teoretiska kunskaper inom
ergoterapi och studerande har fördjupat sina
praktiska färdigheter i arbetet med olika
klienter inom ett specifikt verksamhetsområde
inom ergoterapi.

Kompetens i fråga om ergoterapiprocessen och
professionellt resonemang
Efter avslutad praktik kan studerande
självständigt genomföra ergoterapiprocessen
tillsammans med sina klienter. Studerande kan
beakta det klientcentrerade arbetssättet i alla
skeden av ergoterapiprocessen. Studerande har
fördjupat sina färdigheter i att använda
kliniskt resonemang klientarbetet.

Kompetens i fråga om professionell
självständighet och professionellt ansvar:
Efter avslutad praktik har studerande kunskap
om hur ergoterapeuten kan utveckla sin
yrkesmässiga tillväxt genom fortbildning och
livslångt lärande.

Kompetens i fråga om forskning och utveckling i
ergoterapi och aktivitetsvetenskap:
Efter avslutad praktik har studerande
fördjupade kunskaper i evidensbaserad
ergoterapi och han/hon kan använda processen
för evidensbaserat arbete i sitt klientarbete.

Kompetens i fråga om administration och
marknadsföring av ergoterapi:
Efter avslutad praktik har studerande kunskap
om den aktuella organisationen och dess
ledningsstrategier. Han/hon har också kunskap
om den lagstiftning som berör arbetsliv och
yrkesverksamhet inom offentlig och privat
social och hälsovård.

Läranderesultat

Studerande utnyttjar de olika stegen i
ergoterapiprocessen i sitt klientarbete
Opiskelija hyödyntää toimintaterapiaprosessin
kaikkia vaiheita asiakastyössä

Studerande redogör för ergoterapeutens
möjligheter till fortbildning på den aktuella
praktikplatsen
Opiskelija selvittää toimintaterapeutin
mahdollisuuksista jatkokoulutukseen kyseisellä
työpaikalla

Studerande söker och kritiskt granskar samt
sammanställer forskningsresultat kring en
specifik frågeställning som rör ergoterapin för
en specifik klientgrupp på praktikplatsen
Opiskelija muotoilee kysymyksen, joka koskee
toimintaterapiaa tietylle asiakasryhmälle
työpaikassa ja osaa hakea tutkimuksia jotka
liittyy tähän asiakasryhmään ja tarkastelee
löydöksiä kriittiseesti

Studerande beskriver ergoterapeutens position i
organisationen. Hon/han sammanfattar
arbetstagarens och arbetsgivarens rättigheter
och skyldigheter utifrån
tjänstekollektivavtalet
Opiskelija kuvaa toimintaterapeutin asemaa
organisaatiossa. Hän tekee yhteenvedon
työntekijän ja työnantajan oikeuksista ja
velvoitteista hyödyntäen tietoja
työehtosopimuksessa

Innehåll

Yrkespraktik på sjukhus, hälsocentral eller annat
verksamhetsområde för ergoterapeuter.

Förkunskaper

Grundkurs i ergoterapi. Människan i aktivitet.
Bedömning av människan i aktivitet. Kreativitet
och hälsa. Aktivitet och delaktighet I,II och
III. Aktivitet och delaktighet för barn och
unga.
Orienterande yrkespraktik. Godkänd prestation
från YPI - YPIII. 45 sp godkända prestationer i
tvärvetenskapliga ämnen.

Mer information

Fördjupad Yrkespraktik kan genomföras på valbar
tidpunkt efter att förhandskraven är uppfyllda.

Studerande informerar kursens examinator om
tidpunkt och plats för sin fördjupade praktik,
samt temat för den skriftliga uppgiften.

Den fördjupade praktiken kan genomföras som 10
eller 15 sp. I 10 sp praktik (266 h - 7 veckor)
ingår ett skriftligt utvecklingsarbete med
omfattning på 40 h. I 15 sp fördjupad praktik
(405 h - 10 veckor) är omfattningen på
utvecklingsarbetet 60 h.

Litteratur

Litteratur från teorikurserna (se förkunskaper på
ASTA)samt aktuella forskningsartiklar.

Studieaktiviteter

  • Tid för skriftligt arbete - 40 timmar
  • Praktik - 226 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 266 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 266 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationskrav

Godkänd praktisk del. Godkänd skriftlig rapport.

Lärare

Peri Heidi

Examinator

Peri Heidi

Antal kursplatser

Ingen begränsning (14 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursens tidtabell

Genomförs enligt indivduell tidsplan

Carried out according to an individual schedule

Kursanmälningstid

2019-08-18 till 2020-07-31

Kurs och studieplanssökning