Kursens undervisningsperiod

4 (2020-03-23 till 2020-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

STUDERANDE UTVECKLAR KOMPETENS I FRÅGA OM
ERGOTERAPI GENOM ATT:
OPISKELIJA KEHITTÄÄ PÄTEVYYTENSÄ SUHTEESSA
TOIMINTATERAPIAN
förstå sambandet mellan person, miljö och
aktivitet
förstå betydelsen av människan i aktivitet och
hur aktivitet inverkar på hälsa och
välbefinnande

ymmärtämällä miten henkilö, ympäristö sekä
toiminta ovat suhteessa toisiinsa
ymmärtämällä inhimillisen toiminnan tärkeyden
sekä sen miten toiminta vaikuttaa ihmisen
terveyteen sekä hyvinvointiin

STUDERANDE UTVECKLAR KOMPETENS I FRÅGA OM
ERGOTERAPIPROCESSEN OCH PROFESSIONELLT
RESONEMANG
GENOM ATT:
OPISKELIJA KEHITTÄÄ PÄTEVYYTENSÄ
TOIMINTATERAPIAPROSESSISSA JA KLIINISESSA
PÄÄTTELYSSÄ / -HARKINNASSA
förstå innehållet i ergoterapiprocessens olika
delar
ymmärtämällä toimintaterapiaprosessin eri osien
sisältöä osana toimintaterapeutin jokapäiväistä
työtä

STUDERANDE UTVECKLAR KOMPETENS I FRÅGA OM
PROFESSIONELLT FÖRHÅLLANDE OCH KOMPANJORSKAP
GENOM ATT:
OPISKELIJA KEHITTÄÄ PÄTEVYYTENSÄ SUHTEESSA
AMMATILLISEEN VUOROVAIKUTUKSEEN SEKÄ
KUMPPANUUTEEN
förstå betydelsen av klientcentrerat arbetssätt
tiedostamalla asiakaslähtöisen työskentelyn
merkityksen

STUDERANDE UTVECKLAR SIN KOMPETENS I FRÅGA OM
FORSKNING OCH UTVECKLING I ERGOTERAPI OCH
AKTIVITETSVETENSKAP GENOM ATT:
OPISKELIJA KEHITTÄÄ PÄTEVYYTENSÄ SUHTEESSA
TOIMINNAN TIETEESEEN SEKÄ TOIMINTATERAPIAN
TUTKIMUKSEEN JA KEHITTÄMISEEN
bli medveten om hur forskning ger stöd för det
egna kliniska resonemanget
tiedostamalla miten tutkimustieto antaa tukea
omalle kliiniselle harkinnalle

STUDERANDE UTVECKLAR LÄRANDE KOMPETENS GENOM
ATT:
OPISKELIJA KEHITTÄÄ PÄTEVYYTENSÄ SUHTEESSA
OSAAMISEENSA
ta ansvar för sin egen lärprocess
förstå vikten av att lära tillsammans med andra

ottamalla vastuun omasta oppimisestaan
tiedostamalla yhteisoppimisen tärkeyden

STUDERANDE UTVECKLAR KOMMUNIKATIV OCH SOCIAL
KOMPETENS GENOM ATT:
OPISKELIJA KEHITTÄÄ KOMMUNIKATIIVISTÄ SEKÄ
SOSIAALISTA PÄTEVYYTTÄÄN
samarbeta och vara lyhörd för andra i
arbetsgemenskapen
muntligt förmedla sitt budskap

tekemällä yhteistyötä sekä kuuntelemalla toisia
työyhteisössä
kertomalla suullisesti asiaansa

STUDERANDE UTVECKLAR SIN ETISKA KOMPETENS
GENOM
ATT:
OPISKELIJA KEHITTÄÄ EETTISTÄ PÄTEVYYTTÄÄN:
bli medveten om hur de yrkesetiska principerna
syns i ergoterapeutens vardagliga arbete

tiedostamalla miten eettiset ohjeet näkyvät
toimintaterapeutin jokapäiväisessä työssä

Läranderesultat

kan använda handledning av en YP 2 studerande
som stöd för att utarbeta sin handlingsplan
osaa hyödyntää toisen harjoittelujakson
opiskelijan ohjausta kun sunnittelee omaa
harjoittelujaksoaan sekä laatii
tavoitesuunnitelmaa

kan beskriva ergoterapeutens arbetsuppgifter
inom organisationen
osaa kuvailla toimintaterapeutin työtehtäviä
organisaatiossa

kan utgående från en intervju/samtal redogöra
för personens upplevelse av värde i aktivitet
osaa haastattelun tai keskustelun pohjalta
selittää henkilön kokemuksia toiminnan
arvoista

kan uppmärksamma hur miljön inverkar på
personens aktivitetsutförande
osaa huomioida miten ympäristö vaikuttaa
henkilön toiminnalliseen suoriutumiseen

kan söka stöd för sina reflektioner kring
personen från forskning inom ergoterapi
osaa hakea tukea toimintaterapian tutkimuksesta
omiin reflektointiinsa, suhteessa henkilöön

kan redogöra för hur ergoterapiprocessen stöder
ergoterappeutena arbete
osaa selittää miten toimintaterapiaprosessi
tukee toimintaterapeuttia työssään

kan välja relevant bedömningsinstrument för att
bedöma och klargöra personens
aktivitetsproblematik
osaa valita oikean arviointimentetelmän kun
arvioi henkilön toiminnallista suoriutumista

kan identifiera personens styrkor och resurser
tunnistaa henkilön vahvuudet sekä resurssit

känner till praktikplatsens system och rutiner
för dokumentation
tietää miten harjoittelupaikan dokumentiointiin
liittyvät järjestelmät sekä rutiinit toimivat

kan beakta ergoterapeutens yrkesetiska
principer genom att visa respekt för personen,
låta personen bli hörd samt främja ömsesidig
relation
osaa ottaa huomioon toimintaterapian eettisiä
ohjeita niin, että asiakastyössä kunnoittaa,
antaa henkilön tulla kuuluksi sekä edistää
keskinäistä suhdetta

kan respektera och följa principerna för
tystnadsplikten
kunnioittaa sekä seuraa vaitiolon periaatteita
työssään

Innehåll

Praktik på sjukhus, hälsocentral eller annat
verksamhetsområde för ergoterapeuter

Förkunskaper

Godkända prestationer från följande kurser:
Grundkurs i ergoterapi, Kommunikation och lärande
för
delaktighet och aktivitet,
Människans utveckling ur ett livscykelperspektiv,
samt 10 sp
tvärvetenskaper.

Kursen ersätter följande kurser

--

Mer information

Uppdatering 1 april 2020: På grund av corona
situationen görs en studieplansförändring som
innebär att den orienterande praktiken flyttas
till nästa termin, hösten 2020.
Yrkespraktik under tiden 04.05 - 29.05 2020 ,
sista datum för bindande anmälan till
orienterande
yrkespraktik är 7.3.2020.

Litteratur

Litteratur från teorikurserna (se förkunskaper på
ASTA) samt aktuella forskningsartiklar.

Studieaktiviteter

  • Skriftligt arbete - 15 timmar
  • Praktik - 120 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Lärare

  • Arell-Sundberg Marina
  • Enoksson Maria
  • Peri Heidi
  • Werner Tove

Examinator

Arell-Sundberg Marina

Antal kursplatser

Ingen begränsning (21 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursens tidtabell

Uppdatering 1 april 2020: På grund av corona
situationen görs en studieplansförändring som
innebär att den orienterande praktiken flyttas
till nästa termin, hösten 2020.

Kursanmälningstid

2019-03-18 till 2020-03-07

Examinationsformer

2020-05-31 - Rapporter och produktioner

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-05-21 08:00 - 16:00 Orienterande yrkespraktik

Kurs och studieplanssökning