Kursens undervisningsperiod

4 (2020-03-23 till 2020-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

Studerande uppvisar förståelse och färdighet för
att utvärdera och reflektera över sitt eget
arbete utgående från brukarperspektiv,
aktivitetsperspektiv och evidensbaserad kunskap.
Studerande uppvisar förståelse och färdighet för
att beakta personers hälsa, sociala sammanhang
och rätten till att få vara aktiv i samhället i
sitt processarbete
Studerande uppvisar förståelse och färdighet för
att resonera professionellt

Opiskelija osoittaa ymmärrystä sekä valmiutta
arviomaan ja pohtimaan omaa työskentelyään
suhteessa käyttäjien-, toiminnan- ja näyttöön
perustuvaa tiedon näkökulmasta.

Opiskelija osoittaa toimintaterapiaprosessissa
ymmärrystä ja valmiutta ottaa huomioon
henkilöiden terveys, sosiaalisen kontekstin ja
oikeuden saada olla aktiivinen yhteiskunnassa.

Opiskelija osoittaa ymmärrystä ja valmiutta
pohtia ammatillisesti.

Läranderesultat

Efter avslutad praktik kan studerande:

- i samråd med klient, professionella och
anhöriga välja aktiviteter och aktivitetsbaserade
åtgärder för att möjliggöra deltagande i
meningsfulla aktiviteter, vardagsaktiviteter och/
eller aktiviteter i samhället
- yhdessä asiakkaan, ammattilaisten ja perheen
kanssa valita toimintalähtöisesti mielekkäitä
tehtäviä, jotka mahdollistaa osallisuuden arjen-
ja/ tai yhtiskuntaan toimintaan

- planera, genomföra och utvärdera
aktivitetsbaserade åtgärder för att möjliggöra
aktivitet och delaktighet
- suunnitella, toteuttaa ja arvioida
toimintalähtöisesti tehtäviä ja toimenpiteitä,
mahdollistaakseen toimintaa ja osallisuutta

- argumentera för och motivera sina
professionella val i processarbetet
- keskustella ja perustella ammatillisia
valintoja prosessityössä

- dokumentera genomförda åtgärder och utvärdera
sitt eget arbete
- kirjata toteutuneita toimenpiteitä ja arvioida
omaa työtään

- marknadsföra ergoterapiservice för en valbar
intressent genom att kontakta, besöka och
redogöra för vad ergoterapeutens arbetsområde
kunde vara i det sammanhanget
- valita sopiva yhteistyötaho ja aihe
toimintaterapian työtehtävistä, sekä ottaa
yhteyttä ja käydä tapaamassa yhteistyötahon,
jolle markkinoi toimintaterapiapalveluita

- stöda en studerande på orienterande praktik att
utgående från hens behov komma igång med sin
praktik samt handleda studerande i utformandet av
en handlingsplan för praktiken
- tarvelähtöisesti tukea orientoivaa opiskelijaa,
tämän aloittaessa ensimmäisen työharjoittelun,
sekä ohjata opiskelijaa toimintasuunnitelman
muotoilussa

Innehåll

Yrkespraktik på sjukhus, hälsocentral eller annat
verksamhetsområde för ergoterapeuter

Förkunskaper

Godkända prestationer i första och andra årets
studier samt tredje årets kurser: Aktivitet och
social innovation samt Aktivitet och delaktighet i
senvuxen ålder

Litteratur

Litteratur från teorikurserna (se förkunskaper på
ASTA)samt aktuella forskningsartiklar

Studieaktiviteter

  • Skriftligt arbete - 35 timmar
  • Praktik - 235 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 270 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 270 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Godkänd praktik och godkänd praktikrapport

Lärare

  • Arell-Sundberg Marina
  • Enoksson Maria
  • Peri Heidi
  • Werner Tove

Examinator

Arell-Sundberg Marina

Antal kursplatser

Ingen begränsning (11 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2019-12-20

Kursens tidtabell

Yrkespraktik 2: 06.04.-29.05.2020

Bindande anmälan till yrkespraktik 2 är 14.2.2020

Kursanmälningstid

2019-12-09 till 2020-02-28

Examinationsformer

2020-05-31 - Rapporter och produktioner

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-10-30 09:00 - 12:00 Yrkespraktik II Jobiili öppnar praktikplatserna för våren 2020 Arell-Sundberg Marina
Peri Heidi
Werner Tove
2020-04-06 08:00 - 16:00 Yrkespraktik II
2020-04-07 08:00 - 16:00 Yrkespraktik II
2020-04-08 08:00 - 16:00 Yrkespraktik II
2020-04-09 08:00 - 16:00 Yrkespraktik II
2020-04-14 08:00 - 16:00 Yrkespraktik II
2020-04-15 08:00 - 16:00 Yrkespraktik II
2020-04-16 08:00 - 16:00 Yrkespraktik II
2020-04-17 08:00 - 16:00 Yrkespraktik II
2020-04-20 08:00 - 16:00 Yrkespraktik II
2020-04-21 08:00 - 16:00 Yrkespraktik II
2020-04-22 08:00 - 16:00 Yrkespraktik II
2020-04-23 08:00 - 16:00 Yrkespraktik II
2020-04-23 09:00 - 11:00 Yrkespraktik II Grupphandledning via Teams Werner Tove
2020-04-24 08:00 - 16:00 Yrkespraktik II
2020-04-27 08:00 - 16:00 Yrkespraktik II
2020-04-28 08:00 - 16:00 Yrkespraktik II
2020-04-29 08:00 - 16:00 Yrkespraktik II
2020-04-30 08:00 - 16:00 Yrkespraktik II
2020-05-04 08:00 - 16:00 Yrkespraktik II
2020-05-05 08:00 - 16:00 Yrkespraktik II
2020-05-06 08:00 - 16:00 Yrkespraktik II
2020-05-07 08:00 - 16:00 Yrkespraktik II
2020-05-08 08:00 - 16:00 Yrkespraktik II
2020-05-11 08:00 - 16:00 Yrkespraktik II
2020-05-12 08:00 - 16:00 Yrkespraktik II
2020-05-13 08:00 - 16:00 Yrkespraktik II
2020-05-14 08:00 - 16:00 Yrkespraktik II
2020-05-15 08:00 - 16:00 Yrkespraktik II
2020-05-18 08:00 - 16:00 Yrkespraktik II
2020-05-19 08:00 - 16:00 Yrkespraktik II
2020-05-20 08:00 - 16:00 Yrkespraktik II
2020-05-22 08:00 - 16:00 Yrkespraktik II
2020-05-25 08:00 - 16:00 Yrkespraktik II
2020-05-26 08:00 - 16:00 Yrkespraktik II
2020-05-27 08:00 - 16:00 Yrkespraktik II

Kurs och studieplanssökning