Nivå/kategori

Övriga studier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

2 sp

Kompetensmål

Det övergripande målet för kursen är att du utvecklar en allmän läsförmåga och förståelse gällande användning av kvantitativt grepp, dels i dina egna arbeten, dels som källmaterial för dina egna arbeten.

Läranderesultat

Efter att ha klarat av denna kurs har du följande kunskaper och färdigheter:
Du är medveten om den omfattande rapporteringen av kvantitativa analysresultat i såväl publika som vetenskapliga medier.
Du förstår hur kvantitativa data är strukturerade och hur du kan hantera och modifiera data både i ett kalkyl- och ett statistikprogram.
Du känner till de olika typerna av data och olika skalor, förstår skillnaden mellan dem och hur du hanterar dem i ett kalkyl- eller statistikprogram.
Du har utvecklat en grundläggande förmåga att läsa, tolka, dra slutsatser och rapportera resultaten av statistisk analys;
- Du kan tolka grundläggande deskriptiv information gällande variablerna (t.ex. medelvärde, median, standardavvikelse och varians) och vet vilka slutsatser du kan dra på basis av dessa.
- Du känner till grundläggande univariata och bivariata analysmetoder (t.ex. att jämföra medeltal, konfidensintervall, korstabulering och korrelation) och förstår vilka slutsatser du kan dra på basis av analysresultaten.
- Du kan använda standardformat för att uttrycka och rapportera resultaten av statistisk analys, och du vet hur du skall läsa och tolka resultaten.
Du kan använda statistiska analysresultat från andra studier i din egen forskning.
Du känner till möjligheterna med att använda statistiska analyser för att skapa evidens i din egen forskning.

Innehåll

Under modulen används ett kalkylprogram samt statistikprogrammet SPSS (eller PSPP) för att öva och demonstrera hanteringen av data och olika analysmetoder. Detta gör du genom praktiska övningar, där du utför olika typer av åtgärder och analyser på färdiga exempeldata med hjälp av ett statistikprogram. Fokus är främst på att du lär dig förstå vilka möjligheter och begränsningar ett kvantitativt närmelsesätt och statistiska analyser erbjuder, och mindre på den tekniska användningen av ett statistikprogram.

Förkunskaper

Kursen är avsedd för studenter som kommer att skriva examensarbetet inom de närmaste två åren.

Mer information

Introduktionsuppgiften bör göras före introduktionsföreläsningen v. 40.
Övriga uppgifter har deadline v. 42-47 och varvas med drop-in-tillfällen.

Litteratur

Kompendium och videomaterial på itslearning

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 2 timmar
  • Individuell handledning och grupphandledning - 9 timmar
  • Nätbaserade - 43 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 54 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 54 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Handledd nätundervisning

Examinationsformer

Examinationskrav

Kursen examineras genom självkorrigerande test på itslearning, där du gör vissa analyser och rapporterar resultaten och de slutsatser du dragit.
För godkänd prestation krävs att du avlägger introduktionsuppgiften (i grupp) och alla de andra uppgifterna (individuellt). Se itslearning, mappen Uppgifter.

Lärare

  • Andersson Mirja
  • Ståhl Tore

Examinator

Andersson Mirja

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Övriga uppgifter

Kurs och studieplanssökning